Podporujeme projekty

Podporujeme projekty pro #silnější vzdělávání.
Které to jsou?

Centrum LOCIKA

Centrum LOCIKA pomáhá dětem, které zažívají násilí v rodině, ať už jako přímé oběti nebo svědci. Chrání zájem dítěte a poskytuje mu i jeho rodičům odbornou pomoc. Cílem je minimalizovat dopady násilí v rodině na vývoj dítěte a nastavit jeho zdravé vztahy s oběma rodiči tak, aby mohlo vyrůstat v respektujícím rodinném prostředí.
 

Člověk v tísni

Nevládní nezisková organizace Člověk v tísni pracuje na principu myšlenek humanismu, svobody, rovnosti a solidarity. V krizových oblastech po celém světě poskytuje humanitární pomoc na základě reálných potřeb. Pomáhá lidem vyrovnat se s tím, co je potkalo, a podporuje je v období obnovy, aby se dokázali opět postavit na vlastní nohy.


Society for All

Society for All (SOFA) podporuje rozvoj inkluzivního vzdělávání v českém vzdělávacím systému. Sdružuje neziskové organizace, zástupce akademické obce, škol, rodičů i mladých lidí se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří věří, že společné vzdělávání je cestou k soudržné a prosperující společnosti.
 

Economia

Mediální dům Economia vydává ekonomické tituly (Hospodářské noviny, Ekonom), týdeník Respekt a řadu dalších titulů v tištěné i digitální podobě. Economia provozuje zpravodajské servery HN.cz a Aktuálně.cz, freemailové portály i tematické internetové magazíny. Ve spolupráci s Nadací ČS vznikl mediální projekt Chytré Česko zaměřený na oblast vzdělávání.

EDUin

EDUin už přes 10 let podporuje proměnu vzdělávání v České republice tím, že o něm srozumitelně informuje veřejnost. Organizace chce lidem ukazovat jiné cesty ve vzdělávání, než na jaké jsou zvyklí, a získat tak podporu pro tolik potřebnou změnu. Změnu vedoucí k modernímu vzdělávání a kompetencím potřebným pro současnou a budoucí podobu světa.
 

Eduzměna

Nadační fond Eduzměna má ambici změnit způsob, jak se u nás učí. Vše startuje pilotním pětiletým projektem na školách na Kutnohorsku, který zapojuje všechny, kterých se vzdělávání týká - školy, úřady, organizace a rodiče. Eduzměna zde zkouší inovativní postupy, poskytuje učitelům i ředitelům podporu a konzultace a pokud se vše podaří, bude se tento model šířit i do dalších regionů.

Nekrachni

Mobilní aplikace a metodiky Nekrachni přispívají ke zlepšení finanční gramotnosti žáků základních a středních škol. Kurzy s videi a pracovními listy se zaměřují na různé životní finanční situace tak, aby je student byl připraven v reálném životě lépe zvládnout. Uživatelé procházejí testy, získávají odměny a mohou se svými vrstevníky poměřovat síly.
 

Učitelská platforma

Učitelská platforma je největší profesní sdružení učitelů mateřských, základních, středních, vyšších odborných a uměleckých škol. Je důvěryhodným partnerem ministerstva školství a dalších úřadů, které ovlivňují práci a výkon učitelského povolání. Organizace spolupracuje také s mnoha novináři, s pomocí kterých otevírá veřejnou debatu o kvalitě vzdělávání u nás.
 

Junák - česká skaut

Největší výchovná organizace u nás učí děti a mladistvé praktickým dovednostem, vede je k lásce k přírodě a lidem, zájmu o okolí a občanské aktivitě. Pořádá desítky netradičních akcí na regionální i celorepublikové úrovni. Skautská výchovná metoda podporuje víc než 70 000 českých skautů v seberealizaci, vzdělávání a dovednostech, se kterými se ve světě neztratí.

