Působíme na společnost, aby se uměla „těm druhým“ otevřít

Mezi námi žije 300 tisíc lidí s mentálním postižením. Jsou stálou součástí naší společnosti. Není důvod je nevidět nebo je přezírat. Náš postoj k nim je až příliš často poznamenán předsudky, neznalostí či obavami. Oni sami ale nestojí o soucit a rozhodně nechtějí být zavíráni do ústavů. Chtějí žít jako ostatní lidé: ve společnosti, ve své rodině, chtějí rozhodovat o svém volném čase.

Nadace České spořitelny se rozhodla dlouhodobě podporovat projekty rozvíjející samostatnost a nezávislost dospělých lidí s mentálním postižením a přispívat na programy usilující o jejich začlenění či setrvání v přirozeném prostředí. Zaměřujeme se proto na projekty rozvoje terapeutických a chráněných dílen a pracovišť i na začleňování lidí s postižením na trhu práce. Naší snahou je být rovněž partnerem organizací, které rozvíjejí kompetence a know-how pracovníků z programů a služeb zaměřených na péči o lidi s mentálním postižením.

Kam míří naše pomoc

Bezpečné prostředí pro mentálně postižené

Sdružení Neratov, o.s.
Zahájení spolupráce: r. 2014

Sdružení vzniklo v r. 1992 ve vysídlené pohraniční obci Neratov s cílem navrátit život do této obce a poskytnout zázemí lidem s postižením i jinak znevýhodněným. Pomoc lidem s postižením dnes tvoří stěžejní součást aktivit sdružení. Lidé postižení i bez postižení tu žijí pospolu, pracují zde a setkávají se při každodenních činnostech. Neratov je živou komunitou, kde všichni mají společný cíl dál jej rozvíjet v souladu s chráněnou krajinnou oblastí. A taky ukázat, že postižení nepotřebují lítost, ale férovou šanci na zaměstnání a bezpečné prostředí pro svůj vývoj.

Více informací

Neratovské sdružení nabízí svým klientům chráněné bydlení a zaměstnání v několika chráněných dílnách (v jídelně, obchodě, úklidových službách, prádelně, zahradnictví či v řemeslných dílnách). Nadace České spořitelny každoročně přispívá na rozvoj aktivit a zkvalitnění služeb, které sdružení poskytuje svým klientům.

Sdružení Neratov, o.s.

Sdružení Neratov vytváří domov pro lidi s mentálním postižením a v osmi chráněných pracovištích zaměstnává více než 55 lidí s postižením, kteří se za pomoci školených asistentů realizují v práci, která je zajímá a naplňuje. Jedná se o zaměstnávání v zemědělství a řemeslech souvisejících s venkovem, např. v tkalcovské, keramické a košíkářské dílně či při chovu ovcí. Sdružení Neratov také pořádá kulturní akce a spolupracuje na obnově kulturních památek v okolí. Nepřetržitě od svého vzniku se sdružení podílí na obnově kostela Nanebevzetí Panny Marie v Neratově, na úpravě jeho okolí i obnovení poutní tradice.

Zavřít

Obchod dobré vůle, restaurace Klobouk a kavárna Zahrádka pod věží

Diakonie Českobratrské církve Evangelické
Zahájení spolupráce: r. 2014

Diakonie ČCE je druhou největší neziskovou organizaci v ČR. Poskytuje sociální, zdravotní, vzdělávací a pastorační služby všem, kteří se v důsledku věku, zdravotního postižení či jiného ohrožení dostali do nepříznivé životní situace, a to bez ohledu na vyznání.

Více informací

full/news/diakonie_obchod.jpg

Od r. 2014 se Nadace České spořitelny každoročně zacílí na jeden společný projekt s Diakonii, který usiluje o zbourání stereotypů ve vnímání lidí s mentálním postižením a zasadí se o jejich reálnou inkluzi. V prvním roce spolupráce to byl Obchod dobré vůle v Táboře, který zaměstnává 12 mentálně a zdravotně postižených osob, v dalším šlo o rekonstrukci restaurace Klobouk v Terezíně, kde z 18 zaměstnanců pracuje 16 lidí s mentálním či fyzickým handicapem. V současné době rozšiřuje Diakonie kavárnu „Zahrádka pod věží“ v Kolíně, která bude sloužit jako tréninkové pracoviště pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením.

Diakonie Českobratrské církve Evangelické

Diakonie poskytuje 130 zaregistrovaných sociálních služeb ve 110 zařízeních ve všech regionech ČR. Denně jejich služeb využívá 2 200 klientů. Mezi poskytované služby patří speciální školy a školky, stacionáře, denní centra i pobytová zařízení pro mentálně i fyzicky postižené děti a dospělé, domy na půl cesty, azylové domy, chráněné bydlení, kurzy, terapeutické dílny. Spolupracuje s 1 000 dobrovolníky. Pomáhá také při živelných katastrofách a organizuje humanitární pomoc v zahraničí.

