Nadace Nadace ČS

Vydali jsme výroční zprávu za rok 2019

Vydali jsme výroční zprávu za rok 2019
Jaký byl loňský rok pro Nadaci a její partnery? A jak naši činnost ovlivnila pandemie? Přečtěte si naši výroční zprávu.

Úvodní slovo ředitele Nadace České spořitelny

Vážení přátelé,

pandemie koronaviru nás všechny postavila před obrovskou výzvu. Jakkoli jsou její dopady jen těžko předvídatelné, je už v tuto chvíli jisté, že budou citelné, hluboké a dlouhodobé. Mnohé se změní trvale. Věřím ale, že současná situace přinese také mnoho příležitostí ke zlepšení, včetně přístupu české společnosti ke vzdělávání.

Pevně doufám, že ne vše se vrátí do starých kolejí. Současná krize totiž obnažila dlouhodobé bolesti českého vzdělávání, jako je rozdílná míra schopnosti škol pracovat s dětmi ze sociálně slabých rodin nebo vytvářet podmínky pro kvalitní on-line vzdělávání, předmětem větší pozornosti se staly způsoby hodnocení ve školách. Rozdíly v kvalitě mezi jednotlivými školami nyní vyvstávají mnohem zřetelněji. Pomyslné nůžky mezi dětmi z funkčních rodin s dobrým ekonomickým zázemím a dětmi z problémového prostředí se ještě více rozevírají, a celá situace nejdramatičtěji dopadá na ty děti a rodiny, které se potýkaly s problémy už před krizí. Také proto jsme se v březnu 2020 rozhodli zřídit zvláštní fond krizové pomoci s alokací 25 milionů Kč, jehož hlavními beneficienty jsou děti žijící v chudobě, na ubytovnách, děti samoživitelek, děti potýkající se s domácím násilím, žijící ve vyloučených lokalitách či děti bez přímé podpory od pracovníků škol a sociálních pracovníků. Z prostředků fondu tak bude, ve spolupráci se společností Člověk v tísni, organizací Česko.digital a mnoha dalšími partnery, zajištěn například nákup a distribuce tisíců počítačů do rodin i do škol, proškolování učitelů a rodičů v oblasti IT, terénní práce, doučování, psychosociální podpora a poradenství nebo navýšení personálních a technologických kapacit tísňových linek.

Krize však vyvolala obavy nejen v řadách našich partnerů, ale v občanském sektoru obecně. Abychom pomohli toto období nejistoty alespoň částečně překlenout, rozhodli jsme se ve zrychleném režimu reagovat na zcela nové problémy, s nimiž se organizace momentálně vypořádávají, a vyčlenili na jejich mimořádnou podporu pět milionů korun. Spolu s dalšími významnými dárci jsme se přihlásili k výzvě Stojíme při vás, čímž se zavazujeme být i nadále stabilním a spolehlivým partnerem občanskému sektoru. Ostatně, jak se naši partneři s krizí vyrovnávají, v jaké situaci je zastihla a jak ovlivní jejich činnost do budoucna, se také dočtete vnaší výroční zprávě.

Ale zpět k loňskému roku, k jeho bilanci. Rok 2019 se pro Nadaci nesl v duchu dalšího ukotvení naší činnosti a cílů v oblasti vzdělávání. Vedle podpory učitelů chceme rostoucí měrou usilovat o zvyšování rovných šancí v přístupu ke kvalitnímu vzdělání, tak aby záleželo na úsilí dítěte a případně na jeho talentu, a ne na podmínkách, ve kterých vyrůstá. Hlásíme se ke směrům vytyčeným ve vznikající Strategii vzdělávací politiky 2030+. Věříme, že udržitelných zlepšení českého vzdělávacího systému nelze dosáhnout bez nastavení dlouhodobé strategie, efektivní mezisektorové a meziresortní spolupráce na společných cílech, a na základě společné vize a strukturálních změn, jako je zavedení středního článku vedení školství nebo změna financování pedagogických fakult.

Nadále prohlubujeme spolupráci se svými dlouhodobými partnery, jako je Učitel naživo s jeho programem Ředitel naživo, Elixír do škol, H-mat a další. Spolu s dalšími třemi nadacemi jsme stáli u vzniku ambiciózního Nadačního fondu Eduzměna, jehož cílem je rozvíjet spolupráci mezi donory ve vzdělávání, a který na Kutnohorsku odstartoval pilotní projekt regionální podpory školství s cílem zlepšit výsledky učení 10 000 dětí a studentů v regionu a snížit nerovnosti v kvalitě vzdělávání.

Organizace a programy, jejichž jsme zakladateli nebo spoluzakladateli, budou díky podpoře z dalších soukromých zdrojů letos pracovat s rozpočtem v součtu téměř 100 milionů Kč, zaměstnávají desítky lidí, mají dopady na tisíce dětí a ambici dosáhnout změn na úrovni celého systému. Vedle dlouhodobého portfolia partnerů jsme navázali také nové spolupráce: Podpořili jsme například Učitelskou platformu, která nás právě v uplynulých dnech, kdy se z ní stal důvěryhodný zdroj nejen pro média, ale také relevantní partner pro jednání s ministerstvem školství, přesvědčila, že jsme loni vsadili na správnou kartu.

Chceme podporovat kvalitní veřejnou i odbornou diskusi nad důležitými tématy českého vzdělávacího systému. Proto jsme podpořili vznik studií, jako Dopady kvality práce učitelů (CERGE-EI) nebo Identifikace prioritních témat ve vzdělávání (SKAV) mapující vnímání problémů českého školství. Proto jsme spolu s vydavatelstvím Economia vytvořili společný dlouhodobý mediální projekt www.chytrecesko.org, který ve své první fázi přinášel strukturovaný popis největších bolestí českého školství, a ve své druhé fázi přinese reportáže z míst, kde se s těmito problémy úspěšně vypořádali. Chytré Česko má ambici stát se příkladem dobré praxe v oblasti „solutions journalismu”, tedy novinařiny zaměřené na řešení společenských problémů.

Závěrem mi dovolte poděkovat všem našim partnerům a svým kolegům za obrovské nasazení nejen v loňském roce, který tato výroční zpráva hodnotí, ale především v této náročné době. Jsme v situaci, která se –  jak jsem přesvědčen –  stane výrazným milníkem společenského vývoje u nás i ve světě. Věřím ale, že z ní vyjdeme jako stmelenější, solidárnější a silnější společnost.

Ondřej Zapletal, ředitel Nadace České spořitelny

 

 

 

  • Výroční zpráva 2019
Stáhnout přílohy