Historie a důležité info

Nadace České spořitelny podporuje zajišťování a rozvoj služeb v prevenci a léčbě drogových závislostí od svého vzniku. Od začátku spolupracujeme s nejuznávanějšími organizacemi, které dosáhly za více než dvacet let svého působení v oblasti drogových závislostí výsledků srovnatelných s vyspělými evropskými zeměmi. Skutečnosti, že Nadace České spořitelny podporuje oblast, která obvykle stojí mimo zájem velkých donátorů, si naši partneři velmi váží a považují ji za vyjádření důvěry v jejich práci.

Kam míří naše pomoc

Terapeutická komunita Karlov

SANANIM, z.ú.
Zahájení spolupráce: r. 2000

Naše nadace dlouhodobě podporuje každodenní provoz a programy terapeutických komunit, které slouží jako základny pro léčbu mimo jiné závislých matek s dětmi, mladistvých, a také uživatele s dlouhodobou drogovou závislostí.

Více informací

Terapeutická komunita Karlov slouží k léčbě specifických skupin: závislých mladistvých a závislých matek, které chtějí absolvovat léčbu bez odloučení od svých dětí. Tyto skupiny vyžadují speciální přístup, který nelze omezit pouze na rezidenční péči. Nutná je také následná péče, kterou SANANIM nabízí v rámci Doléčovacího centra a prostřednictvím chráněného bydlení.

Nadace České spořitelny se dlouhodobě podílí na každodenním provozu komunity a výrazně přispívá také na revitalizaci budov a hospodářského dvora na Karlově.

71 % matek, které se léčily v Terapeutické komunitě Karlov, abstinuje a vede normální život, pracuje a vychovává své děti.

Pod odborným vedením si závislý člověk dokáže v terapeutické komunitě srovnat životní priority. Vzhledem ke skutečnosti, že 75 % drogových služeb od prevence až po následnou péči zabezpečují v  ČR nestátní organizace, jsme hrdí , že můžeme po boku organizací jako je SANANIM, nabízet druhou šanci lidem, kteří se rozhodnou se svou závislostí skoncovat.

SANANIM, z.ú.

Nezisková organizace, která od r. 1990 působí v oblasti drogových závislostí. Lidem ohroženým drogami a jejich blízkým poskytuje pomoc v rámci následujících služeb: Terénní programy, Romský terénní program, Kontaktní centrum, Specializované ambulantní služby CADAS, Terapeutická komunita Karlov, Terapeutická komunita Heřmaň, Denní stacionář, Doléčovací centrum, Doléčovací centrum pro matky s dětmi, Poradna pro rodiče, Pracovní a sociální agentura, Centrum pro osoby v konfliktu se zákonem a Drogové informační centrum.

Zavřít

Café Therapy a Kozí farma u Karáska

SANANIM, z.ú.
Zahájení spolupráce: r. 2000

Café Therapy i kozí farma poskytují vyléčeným klientům chráněné zaměstnání a možnost výdělku a dávají jim tak šanci na zpětné začlenění do společnosti.

Více informací

Nadace České spořitelny každoročně přispívá SANANIMu na rozvoj chráněného zaměstnávání klientů, kteří úspěšně ukončili léčbu. Možnost získat pracovní praxi a zároveň výdělek nabízí SANANIM nejen v Café Therapy, ale i v obou komunitách, kde poslední dva roky zakládá chov koz a výrobu a prodej kozího sýru v „Kozí farmě u Karáska“. Část příspěvku z nadace tak jde na pokrytí nákladů souvisejících s provozem, založením vlastního chovu a doplněním technického a technologického vybavení farmy.

Chcete si pochutnat na výborné kávě nebo dobrém menu a zároveň podpořit dobrou věc?

V chráněné kavárně Café Therapy vás obslouží klienti naší partnerské organizace SANANIM, kteří si prošli úspěšně léčbou drogové závislosti a snaží se začlenit zpět do společnosti. www.cafe-therapy.cz

SANANIM, z.ú.

Nezisková organizace, která od r. 1990 působí v oblasti drogových závislostí. Lidem ohroženým drogami a jejich blízkým poskytuje pomoc v rámci následujících služeb: Terénní programy, Romský terénní program, Kontaktní centrum, Specializované ambulantní služby CADAS, Terapeutická komunita Karlov, Terapeutická komunita Heřmaň, Denní stacionář, Doléčovací centrum, Doléčovací centrum pro matky s dětmi, Poradna pro rodiče, Pracovní a sociální agentura, Centrum pro osoby v konfliktu se zákonem, Drogové informační centrum.

