Společenský problém

Učitelů v Česku je málo a mají to těžké. Jen polovina absolventů pedagogických fakult skutečně nastoupí do škol učit. Z těch, co už učí, je skoro polovina starších padesáti let a polovina učitelů je ohrožena příznaky vyhoření. Více než polovina z českých učitelů nevidí ve své práci smysl a nemá pro ni nadšení. Čeští učitelé jsou špatně zaplacení, dosahují jen 75% platové úrovně vysokoškolsky vzdělaných pracovníků. V ČR je oproti zahraničí převaha frontální výuky, méně se využívají metody založené na samostatné práci žáků nebo práce v menších skupinách bez přímého dohledu učitele. Mezi učiteli je různá úroveň schopnosti inovovat a individualizovat výuku a motivovat žáky ke studiu.

Ředitelé škol jsou přetížení administrativou a provozními problémy, nemají prostor podporovat učitele z pozice pedagogického leadera. Pro ředitele neexistuje systémová příprava a podpora jejich práce.

To vše má vliv na zhoršující se výsledky českých žáků. Dochází k dlouhodobému mírnému zhoršování výsledků matematické a přírodovědné gramotnosti. V mezinárodním srovnání čeští žáci v posledních 20 letech zaostávají ve výsledcích čtenářské gramotnosti a relativně nejméně často říkají, že rádi chodí do školy.

Proč je to důležité

Výzkumy ukazují, že až 60% výsledků učení dětí je ovlivněno učiteli a vedením škol. Investice do kvalitnějších přípravy nových učitelů a rozvoje stávajících učitelů jsou klíčové.

Kvalita ředitelů je po učitelích druhým nejdůležitějším faktorem ovlivňujícím výsledky dětí ve škole. Ředitel v roli pedagogického leadera je klíčovou osobou pro realizaci systematické podpory učitelů ve školách.

O co usilujeme

Naší vizí je, že se všechny děti učí naplno, s radostí a s rovnými šancemi a ze školy odcházejí připravené na aktivní profesní, občanský i osobní život v demokratické společnosti 21. století. Chceme zlepšovat vzdělávací výsledky a rozvíjet potenciál všech dětí. Usilujeme o vzdělávací systém, který dokáže přitáhnout a udržet kvalitní učitele a podporovat jejich trvalý profesní rozvoj. Učitelé by měli mít schopnost učit se z toho, jak sami učí, měli by rozvíjet potenciál svých žáků a motivovat je k učení.

U ředitelů nám jde o vytvoření systému jejich trvalého rozvoje a posílení jejich role pedagogického leadera, který vede učitele i školu jako celek ve prospěch žáků.

Rozvoj učitelů a vedení škol pro nás znamená podporu kvalitního vzdělávání těmito cestami:

  • Zvyšujeme kvalitu přípravy budoucích pedagogů
  • Podporujeme špičkové inovativní projekty rozvoje stávajících učitelů a šíříme osvědčené know-how do vzdělávacího systému
  • Vytváříme systém trvalého rozvoje ředitelů jakožto pedagogických leaderů
  • Měříme dopad našich projektů
  • Vytváříme analýzy, které popisují stav a potřeby českého vzdělávacího systému

Všechny uvedené aktivity podporujeme pouze v případě, že mají šanci přinést udržitelné zlepšení na systémové úrovni.

Podporované projekty