Zavřít

Mlýn Ledce

Ledovec o.s.
Zahájení spolupráce: r. 2014

Od roku 2001 poskytuje Ledovec služby psychosociální podpory lidem s duševním onemocněním nebo s mentálním postižením v plzeňském regionu. Ve své činnosti klade důraz na přirozeně lidské hodnoty ve vztahu s klientem a podporuje své klienty v životních rolích, kdy nejsou nuceni pouze přijímat, ale mohou sami dávat.

Více informací

Nadace České spořitelny se v r. 2014 stala partnerem projektu Mlýn Ledce, v němž budou lidé s mentálním handicapem a duševním onemocněním nacházet trvalé a motivující zaměstnání. Snahou sdružení je v první fázi Mlýn Ledce zrekonstruovat a následně oživit - obydlet nájemníky, obnovit řemesla a chov domácích zvířat v duchu tradičního venkovského hospodářství. Mlýn bude následně provozován jako technická památka a turistický cíl.

Ledovec o.s.

Sdružení Ledovec iniciuje od roku 2005 vznik sociálních firem, kde mohou lidé s handicapem najít trvalé motivující zaměstnání. Usiluje tak o oboustrannou sociální rehabilitaci, která zároveň působí na společnost s cílem rozvíjet potenciál otevřenosti „k těm druhým“.

Zavřít

„I my chceme pracovat…!“

Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s.
Zahájení spolupráce: r. 2014

Organizace intenzivně usiluje o zaměstnávání absolventů s postižením na otevřeném pracovním trhu v rámci projektů „I my chceme pracovat…!“ a „Prakticky do života…!“ Partnerem těchto projektů se stala v r. 2014 Nadace České spořitelny. Základním problémem v nalezení uplatnění těchto osob je totiž mizivá možnost praxe u případných zaměstnavatelů. Potřebují k tomu asistenta, který pomáhá při nácviku sociálních a pracovních dovedností, vyhledá práci a eliminuje rizika při práci, plánuje, organizuje a kontroluje plnění úkolů klientů. Služba asistenta, kterou naše nadace financuje, tyto bariéry dokáže překonat. Zprostředkovává tak komunikaci mezi zaměstnavatelem (poskytovatelem praxe) a klientem a vede jej postupně k maximální samostatnosti při začleňování do společnosti.

Více informací

Posláním Praktické školy SVÍTÁNÍ, o.p.s. je poskytovat dětem, mládeži a dospělým lidem s kombinovaným postižením vzdělávání a další služby směřující k rozvoji jejich osobnosti a zapojení do běžného života v souladu s individuálními potřebami a možnostmi. Školu založili rodiče dětí s postižením v r. 1992.

Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s.

full/news/programy_svitani.jpg
Klienti Praktické školy SVÍTÁNÍ našli pracovní uplatnění v úseku Operations České spořitelny v Pardubicích. Náš společný projekt se ve spolupráci se zaměstnanci ČS neustále vyvíjí a přináší nové podněty a formy inovace.

Zavřít

Nácvik praktických dovedností

Fosa, o.p.s.
Zahájení spolupráce: r. 2014

Od r. 2014 je Nadace České spořitelny partnerem programů Týden samostatnosti a Dialogy, zacílených na nácvik dovedností.

Více informací

Během nácviku si klienti zkouší „fungovat“ bez podpory svých blízkých osob, učí se hospodařit se svými penězi, obstarávat nákupy, připravovat si jídlo nebo např. dopravit se bezpečně z domova do svého zaměstnání. Pomocí nejrůznějších úkolů a zážitkových aktivit tak získávají nové informace a zkušenosti potřebné pro každodenní život. Výuková videa, podle nichž se klienti učí samostatně zvládat různé životní situace, pro Fosu natočili zaměstnanci České spořitelny v rámci dobrovolnických dní.
full/news/programy_fosa.jpg

Fosa, o.p.s.

Od r. 2010 nabízí Fosa služby, jejichž smyslem je začleňování lidí s mentálním postižením či po poranění mozku do společnosti tak, aby byla dosažena maximální míra jejich soběstačnosti.

