Důstojný a aktivní život seniorů

Naději dožít se 85 až 90 let má u nás téměř 86 % žen a 83% mužů. V roce 2030 tak dojde k nerovnováze „starých“ nad „mladými“ a k deficitu mezigenerační podpory. Je proto třeba již nyní budovat potřebné služby a jejich součinnost tak, aby senioři zůstávali co nejdéle doma, v kruhu své rodiny a v prostředí, které mají rádi.

Provázíme seniory podzimem života tak, aby jejich stáří plynulo důstojně

Kam míří naše pomoc

Krizová linka Senior telefon

Život 90, spolek
Provoz Senior telefonu byl zahájen v r. 1990 a od r. 2003 je poskytován bezplatně

Specializovaná linka krizové intervence zaměřená na problémy stárnoucí populace, osamělých seniorů a rodiny pečující o těžce nemocné seniory. Bezplatná linka je v provozu 24 hodin denně 365 dní v roce.

Více informací

Každoročně se na Senior telefon dovolá v průměru asi 16 tisíc seniorů v krizi. Trápí je samota, smutek ze smrti blízkého, dělají si starosti s rodinnými vztahy nebo se cítí k nepotřebě. Alarmující je i počet těch, kteří si stěžují na týrání, zanedbávání péče či domácí násilí. Senior telefon za dobu své existence dokázal více než půl milionu volajících pomoct nalézt východisko z jejich trápení.

Hledáte pomoc pro seniora?

Naše partnerská organizace Život 90 provozuje Senior telefon
800 157 157 – krizovou linku pro seniory v těžké životní
situaci. seniortelefon@zivot90.cz

Život 90, spolek

Život 90 zajišťuje humanitární služby pro seniory a provozuje Dům seniorů PORTUS v Praze. Ten nabízí klubovny, poradny, dopravu pro zdravotně postižené seniory, informační služby a další činnosti. Provozuje také Tísňovou péči, chránící zdraví, život i bezpečí seniorů po celé ČR, a také informační portál www.seniorum.cz

Zavřít

Tísňová péče Života 90

Život 90, spolek
Provoz tísňové péče byl zahájen v r. 1992

Tlačítko, které chrání zdraví, život i bezpečnost. Tlačítko, které nosí senior nebo zdravotně postižený člověk na ruce nebo krku, dokáže přivolat pomoc v případě pádu, nevolnosti nebo dezorientace. Umožňuje tak žít soběstačný život ve svém domově s jistotou, že v případě potřeby přijde pomoc. Čidlo pohybu instalované doma dokáže samo upozornit na krizovou situaci uživatele i na nezvanou návštěvu v prázdném bytě.

Více informací

Za víc než 20 let existence tlačítko tísňové péče ochránilo životy tisíců starých lidí nebo zdravotně postižených po celé České republice. Služba je navíc zařazena do zákona o sociálních službách, což umožňuje její hrazení z příspěvku na péči. Službu tísňového tlačítka má klient nainstalovanou doma. Toto chytré zařízení obsahuje čidlo pohybu, které dokáže udělat nezapomenutelnou službu - sleduje nečinnost a nepohyb v bytě. Stane-li se, že uživatel upadne a nestihne tlačítko použít, čidlo po nastavené době samo spustí alarm a volá dispečink tísňové péče. Služba tak dokáže zachránit život a vylučuje riziko, že uživatel leží na zemi svého bytu zraněn a bez pomoci i několik dní. Tlačítko tísňové péče může být také velkým pomocníkem v situacích, kdy senior zažívá týrání, je ohrožován nebo nucen k něčemu, co dělat nechce, například podomními obchodníky nebo falešnými prodejci smluv.

Zvažujete zajistit pro své babičky a dědečky rychlou pomoc v náročných a krizových situacích?

V případě krizové situace, kdy se uživateli udělá nevolno, upadne a nemůže vstát, je týrán, okraden nebo potřebuje jinou pomoc, stačí jen zmáčknout tlačítko, které u sebe nosí. Během chvíle je propojen s dispečinkem tísňové péče. Operátorky zjistí, co se stalo a podle situace zorganizují potřebnou pomoc – zavolají rodině, pošlou výjezdovou službu s klíči od bytu uživatele, zorganizují příjezd záchranné služby, policie nebo hasičů.

Život 90, spolek

Život 90 zajišťuje humanitární služby pro seniory a provozuje Dům seniorů PORTUS v Praze. Ten nabízí klubovny, poradny, dopravu pro zdravotně postižené seniory, informační služby a další činnosti. Provozuje také krizovou linku Senior telefon, kterou mohou využít senioři v těžké životní situaci, a také informační portál www.seniorum.cz

Zavřít

Portál www.seniorum.cz

Život 90, spolek
Portál vznikl v r. 2008 za finanční podpory Nadace České spořitelny

Webový portál, který poskytuje aktuální a garantované informace související se stářím, a to jak pro seniory, tak pro jejich blízké.