Zavřít

Metadonová substituce a Nízkoprahové středisko

Drop In o. p. s.
Zahájení spolupráce: r. 2007

Následná substituční péče a ambulantní detoxifikace pomáhá klientům po léčbě při resocializaci, stabilizaci a zvyšuje kvalitu jejich života.

Více informací

Cílem centra je stabilizovat a snižovat počet problémových uživatelů drog. Centrum pomáhá zvyšovat kvalitu života uživatelů všech typů drog, jejich rodičů a blízkých příbuzných prostřednictvím kvalitní léčebné peče, substituční terapie, detoxifikace a následně resocializace. V současně době slouží dvě pražská metadonová centra více než 300 klientům.

Nadace České spořitelny dlouhodobě přispívá nejen na provoz obou pražských metadonových center Drop Inu, ale také na krytí nákladů jeho Nízkoprahového střediska.

V Nízkoprahovém středisku poskytne Drop In v průměru 80 kontaktů denně. Za rok je to přes 15 tisíc kontaktů. Důležitým faktorem nízkoprahové služby je možnost konzultace pro závislé hledající motivaci k životní změně. Pomáhá jim v tom naše partnerská organizace Drop In.

Drop In o. p. s.

Obecně prospěšná společnost provozující mimo jiné Středisko prevence a léčby drogových závislostí. Zaměřuje se na ambulantní kontakt, první pomoc, poradenství a terapii drogových problémů. Kromě jiných služeb realizuje také Terénní program sociálních asistentů - Streetwork, který je zaměřen na navazování nových kontaktů, poradenství a minimalizaci zdravotních a sociálních rizik u populace zasažené návykovými látkami nealkoholového typu. Organizace se také aktivně věnuje doléčovacímu procesu.

Zavřít

Centrum pro rodinu – Integrace rodiny

Drop In o. p. s.
Zahájení spolupráce: r. 2007

Centrum pro rodinu nabízí strukturovaný léčebný ambulantní program pro matky, které užívaly návykové látky v těhotenství, matky, které krátce abstinují a potřebují upevnit své postoje a matky, kterým byly děti odebrány předběžným opatřením.

Více informací

V případech, kdy matka projeví skutečný zájem o změnu svého životního stylu i zájem o své dítě a kdy je patrná citová vazba mezi matkou a dítětem, umožňuje Centrum - prostřednictvím individuálně nastavených postupů - budovat bezpečné zázemí pro dítě tak, aby mohlo vyrůstat ve své rodině. Klientky dochází do Centra pro rodinu 1 – 2 x v týdnu a musí dodržet stanovený čas a pracovat společně na úkolech, které vedou k dosažení stanovených cílů.

Nejvýznamnější podpora pro drogově závislé pochází vždy od vlastní rodiny.

Aby rodina fungovala i matkám, které si samy prošly závislostí, nabízí Drop In specificky zacílený program ve specializovaném Centru pro rodinu, jehož služby trvale podporuje Nadace České spořitelny.

Drop In o. p. s.

Obecně prospěšná společnost provozující mimo jiné Středisko prevence a léčby drogových závislostí. Zaměřuje se na ambulantní kontakt, první pomoc, poradenství a terapii drogových problémů. Kromě jiných služeb realizuje také Terénní program sociálních asistentů - Streetwork, který je zaměřen na navazování nových kontaktů, poradenství a minimalizaci zdravotních a sociálních rizik u populace zasažené návykovými látkami nealkoholového typu. Organizace se také aktivně věnuje doléčovacímu procesu.

Zavřít

Chráněná dílna EIKÓN Společnosti Podané ruce

Společnost Podané ruce o.p.s.
Zahájení spolupráce: r. 2006

Sociálně terapeutická dílna Eikón v Brně zvyšuje šance na pracovní uplatnění u klientů s drogovou minulostí, často i po výstupu z vězení nebo při dlouhodobé nezaměstnanosti.

Více informací

Dílna EIKÓN vyrábí drobné stolařské a upomínkové předměty. Spolu s řemeslem se zde klienti učí pracovním návykům a nést zodpovědnost za svůj život. Jejím hlavním cílem je připravit klienta na vstup na otevřený trh práce. Pracovní program nabízí kromě přivýdělku také terapeutickou podporu směřující k reintegraci klienta do společnosti. Cílovou skupinou jsou abstinující lidé s drogovou minulostí, často i po výstupu z vězení nebo dlouhodobě nezaměstnaní.