Zavřít

Rádio Tloskov – internetové rádio provozované klienty s mentálním postižením

Centrum sociálních služeb Tloskov
Zahájení spolupráce: r. 2016

Centrum sociálních služeb Tloskov poskytuje sociální služby zhruba 250 klientům se středním až těžkým mentálním postižením ve věku 19 - 64 let. Vytváří domov i chráněné bydlení pro své klienty, poskytuje denní stacionář, nácvik sociálních a pracovních dovedností, muzikoterapii a pracovní terapii např. v keramickém, svíčkařském, truhlářském a textilním ateliéru a v zahradnictví. Nabízí sportovní aktivity, i odlehčovací péči pro rodiny postižených, tak, aby si alespoň na přechodnou dobu mohla rodina odpočinout nebo zařídit nezbytné záležitosti.

Více informací

full/news/programy_tloskov_klienti.jpg

V r. 2014 u příležitosti oslav 55. let svého vzniku, zahájilo CSS Tloskov vysílání internetového rádia Tloskov (www.radiotloskov.cz), které vzniklo z iniciativy samotných klientů CSS. Rádio má celorepublikové pokrytí a  moderátory rozhovorů, písniček a pořadů jsou samotní klienti - lidé s mentálním a kombinovaným postižením. Vyvracejí tak mýtus o tom, že je možné lidi s mentálním postižením zaměstnat pouze manuální činností. Rádio Tloskov představuje prostor pro smysluplně strávený volný čas, podporu kognitivních funkcí a zvýšení sebevědomí lidí s mentálním postižením a výrazně usnadňuje inkluzi a integraci těchto lidí do společnosti.

full/news/programy_tloskov_radio.png

Centrum sociálních služeb Tloskov

Projekt Rádio Tloskov je jedinečný svého druhu v Evropě a pravděpodobně ve světě. Celý projekt je neziskový a případné finance získané ze sponzorských darů či reklam jdou na podporu lidí se zdravotním postižením a na provoz rádia.

Zavřít

Terapie pro klienty stacionáře

Mikasa, z.s.
Zahájení spolupráce: r. 2015

Mikasa provozuje v Ostravě již 5 let denní stacionář pro mladé a dospělé ve věku 16 až 45 let se středně těžkým a těžkým kombinovaným postižením (mentálním postižením a více vadami) a klientům s poruchami autistického spektra (PAS) a poruchami chování.

Více informací

full/news/mikasa.jpg

Služby nabízené klientům dle jejich individuálních potřeb a možností umožňují aktivní a kvalitní trávení volného času v kolektivu vrstevníků i dalších osob. Klienti si zde zlepšují sebeobslužné a motorické schopnosti a tím si zvyšují šance na setrvání v domácím prostředí. Terapeutické postupy zahrnují např. pobyt ve Snoezelenové místnosti, canisterapii a fyzioterapii. Mikasa je jediným takto zaměřeným stacionářem v Ostravě. Svou činností vyplňuje mezeru v poskytování sociálních služeb pro hendikepované mladé lidi s problémovým chováním v ostravském regionu.

Mikasa, z.s.

Nadace České spořitelny přispívá Mikase na terapeutické aktivity a vzdělávání zaměstnanců v oblasti behaviorální kognitivní terapie, v posledním roce také na vybavení specializované snoezelenové místnosti, která má významný terapeutický účinek na snižování problémového chování klientů.

Zavřít

Chráněná pekárna v Hřebči u Kladna

Vítej… o.p.s.
Zahájení spolupráce: r. 2014

V komunitním centru Vítej… v Hřebči na Kladensku mají svůj trvalý domov dospívající a dospělé osoby s poruchou autistického spektra, a to nepřetržitě 365 dní v roce. Centrum je plně přizpůsobeno jejich specifickým potřebám. V r. 2014 Vítej… otevřelo chráněnou pekárnu, kde, po nezbytném nácviku pracovních dovedností, mohou klienti centra uplatnit své schopnosti při smysluplné aktivitě – v bezpečí svého chráněného domova.

Více informací

full/news/vitej_pekarna.jpg

Zácvik uživatelů je naprosto nezbytným předpokladem pro jejich práci v pekárně. Vzhledem k postižení uživatelů je však tento nácvik náročný – aby byl efektivní, vyžaduje účast osobních asistentů, kteří uživatele v dílně doprovází, zaučují je a zároveň jim poskytují nezbytnou podporu. Na zajištění služby osobního asistenta každoročně poskytuje finanční příspěvek Nadace České spořitelny. Osobní asistent pomáhá při zvládání každodenních aktivit jak v pracovním, tak i v osobním životě - při vaření, péči o sebe, o zahradu. Kvalitní asistence zohledňuje nejen specifika autistického postižení, ale i individuální potřeby a požadavky každého uživatele služby, je klíčová pro zabezpečení důstojného a především smysluplného života osob s autismem.

Vítej… o.p.s.

