Nadace

S integrací ukrajinských dětí a mladých lidí do škol díky nám pomáhá přes 20 organizací

S integrací ukrajinských dětí a mladých lidí do škol díky nám pomáhá přes 20 organizací
Kdo se na jejich začlenění podílí?

Hned po vypuknutí války na Ukrajině naše Nadace zřídila speciální fond s alokací 80 milionů korun. Část prostředků putovala na přímou humanitární pomoc. Většina financí z fondu šla na podporu ukrajinských dětí a teenagerů, kteří v Česku získali dočasný domov. Celkem jsme podpořili přes 20 organizací, jejichž přímá práce v terénu umožní ustát další složitou situaci všem školám, ale především školákům a studentům, na jejichž vzdělávání a integraci nám záleží.

Partnerské organizace především usnadňují adaptaci ukrajinských dětí a mladých lidí – pomáhají jim zvládnout češtinu, zapojit je do kolektivu vrstevníků nebo se vyrovnat s traumatickými válečnými zážitky. Někteří z našich partnerů působí v konkrétním regionu, jiní se soustředí na plošnou podporu učitelů a dalších pedagogických pracovníků. V portfoliu tedy máme i takové projekty, které školám, učitelům i jejich asistentům usnadňují práci s nově příchozími žáky a studenty z Ukrajiny. Úspěšně se rozeběhly rovněž aktivity, které pomáhají profesionálním pedagogům, školním psychologům či asistentům z Ukrajiny s vyřízením všech potřebných náležitostí pro rychlejší uplatnění ve školách.

„Všechny projekty splňují naše nároky na zkušenosti z praxe, metodiku i na množství dětí a učitelů, kterým podpora pomůže. Díky různému zaměření jednotlivých organizací se nám daří zabezpečit psychosociální intervence, posílit jazykové kompetence a další rozvojové aktivity v kolektivu vrstevníků, které pomohou s přirozenou integrací,“ uvádí projektový manažer Jakub Mareš a zdůrazňuje: „Jsme přesvědčeni, že úspěšná integrace ukrajinských dětí do škol je v zájmu celého Česka.“

Které organizace a projekty získaly naši podporu?

Začni učit!

Tým ze Začni učit! pomáhá ukrajinským učitelkám zvládnout nástup do českých škol. Podporuje jejich profesní rozvoj, jazykové dovednosti, ale i pocit začlenění. Na rozcestníku www.zacniucitvcesku.cz nabízí informace, jak na nostrifikaci ukrajinského diplomu, kde hledat potřebné kurzy nebo pracovní nabídky. Ve spolupráci s Člověkem v tísni vznikly konverzační kurzy češtiny pro asistenty pedagoga. Jsou zaměřené na slovní zásobu důležitou pro pedagogickou práci a na situace, které mohou ve škole nastat.

S.T.O.P.

Děti ukrajinských uprchlíků se na Ostravsku mohou přihlásit do vzdělávacích a volnočasových kroužků pořádaných organizací S.T.O.P. Intenzivní výuka češtiny pro děti od 6 let je doplněna o nabídku volnočasových činností, kde se děti učí jazyk spontánně. Žák, který dosáhne potřebné znalosti češtiny, může využít doučování i z dalších předmětů. Program počítá se zapojením ukrajinských a českých dětí do společných aktivit i na pobytových nebo příměstských táborech.

ČOSIV / SOFA

ČOSIV / SOFA připravil speciální školení zaměřené na práci s traumatizovanými dětmi. Díky metodě STRONG a e-learningovým kurzům se lidé pracující s dětmi ve školách i v neformálním prostředí naučí způsoby, které dětem a mladistvým pomohou překonat psychicky náročné období a snadněji je zapojí do života v nové zemi, škole a komunitě. Díky těmto kompetencím mohou vyškolení pedagogové nahradit nedostatek psychologů a psychoterapeutů.