Každý si zaslouží dostat druhou šanci.

Naše partnerská organizace Společnost Podané ruce Poskytuje formou kvalitních služeb a programů pomoc a podporu lidem v náročných situacích jejich života.

Společnost Podané ruce o.p.s.

Nestátní nezisková organizace, která se od roku 1991 věnuje prevenci, odborné léčbě a další pomoci lidem, jež se potýkají s problémy spojenými s užíváním návykových látek a se závislým chováním. Ve středisku EIKÓN nabízí sdružení pracovní rehabilitaci a chráněné práce. Klienti jsou zde zařazeni do několikaměsíčního aktivačního pracovního programu. Vytvořením delšího chráněného pracovního poměru se u klientů zvyšuje šance na konečnou integraci do společnosti a snižuje možnost případné recidivy.
Společnost Podané ruce získala Cenu Floccus 2017 v kategorii Cena pro organizaci. Tou odborná porota ocenila její dlouhodobé působení v oblasti prevence a léčby drogových závislostí.

Zavřít

Kontaktní centrum pro drogově závislé v Táboře

Auritus – centrum pro lidi ohrožené drogou
Zahájení spolupráce: r. 2014

Kontaktní centrum zajištuje první kontakt s klientem „z ulice“ a navazuje s ním vztah pro pozdější terapeutickou práci vedoucí k abstinenci. Nadace České spořitelny přispívá centru na nezbytný zdravotnický materiál a potravinový program, a také na pracovní resocializační program centra, který prostřednictvím vzdělávacích aktivit a nácviku pracovních dovedností motivuje k abstinenci a zvyšuje šanci uplatnění na pracovním trhu.

Více informací

full/news/auritus.jpg

Klienti Centra Auritus se podílejí na výrobě keramiky, textilních hraček, ručního papíru nebo svíček, které Auritus prodává ve své galerii v centru Tábora.

Auritus – centrum pro lidi ohrožené drogou

Auritus – centrum pro lidi ohrožené drogou je nízkoprahové zařízení, které funguje pod hlavičkou Farní charity Tábor. Nabízí služby v oblasti primární, sekundární i terciární prevence zneužívání návykových látek.

Zavřít

Zubní ordinace pro vysoce infekční pacienty

Ad Hominem, spolek
Zahájení spolupráce: r. 2014

Spolek Ad Hominem vybudoval při FN Na Bulovce v Praze první zubní ordinaci speciálně určenou pro infekční pacienty často z nejslabších sociálních skupin či drogově závislé.

Více informací

Ošetření těchto pacientů s vysoce rizikovými infekcemi je specifické a ekonomicky velmi náročné. Vyžaduje mnohem větší množství jednorázových ochranných pomůcek, stomatologického materiálu i specifické vybavení ordinace. Naše nadace proto každoročně ordinaci - jediné svého druhu v ČR - přispívá na nákup potřebného zdravotnického materiálu.

Ad Hominem, spolek

Spolek Ad Hominem založil speciální zubní ordinaci pro pacienty s rizikovými infekcemi a její činnost sleduje jako pilotní projekt pro zřízení případných dalších zařízení podobného typu. Dále napomáhá při pořádání odborných a vzdělávacích akcí, publikuje, zpracovává analýzy a studie a zapojuje se do preventivních programů zaměřených na ohrožené skupiny a screeningová šetření mezi těmito skupinami.

Zavřít

Resocializace bývalých drogově závislých

Renarkon, o.p.s.
Zahájení spolupráce: r. 2014

Nadace České spořitelny prosazuje princip „druhé šance“ pro lidi, kteří se rozhodli zbavit drogové závislosti a snaží se o návrat do života ve „zdravé“ společnosti. Ostravskému Renarkonu proto pomáhá financovat vybavení pro volnočasové aktivity klientů ze závislosti již vyléčených, a také vybavení pro chráněné byty, kde se klienti učí samostatnému životu bez drog. Naše pomoc také umožňuje Renarkonu pokračovat ve spolupráci s polskou partnerskou organizací Fundacja Arka, která se - stejně jako Renarkon – zabývá zaměstnáváním klientů s drogovou minulostí.