Komunitní centrum Vítej…nabízí ve svém centru trvalý domov plně přizpůsoben specifickým potřebám dospívajících a dospělých klientů s poruchou autistického spektra. Hlavním cílem poskytovaných služeb je zlepšení kvality jejich života, udržování úrovně jejich sociálních a intelektových dovedností a maximální možná míra jejich zapojení do života společnosti.

Zavřít

KREAT - Umění pro každého

Kunštát pro Futuro, o.p.s.
Zahájení spolupráce: r. 2015

Obecně prospěšná společnost Kunštát pro Futuro pracuje s lidmi s mentálním, psychickým či smyslovým postižením a spolu s jejich rodinami vytváří prostor pro zkvalitnění jejich života a snazší integraci do společnosti.

Více informací

S postiženými klienty dlouhodobě pracuje, nabízí jim odborně vedené volnočasové aktivity, vzdělávací programy a různá setkání. V r. 2012 společnost založila v Brně výtvarný ateliér KREAT, kde působí 7 výtvarníků s postižením pod dohledem 2 výtvarníků profesionálů, s ateliérem spolupracují i další postižení výtvarníci.

full/news/kreat.png

Kunštát pro Futuro, o.p.s.

Nadace České spořitelny přispívá organizaci na lektorné pro výtvarníky, kteří pracují s lidmi s mentálním a psychickým handicapem a na nákup výtvarného materiálu, barev a vybavení výtvarného ateliéru KREAT.

Zavřít

Podpora samostatného bydlení

Společnost Dolmen, z.ú.
Zahájení spolupráce: r. 2016

Společnost Dolmen byla založena v roce 2006. Jejím posláním je podporovat dospělé osoby s mentálním postižením při přechodu z ústavních zařízení do komunitních služeb a poskytovat služby sociální péče v přirozeném prostředí klientů tak, aby tito mohli žít život srovnatelný s vrstevníky bez postižení.

Více informací

Poskytovaná asistence a systematická podpora klientů při rozvoji dovedností jak v péči o sebe a o svou domácnost, tak v běžném životě, zvýšila míru soběstačnosti klientů natolik, že organizace rozšířila v roce 2012 spektrum služeb o sociální péči s minimalizovanou podporou, konkrétně o služby podpory samostatného bydlení. V současnosti tento druh služby poskytuje Dolmen ve 2 krajích, kde spravuje celkem 30 bytových jednotek. Zároveň dlouhodobě usiluje o podporu klientů v oblasti pracovního uplatnění.

full/news/programy_dolmen.jpg

Společnost Dolmen v rámci vedlejší činnosti provozuje v Sokolově BISTRO Oáza – orientuje se na prodej teplé kuchyně v souladu s principy zdravého životního stylu. Zaměstnává 6 osob s mentálním postižením.

Společnost Dolmen, z.ú.

Chráněné bydlení Společnost Dolmen je svou formou specifické v obou krajích. Na rozdíl od ostatních poskytovatelů poskytuje služby tzv. v terénu, kde v jedné domácnosti žijí max. 2 uživatelé (s výjimkou rodinného domu, kde žijí 4 klienti). S ohledem na koncepci transformace ústavních zařízení jde o žádanou formu chráněného bydlení.

Zavřít

Závodní kola pro klienty domova Harcov v Liberci

Domov Harcov Liberec, o.p.s.
Zahájení spolupráce: r. 2015

Domov Harcov nabízí od r. 1993 chráněné bydlení a chráněné zaměstnávání pro dospělé s mentálním a/nebo kombinovaným postižením.

Více informací

V 10 chráněných bytech v Harcově našlo svůj domov 25 stálých obyvatel a dalších 9 bytů provozuje organizace v dalších lokalitách na Liberecku. Harcov dále poskytuje práci v 7 chráněných dílnách a klientům rovněž nabízí služby osobní asistence při zvládání běžných úkonů a v zaměstnání. Placené zaměstnání, které si klienti díky osobní asistenci mohou udržet, je šancí, jak zůstat v zázemí známého chráněného prostředí. Díky finanční nezávislosti se zároveň mohou osamostatnit a učit se žít v chráněných bytech. V rámci terapie jsou klienti vedeni rovněž k pohybu a sportovním aktivitám. Pět klientů Domova Harcov již 5. rokem trénuje a účastní se seriálu Kola pro život pod vedením svého terapeuta.

full/news/harcov.jpg

Domov Harcov Liberec, o.p.s.

Nadace České spořitelny přispěla na pořízení pěti nových a bezpečných horských kol pro klienty Domova Harcov v Liberci. Díky nim si mohou tréningy i závody užít bezpečně a naplno!

Zavřít