Společenský problém

Česko patří mezi vyspělé země s nejvyšším vlivem ekonomického, sociálního a kulturního statusu rodiny na vzdělávací výsledky dětí. Znamená to například výrazně nižší šanci vystudovat VŠ, pokud ani jeden z rodičů nemá maturitu. V Česku zároveň máme jedny z největších rozdílů ve výsledcích vzdělávání mezi regiony i mezi jednotlivými školami. Některé regiony mají vysoký podíl žáků, kteří dosahují velmi nízké úrovně základních typů gramotnosti (nad 30 %), nebo kteří skončí maximálně se základním vzděláním (až 17 %). Česká vzdělávací soustava a související sociální služby mají jen omezenou schopnost reagovat na socioekonomické a sociálně-psychologické rizikové faktory. Prohlubování nerovností v přístupu ke vzdělání považujeme za klíčový a stále vážnější problém českého školství i naší společnosti jako celku.

Proč je to důležité

Země, kde jsou vyšší nerovné šance a selektivita ve vzdělávání, zároveň zaznamenávají horší vzdělávací výsledky. Rozdělení dětí do různých vzdělávacích proudů podle socio-ekonomického zázemí nebo etnika vede k velice odlišné kvalitě vzdělání, které se jednotlivým skupinám dostane. To přímo ohrožuje soudržnost společnosti. Přístup ke vzdělání je ústavně zakotvená hodnota. Kvalitní vzdělání přispívá k rozvoji potenciálu všech dětí a studentů a je podmínkou pro ekonomickou prosperitu - zvýší se produktivita budoucích zaměstnanců, ušetří se na sociálních dávkách, veřejných službách, zdravotních výdajích, dojde ke snížení kriminality.

O co usilujeme

Usilujeme o to, aby úspěch a výsledky dětí méně než dnes závisely na tom, do jaké rodiny se narodí - jestli je rodiče podporují nebo ne, nebo dokonce zda mají kde bydlet. Naše vize je, že děti z rozmanitého prostředí se budou dostávat do podobně kvalitních škol, kde dostanou podobně kvalitní vzdělání. Jejich úspěch tak bude mnohem více záviset na jejich nasazení a méně na náhodě. České školství nebude selektovat děti podle intelektu, sociálního zázemí, etnické příslušnosti ani žádného jiného kritéria. Školy tak budou významným zdrojem soudržnosti české společnosti.

Pokud jde o cíle NČS, chceme podporovat zvýšení úspěšnosti žáků, kterým v naplnění vzdělávacího potenciálu brání problémy rodinné, socioekonomické (nekvalitní bydlení apod.) či sociálně-psychologické (rozvody, závislosti apod.). Usilujeme o snížení počtu žáků, kteří ve vzdělávání dosahují nejnižších stupňů gramotnosti nebo končí vzdělávání předčasně (bez středního vzdělání). Chceme přispět ke zvýšení školní připravenosti sociálně znevýhodněných vč. podpory dětí v předškolním věku a ke zlepšení kvality výuky na horších školách a v zaostávajících regionech ČR.

Zvyšování rovných šancí pro nás znamená podporu kvalitního vzdělávání těmito cestami:

  • Cílené zvyšování rovných šancí skrze podporu problémových regionů, metodickou podporu a změny vedoucí ke snižování selektivity vzdělávacího systému
  • Zvýšení účasti dětí ohrožených školním neúspěchem v kvalitním předškolním vzdělávání
  • Zajištění podpory dětí od dostatku kvalitních školských poradenských pracovníků
  • Zesílení, propojení a zvýšení kvality podpůrné struktury kolem škol (Pedagogicko-psychologické poradny, mateřská, rodinná a komunitní centra, dětští praktičtí lékaři, zdravotníci pohotovostního a akutního příjmu, OSPOD, dětští psychiatři, dětští kliničtí psychologové, sociální pracovníci, neziskové organizace zaměřené na sociální služby, pořádková služba, policie apod.)

Všechny uvedené aktivity podporujeme pouze v případě, že mají šanci přinést udržitelné zlepšení minimálně na regionální, nejlépe na celostátní úrovni.

Podporované projekty