Více informací

full/news/renarkon.jpg

Naše příspěvky pomáhají Renarkonu zkvalitnit resocializaci klientů v chráněném bydlení v doléčovacím centru, kde se klienti – již zbaveni závislosti – učí žít samostatně v tréninkových bytech, hledají si práci a připravují se na život mimo zařízení. V posledním roce byla část příspěvku použita také na realizaci komplexního preventivního programu pro základní a střední školy, jehož cílem je podpora zdravého životního stylu a snižování atraktivity drog u dětí a mladých lidí, pozitivní ovlivňování klimatu třídy a pomoc při formování vhodných postojů.

Renarkon, o.p.s.

Obecně prospěšná společnost Renarkon poskytuje na území Moravskoslezského kraje od roku 1997 ucelený soubor odborných sociálních služeb určený lidem, kteří se ocitli v tíživé životní situaci v souvislosti s užíváním nealkoholových drog nebo jsou touto situací ohroženi. Svými aktivitami se Renarkon snaží předcházet rizikovému chování vedoucímu ke vzniku drogového problému a zároveň minimalizovat negativní sociální dopady spojené s užíváním nealkoholových drog.

Zavřít

Keramický a výtvarný ateliér Koněšín, o.p.s. (KVAK)

Keramický a výtvarný ateliér Koněšín, o.p.s.
Zahájení spolupráce se zakladatelskou organizací Circle of Life: r. 2006

Nadace České spořitelny věnovala ateliéru příspěvek na odkoupení strojů a zařízení nezbytného pro výrobu keramiky, které bylo původně v majetku jeho zakladatele, obecně prospěšné společnosti Circle of Life. Tím umožnila na straně jedné získat ateliéru vlastní výrobní prostředky a na straně druhé mateřské organizaci částečně zajistit finance na modernizaci ubytovacího zařízení a na vlastní terapeutickou činnost.

Více informací

full/news/kvak.jpg

Keramický a výtvarný atelier funguje jako sociální firma, poskytující udržitelné zaměstnání v rámci doléčovacího programu pro klienty vyléčené z drogové závislosti, tedy skupině znevýhodněné v běžném podnikatelském prostředí. Zároveň jim umožňuje pracovat na individuálním rozvoji a rekvalifikaci v oblasti ruční keramické výroby či výroby autorských loutek, a také v galerijní činnosti při provozování vlastní galerie KRUH v Třebíči.

Keramický a výtvarný ateliér Koněšín, o.p.s.

Keramický a výtvarný ateliér Koněšín je sociální firma, která vznikla v rámci doléčovacího programu sdružení Circle of Life, o.p.s., dlouholetého partnera Nadace České spořitelny. Zatímco Circle of Life, se nadále zabývá výhradně terapeutickým programem pro drogově závislé, ateliér zaměstnává osoby z drogové závislosti již vyléčené. Poskytuje udržitelné zaměstnání lidem na běžném pracovním trhu znevýhodněným a současně pracuje na jejich individuálním rozvoji. Umožňuje jim získat rekvalifikaci v oblasti výroby ruční keramiky či výroby autorských loutek a také provozuje vlastní galerii v Třebíči.

Zavřít

Residenční léčba pro závislé muže

BÉTEL CZ, z.s.
Zahájení spolupráce: r. 2013

BÉTEL CZ z.s. poskytuje již 11 let v Kralupech nad Vltavou dlouhodobou rezidenční léčbu pro závislé muže. Cílem je změna životního stylu a úplná abstinence. Členové komunity pracují v charitativním podnikání, a tak přispívají na své ubytování, stravu a péči.

Více informací

full/news/betel_obchod.jpg

Bétel v Kralupech zároveň provozuje neziskový dobročinný obchod s nábytkem – z jeho výtěžku spolufinancuje svou činnost. Ze skladu, který stojí na pozemku komunity, vybudoval Bétel s finanční podporou naší nadace novou dílnu s lakovnou a sušárnou, kde klienti Bételu - pod vedením pracovního terapeuta - nábytek opravují a restaurují. V posledním roce byl náš příspěvek investován do výkonného a ekologického kotle pro dílnu a jeho napojení na stávající topný systém v budově komunity.

BÉTEL CZ, z.s.

Je součástí organizace Betel International, která poskytuje pobytový 12-18 měsíční program pro závislé na návykových látkách v rámci rezidenční komunity – pro muže do 35 let, včetně propuštěných po výkonu trestu.

Zavřít