Logo Centrum LOCIKA

Centrum LOCIKA

Centrum LOCIKA pomáhá dětem, které zažívají násilí v rodině, ať už jako přímé oběti nebo svědci. Chrání zájem dítěte a poskytuje mu i jeho rodičům odbornou pomoc. Cílem je minimalizovat dopady násilí v rodině na vývoj dítěte a nastavit jeho zdravé vztahy s oběma rodiči tak, aby mohlo vyrůstat v respektujícím rodinném prostředí.

https://www.centrumlocika.cz

Logo Člověk v tísni

Člověk v tísni

Nevládní nezisková organizace Člověk v tísni pracuje na principu myšlenek humanismu, svobody, rovnosti a solidarity. V krizových oblastech po celém světě poskytuje humanitární pomoc na základě reálných potřeb. Pomáhá lidem vyrovnat se s tím, co je potkalo, a podporuje je v období obnovy, aby se dokázali opět postavit na vlastní nohy.

https://www.clovekvtisni.cz

Logo ČOSIV

ČOSIV

Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání podporuje rozvoj inkluzivního vzdělávání v českém vzdělávacím systému. Sdružuje neziskové organizace, zástupce akademické obce, škol, rodičů i mladých lidí se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří věří, že společné vzdělávání je cestou k soudržné a prosperující společnosti.

https://www.cosiv.cz

Logo Economia

Economia

Mediální dům Economia vydává ekonomické tituly (Hospodářské noviny, Ekonom), týdeník Respekt a řadu dalších titulů v tištěné i digitální podobě. Economia provozuje zpravodajské servery HN.cz a Aktuálně.cz, freemailové portály i tematické internetové magazíny. Ve spolupráci s Nadací ČS vznikl mediální projekt Chytré Česko zaměřený na oblast vzdělávání.

https://www.economia.cz

Logo EDUin

EDUin

EDUin už přes 10 let podporuje proměnu vzdělávání v České republice tím, že o něm srozumitelně informuje veřejnost. Organizace chce lidem ukazovat jiné cesty ve vzdělávání, než na jaké jsou zvyklí, a získat tak podporu pro tolik potřebnou změnu. Změnu vedoucí k modernímu vzdělávání a kompetencím potřebným pro současnou a budoucí podobu světa.

https://www.eduin.cz

Logo Eduzměna

Eduzměna

Nadační fond Eduzměna má ambici změnit způsob, jak se u nás učí. Vše startuje pilotním pětiletým projektem na školách na Kutnohorsku, který zapojuje všechny, kterých se vzdělávání týká - školy, úřady, organizace a rodiče. Eduzměna zde zkouší inovativní postupy, poskytuje učitelům i ředitelům podporu a konzultace a pokud se vše podaří, bude se tento model šířit i do dalších regionů.

https://www.eduzmena.cz

Logo Elixír do škol

Elixír do škol

Elixír do škol vytváří podmínky pro smysluplnou výuku fyziky a digitálních technologií. Usiluje o kolegiální vzdělávání učitelů a aby škola pedagogy i žáky bavila a s radostí poznávali a učili (se). Podporuje kantory, kteří mají chuť učit poutavě, a ve svých regionálních centrech jim poskytuje prostor pro vzájemné setkávání, debaty a sdílení inspirace.

https://www.elixirdoskol.cz

Logo H-mat

H-mat

Matematika je podle profesora Milana Hejného vědou pro život. Hejného metoda nelpí na matematických poučkách a postupech, které se děti biflují, aniž by jim porozuměly. Žáci přicházejí na vztahy a zákonitosti matematiky sami pomocí názorných pomůcek. Učitel vystupuje jako průvodce a ne jako autorita, která „všechno ví“.

https://www.h-mat.cz

Logo Junák –  český skaut

Junák – český skaut

Největší výchovná organizace u nás učí děti a mladistvé praktickým dovednostem, vede je k lásce k přírodě a lidem, zájmu o okolí a občanské aktivitě. Pořádá desítky netradičních akcí na regionální i celorepublikové úrovni. Skautská výchovná metoda podporuje víc než 70 000 českých skautů v seberealizaci, vzdělávání a dovednostech, se kterými se ve světě neztratí.

https://www.skaut.cz

Logo Nekrachni

Nekrachni

Mobilní aplikace a metodiky Nekrachni přispívají ke zlepšení finanční gramotnosti žáků základních a středních škol. Kurzy s videi a pracovními listy se zaměřují na různé životní finanční situace tak, aby je student byl připraven v reálném životě lépe zvládnout. Uživatelé procházejí testy, získávají odměny a mohou se svými vrstevníky poměřovat síly.

