Učitelé & ředitelé Nadace ČS

Odstartovala naše spolupráce s Univerzitou Karlovou

Odstartovala naše spolupráce s Univerzitou Karlovou
Projekt proměny výuky budoucích učitelů na Pedagogické fakultě UK. S naší podporou.

"Vytvářet podmínky pro pozitivní změny v systému přípravy budoucích učitelů je jednou ze strategických priorit naší nadace," říká programová manažerka Nadace České spořitelny Klára Rundová a dodává: "Proto jsme se rozhodli podpořit ambiciózní projekt SPIN, na němž - kromě kvalitně zpracované koncepce - oceňujeme zejména to, že byl iniciován přímo zástupci jednotlivých kateder. Věřím, že SPIN má šanci inspirovat i další pedagogické fakulty v Česku."  

Jednou z klíčových aktivit projektu je tandemová výuka vysokoškolských pedagogů a učitelů z praxe. Studenti tak mohou přímo ve výuce propojovat otázky z teorie s příklady z praxe, diskutovat s učiteli, doptávat se, porovnávat a svou zkušenost reflektovat. Propojování teorie a praxe bude dále podpořeno hosty ve výuce, kteří budou studenty provázet novými metodami ve vzdělávání, inspirativními přístupy ze zahraničí a příklady dobré praxe. Myslí se také na práci s čerstvými absolventy, kteří se setkávají v rámci tzv. kaváren. Jedná se o pravidelná reflektivní setkání, jejichž cílem je vytvořit platformu, kde budou začínající učitelé diskutují o výzvách a problémech, se kterými potýkají, a společně pro ně hledat řešení. Návaznost praxe je dále podpořena tzv. tutoringem. Naši absolventi a diplomanti z řad studentů budou přizváni ke spolupráci při inovování výuky budoucích učitelů. Jejich úkolem je především inspirovat svým přístupem ke studiu učitelství i učitelské profesi. Mimo jiné také pomáhají při vedení ročníkových prací a hodnocení, a to zejména v době distančního vzdělávání. 

„Projekt jsme iniciovaly zejména proto, abychom studentům umožnily se setkávat se skutečnými dětmi a učiteli nejen v rámci praxí, ale i v teoretických předmětech, a abychom zefektivnily vzájemnou spolupráci mezi vysokoškolskými učiteli a učiteli ZŠ, učily se od sebe navzájem a tím se profesně rozvíjely,“ vysvětlují iniciátorky projektu SPIN – Jana Poche Kargerová a Darina Jirotková

Do projektu jsou zapojeny i další partnerské organizace Nadace České spořitelny, se kterými katedry dlouhodobě spolupracují. Mezi ně patří Step by Step ČR, instituce sdružující a podporující učitele působící v programu Začít spolu, a H-mat, která vzdělává učitele základních i mateřských škol v duchu Hejného matematiky. Cílem je upevnit spolupráci napříč těmito institucemi a sladit přístupy k přípravě budoucích učitelů.