Naše vize a poslání

Chceme, aby se všechny děti učily naplno, s radostí a s rovnými šancemi a ze školy odcházely připravené na aktivní profesní, občanský i osobní život v demokratické společnosti 21. století. Pomáháme proto vytvářet podmínky pro realizaci systémových změn ve vzdělávání a předškolní péči. Soustředíme se na dlouhodobé a udržitelné přístupy, které budou mít prokazatelný dopad na zlepšování učení dětí, aby se  ve všech školách v ČR učily naplno, zdravě a s radostí. Aby se rodiče nemuseli složitě rozhodovat, na jakou školu své dítě přihlásit, protože ta nejlepší škola bude prostě ta, která je nejblíž. Na těchto principech staví také státní vzdělávací strategie 2030+, k níž se hlásíme a na jejímž naplňování jsme připraveni se aktivně podílet.

Na co navazujeme

Naučit lidi hospodařit, posilovat komunitní život, vést společnost k prosperitě - to jsou principy, na nichž Česká spořitelna staví již 200 let.  Už tehdy byly z iniciativy spořitelen stavěny ve městech vodovody a kanalizace, domovy pro seniory a školy – zkrátka podporovala počiny, které vedly k rozvoji místní komunity a pomoci potřebným. A pokračuje v tom dodnes. 

200 let

Náš příběh

V roce 2002 Spořitelna založila Nadaci České spořitelny zaměřenou na pomoc lidem na okraji společnosti a podporu sociálního bydlení. V témže roce bylo v souvislosti s novou legislativou oznámeno ukončení tzv. anonymních vkladních knížek. Zákonnou povinnost vyzvednout si prostředky z těchto knížek do konce roku 2012 Spořitelna prodloužila o další čtyři roky. I přesto na těchto anonymních účtech zůstalo téměř 1,8 miliardy korun. Spořitelna se rozhodla tyto prostředky převést do nově vzniklé nadace Depositum Bonum, která byla od počátku zaměřena na rozvoj vzdělávání.. 

Obě nadace do roku 2018 fungovaly souběžně a v roce 2019 došlo k jejich formálnímu sloučení.  Nadace České spořitelny se nadále soustředí primárně na oblast vzdělávání a rozvoj podnikavosti občanského sektoru. Nadace také každoročně oceňuje osobnosti, které se významným způsobem zasloužily v oblasti vzdělávání. Laureáty se tak stali například akademička Jana Straková; spoluautor hejného metody výuky matematiky Milan Hejný; publicista a popularizátor vzdělávacích témat Tomáš Feřtek, nebo Arnošt Veselý, jež v roce 2019 vedl odbornou debatu nad státní vzdělávací strategií do roku 2030. 

2002

Vznik Nadace České spořitelny

2012

Vznik nadace Depositum Bonum

2019

Sloučení nadací

Jak spolupracujeme se Spořitelnou

Společný cíl - prosperita a zdravá společnost. Spolupráce se Spořitelnou a jejími zaměstnanci je pro nás stěžejní. Společně věříme, že cesta k prosperitě vede přes silnou spolupracující občanskou společnost a vzdělávání. Pomáháme rozvíjet dárcovství a filantropii zaměstnanců - spolupracujeme na grantových programech, v rámci nichž mohou zaměstnanci žádat o podporu pro projekty rozvíjející komunitní život v místě jejich bydliště. Ve spolupráci s Nadací VIA administrujeme a znásobujeme dárcovské výzvy zaměstnanců na portálu darujme.cz, organizujeme inspirativní akce, kdy se zaměstnanci banky mají možnost setkávat s osobnostmi z námi podporovaných organizací.

V neposlední řadě Nadace také finančně pomáhá zaměstnancům v tíživé životní situaci. Spolu se Sociálním bankovnictvím České spořitelny rozvíjíme tzv. akcelerační programy - SIA, IFFRIN.  Účastníci, vybraní do těchto programů, dostávají všestrannou podporu, která stojí na mentoringu,  vzdělávání a sdílení zkušeností s ostatními účastníky. Spolu s Českou spořitelnou se chceme podílet na posilování finanční a digitální gramotnosti u dětí. Ať už formou dalšího rozvoje unikátního vzdělávacího programu Spořitelny Abeceda peněz, nebo navazováním spoluprací s organizacemi, které na tomto poli v Česku působí. 

Logo Česká spořitelna

Zakladatelem nadace je Česká spořitelna

Více informací