https://www.nekrachni.cz

Logo Otevřeno

Otevřeno

Organizace sdružující učitele a studenty pedagogiky z celého Česka staví na přesvědčení, že cestou k proměně vzdělávání je kvalitní příprava pedagogů. Od roku 2015 Otevřeno usiluje o zlepšování učitelské přípravy přímo na pedagogických fakultách. Pořádá vzdělávací akce, pomáhá pedagogům růst a spolupracuje na šíření dobré praxe a systémových změn.

https://www.otevreno.org

Logo Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy

Projekt SPIN vznikl na Pedagogické fakultě UK a jeho hlavním cílem je zkvalitnit a inovovat přípravu budoucích učitelů prvního stupně. Největší důraz se proto klade na propojovaní teorie a praxe, například prostřednictvím tandemové výuky v rámci vysokoškolských kurzů. Díky projektu se daří posilovat spolupráci a vzájemný profesní rozvoj mezi nováčky a jejich zkušenými kolegy.

https://www.pedf.cuni.cz

Logo Platforma pro včasnou péči

Platforma pro včasnou péči

Platforma pro včasnou péči je neformální spojení desítek organizací z celé České republiky, které se v různé míře věnují právě včasné péči zejména u dětí ze znevýhodněného prostředí. Platforma tvoří zdravé a silné společenství přispívající k tomu, že se každé dítě již od raného věku rozvíjí na maximum s ohledem na zázemí, ze kterého vychází.

https://www.vcasnapece.cz

Logo Ředitel naživo

Ředitel naživo

Ředitel naživo je dvouletý vzdělávací program zaměřený na budování leadershipu u ředitelů škol a jejich zástupců. V praktickém kurzu si osvojují kulturu neustálého profesního učení, pracují s principy, které pomáhají sledovat dopady výuky na učení žáků. Dozvědí se, jak posouvat školu kupředu, aby mohli naplno rozvinout potenciál všech dětí.

https://www.reditelnazivo.cz

Logo SKAV

SKAV

Stálá konference asociací ve vzdělávání je dobrovolné seskupení pedagogických asociací, programů a občanských sdružení usilující o podporu a ochranu progresivních změn ve vzdělávání a o zprostředkování výměny názorů mezi pedagogickými iniciativami, neziskovým sektorem, státní správou, samosprávou a veřejností.

https://www.skav.cz

Logo Soutěž Finanční gramotnost

Soutěž Finanční gramotnost

Do každoroční soutěže ve finanční gramotnosti se zapojují tisíce žáků základních a středních škol. Porovnávají své znalosti o osobním hospodaření a fungování světa peněz. Soutěž připravuje organizace METODICA spolu s Evropskou asociací finančního plánování (EFPA) a s podporou MŠMT.

https://www.financnigramotnost.cz

Logo Step by step – Začít spolu

Step by step – Začít spolu

Program Začít spolu podporuje smysluplné učení a kritické myšlení. Je určen pro děti předškolního věku a 1. stupeň základních škol. Učení v Začít spolu je přirozené, založené na prožitcích a nabízí dětem podnětné prostředí. Děti chápou, co se učí a k čemu jsou vědomosti užitečné. Program podněcuje spolupráci dětí, učitelů i rodičů.

https://www.zacitspolu.eu

Logo Učitel naživo

Učitel naživo

Učitel naživo je program pro absolventy nepedagogických vysokých škol, kteří chtějí změnit svůj život a učit. Hlavním cílem organizace ale je změnit systém přípravy budoucích učitelů tak, aby do škol nastupovali kvalitní kantoři připravení na praxi. Stejně zásadní jako příprava učitelů je i jejich pedagogická podpora, kterou zajišťuje program Ředitel naživo.

https://www.ucitelnazivo.cz

Logo Učitelská platforma

Učitelská platforma

Učitelská platforma je největší profesní sdružení učitelů mateřských, základních, středních, vyšších odborných a uměleckých škol. Je důvěryhodným partnerem ministerstva školství a dalších úřadů, které ovlivňují práci a výkon učitelského povolání. Organizace spolupracuje také s mnoha novináři, s pomocí kterých otevírá veřejnou debatu o kvalitě vzdělávání u nás.

https://www.ucitelskaplatforma.cz

Logo Začni učit!

Začni učit!

Začni učit! usiluje o to, aby byl v českém školství dostatek spokojených a motivovaných učitelů – protože jen ti můžou mít spokojené a motivované žáky. Organizace pomáhá s výběrem pedagogické kvalifikace, nabízí možnost vyzkoušet si učení a začínající učitele podporuje komunitním programem.

https://zacniucit.cz