Fórum pro prožitkové vzdělávání

Podpůrný systém pro pedagogy založený na technikách prožitkové pedagogiky nabídne Fórum pro prožitkové vzdělávání. Program je vytvořen tak, aby efektivně integroval ukrajinské dětí do jejich žákovských kolektivů. Práce s dětmi je založena na interaktivních edukativních představeních pro různé modelové situace realizovaných přímo ve třídách. Učitelé získají také možnost účastnit se seminářů zaměřených zejména na vedení třídnických hodin na téma integrace ukrajinských dětí.

Kalyna - Komunitní uprchlické centrum

Ucelenou komunitní práci s dětmi z Ukrajiny v Pardubicích nabízí uprchlické centrum Kalyna. Kromě doučování se zaměří také na sportovní i umělecké kroužky nebo na podpůrnou psychologicko-terapeutickou pomoc. Aktivity budou probíhat v úzké spolupráci se školami, školními družinami i konkrétními učiteli. Vedle toho bude komunitní centrum nabízet také službu hlídání dětí.

MAS Horní Pomoraví

Integraci ukrajinských rodin jako příležitost pro rozvoj regionu Zábřežska a Šumperska si vzala za cíl MAS Horní Pomoraví. Nabídne přímou terénní práci – výuku češtiny, zapojení do integrační skupiny nebo volnočasové aktivity pro děti ve věku od 3 do 15 let – i podporu rodičům. Propojením činností jednotlivých aktérů v regionu vznikne spolupracující síť pro lepší integraci cizinců.

Yourchance

Projekt Vítej v Česku od organizace Yourchance je určen teenagerům, kteří v Česku z různých důvodů nenastoupili na odborné nebo střední školy. Vzdělávací moduly jsou zaměřené na jejich seberozvoj a kompetence nutné k úspěšné integraci do české společnosti – mladí budou procvičovat konverzaci v češtině, zdokonalí své znalosti českých reálií a dozvědí se o tom, jak uspět na trhu práce nebo co udělat pro start vlastního podnikání. 

DofE

Komplexní „buddy“ program, který pomáhá dětem a mládeži (13-24 let) v obtížné životní situaci se seberealizací a začleněním do kolektivu vrstevníků. Jak cizincům a dětem z Ukrajiny, tak i jinak znevýhodněným českým dětem. Projekt v současné době funguje v České republice, na Slovensku a v Rumunsku.

Cyril Mooney Education

Projektem Naproti dětem z Ukrajiny chce Cyrli Mooney Education podpořit integraci ukrajinských dětí do 15 let a ukázat pedagogům a sociálním pracovníkům cestu, jak zabezpečit správnou inkluzi cizojazyčných žáků. Projekt stojí na spolupráci škol s nízkoprahovými zařízeními pro děti a mládež, kdy se do společných činností zapojují ukrajinské i české děti.

Skautský institut

Projekty SI portfolio a SI KPZ z dílny Skautského institutu jsou zaměřeny na budování soudržnosti a odolnosti školních kolektivů. Současně řeší také wellbeing.

DFMG

Kampaň vedenou na Facebooku skrze profil Pomáhejme Ukrajině uskutečnila marketingová skupina DFMG. Za krátkou dobu se nám díky ní podařilo výrazně zlepšit sentiment vůči ukrajinským uprchlíkům.

Nadační fond Eduzměna

Eduzměna na sebe vzala roli koordinátora donorů v oblasti integrace ukrajinských žáků a studentů. Zároveň nabízí podporu všem školám ve svém "domovském" regionu na Kutnohorsku.

Česká rada dětí mládeže

Cílem projektu je pomáhat rodinám ve finanční tísni s úhradou nákladů za volnočasové aktivity. Rodiče mohou získat podporu až ve výši 2000 Kč na pololetí. Iniciativa tak reaguje na zhoršenou finanční dostupnost zájmového a neformálního vzdělávání pro sociálně slabé rodiny z celé České republiky a pro děti uprchlíků z Ukrajiny.

Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty

Za kampaní Děti patří do škol stojí Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty a kreativní studio Družina. Kampaň cílí na české rodiče a nese zásadní poselství - děti, které k nám přicházejí z cizí země mohou být obohacením pro ostatní.