Elixír do škol

Elixír do škol vytváří podmínky pro smysluplnou výuku fyziky a digitálních technologií. Usiluje o kolegiální vzdělávání učitelů a aby škola pedagogy i žáky bavila a s radostí poznávali a učili (se). Podporuje kantory, kteří mají chuť učit poutavě, a ve svých regionálních centrech jim poskytuje prostor pro vzájemné setkávání, debaty a sdílení inspirace.
 

Otevřeno

Organizace sdružující učitele a studenty pedagogiky z celého Česka staví na přesvědčení, že cestou k proměně vzdělávání je kvalitní příprava pedagogů. Od roku 2015 Otevřeno usiluje o zlepšování učitelské přípravy přímo na pedagogických fakultách. Pořádá vzdělávací akce, pomáhá pedagogům růst a spolupracuje na šíření dobré praxe a systémových změn.
 

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy

Projekt SPIN vznikl na Pedagogické fakultě UK a jeho hlavním cílem je zkvalitnit a inovovat přípravu budoucích učitelů prvního stupně. Největší důraz se proto klade na propojovaní teorie a praxe, například prostřednictvím tandemové výuky v rámci vysokoškolských kurzů. Díky projektu se daří posilovat spolupráci a vzájemný profesní rozvoj mezi nováčky a jejich zkušenými kolegy.

Platforma pro včasnou péči

Platforma pro včasnou péči je neformální spojení desítek organizací z celé České republiky, které se v různé míře věnují právě včasné péči zejména u dětí ze znevýhodněného prostředí. Platforma tvoří zdravé a silné společenství přispívající k tomu, že se každé dítě již od raného věku rozvíjí na maximum s ohledem na zázemí, ze kterého vychází.

Ředitel naživo

Ředitel naživo je dvouletý vzdělávací program zaměřený na budování leadershipu u ředitelů škol a jejich zástupců. V praktickém kurzu si osvojují kulturu neustálého profesního učení, pracují s principy, které pomáhají sledovat dopady výuky na učení žáků. Dozvědí se, jak posouvat školu kupředu, aby mohli naplno rozvinout potenciál všech dětí.

SKAV

Stálá konference asociací ve vzdělávání je dobrovolné seskupení pedagogických asociací, programů a občanských sdružení usilující o podporu a ochranu progresivních změn ve vzdělávání a o zprostředkování výměny názorů mezi pedagogickými iniciativami, neziskovým sektorem, státní správou, samosprávou a veřejností.
 

Soutěž Finanční gramotnost

Do každoroční soutěže ve finanční gramotnosti se zapojují tisíce žáků základních a středních škol. Porovnávají své znalosti o osobním hospodaření a fungování světa peněz. Soutěž připravuje organizace METODICA spolu s Evropskou asociací finančního plánování (EFPA) a s podporou MŠMT.

 

Začít spolu

Program Začít spolu podporuje smysluplné učení a kritické myšlení. Je určen pro děti předškolního věku a 1. stupeň základních škol. Učení v Začít spolu je přirozené, založené na prožitcích a nabízí dětem podnětné prostředí. Děti chápou, co se učí a k čemu jsou vědomosti užitečné. Program podněcuje spolupráci dětí, učitelů i rodičů.

Učitel naživo

Učitel naživo je program pro absolventy nepedagogických vysokých škol, kteří chtějí změnit svůj život a učit. Hlavním cílem organizace ale je změnit systém přípravy budoucích učitelů tak, aby do škol nastupovali kvalitní kantoři připravení na praxi. Stejně zásadní jako příprava učitelů je i jejich pedagogická podpora, kterou zajišťuje program Ředitel naživo.

Začni učit!

Začni učit! usiluje o to, aby byl v českém školství dostatek spokojených a motivovaných učitelů – protože jen ti můžou mít spokojené a motivované žáky. Organizace pomáhá s výběrem pedagogické kvalifikace, nabízí možnost vyzkoušet si učení a začínající učitele podporuje komunitním programem.

Kam dále

O nadaci

Publikace

Kontakty