Více informací

Portál www.seniorum.cz vznikl za generálního partnerství Nadace České spořitelny. Internetový portál je součástí systematických a dlouhodobých snah o technologickou inovaci komunikace se seniory a zdravotně postiženými v České republice. Měsíčně má až 80 000 návštěv. Velmi populární je i videoseriál s fyzioterapeutickými cvičeními, které posilují prevenci v oblasti konkrétních zdravotních rizik běžně ohrožující věkovou skupinu 60+, a také mezigenerační seznamka.

Potřebujete rychle najít odpovědi na otázky související se stářím?

Na informačním portálu www.seniorum.cz naší partnerské organizace Život 90 naleznete spoustu užitečných informací.

Život 90, spolek

Život 90 zajišťuje humanitární služby pro seniory a provozuje Dům seniorů PORTUS v Praze. Ten nabízí klubovny, poradny, dopravu pro zdravotně postižené seniory, informační služby a další činnosti. Provozuje také krizovou linku Senior telefon, kterou mohou využít senioři v těžké životní situaci, a také Tísňovou péči, chránící zdraví, život i bezpečí seniorů po celé ČR.

Zavřít

Počítačové kurzy Senioři komunikují

Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových
Projekt byl zahájen v r. 2007

Cílem bezplatných kurzů je seznámit seniory se základní obsluhou osobního počítače včetně internetu a elektronické pošty a naučit je používat moderní platební nástroje jako je platební karta či internetové bankovnictví.

Více informací

Nadace České spořitelny je hlavním partnerem projektu Senioři komunikují. Projekt se setkává s obrovským zájmem ze strany veřejnosti. Cílovou skupinou jsou senioři důchodového věku, pro které je kurz bezplatný. Do projektu se zapojuji také zaměstnanci České spořitelny v roli lektorů moderních platebních nástrojů. V roce 2016 jsme podpořili již jubilejní 10. ročník. Celkem jsme za tu dobu realizovalo přes 1200 kurzů ve všech regionech České republiky a zúčastnilo se jich přes 12 a půl tisíce studentů-seniorů.

Naše partnerská organizace Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových
organizuje bezplatné počítačové kurzy Senioři komunikují pro seniory důchodového věku. O kurzy je velký zájem, absence poplatku mnohdy pomáhá seniorům překonat ostych z neznámého. Projekt Senioři komunikují se stal skvělým příkladem, jak lze v praxi uplatnit princip mezigenerační solidarity.

Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových

Organizace podporující humanitární aktivity fyzických a právnických osob, zaměřené především na podporu projektů sociálně zdravotního charakteru a oblast vzdělávání. Jednou z klíčových aktivit je projekt Senioři komunikují, jehož cílem je podpořit vzdělávání seniorů v oblasti ovládání a užívání osobních počítačů, platebních karet a internetového bankovnictví. Projekt se zaměřuje na skupinu seniorů, která neměla možnost se blíže seznámit s moderními komunikačními prostředky a učí je ovládat jejich základní funkce.

Zavřít

Péče o seniory v zařízeních Charity ČR

Charita Česká republika
Spolupráce s Charitou ČR byla zahájena v r. 2002

Nadace každý rok podpoří pět a více projektů diecézních charit, které zlepšují podmínky života seniorů v oblastních charitních zařízeních. Konkrétní pomoc každým rokem putuje zejména na zkvalitnění péče o seniory v charitních zařízeních, na terénní a pečovatelské služby, nákup kompenzačních pomůcek či na zajištění volnočasových aktivit seniorů.

Více informací

Kromě přímé podpory charitních zařízení je Nadace České spořitelny již řadu let generálním partnerem Tříkrálové sbírky pořádané Charitou ČR. Velká část výtěžku této sbírky putuje každoročně na provoz pečovatelských domů pro seniory a domovů důchodců.

Hledáte pomoc pro seniora?

Naše partnerská organizace Charita ČR je největším nestátním poskytovatelem sociálně zdravotních služeb v České republice s více než stoletou historií. Její hlavní činností je pomoc potřebným na území Česka, a také humanitární pomoc v zahraničí.

Charita Česká republika

Nevládní organizace Charita Česká republika se soustřeďuje na charitativní práci a sdružuje více než 300 Charit na území celé ČR. Během poslední dekády podstoupila rozsáhlou reorganizaci a vybudovala přes 200 charitativních zařízení, mj. pečovatelské domy, domovy důchodců či domy pro opuštěné matky. Poskytuje pomoc bezdomovcům, sociálně vyloučeným, vážně nemocným, fyzicky a mentálně postiženým dětem a dospělým. Zabývá se též humanitární pomocí při živelných pohromách (zemětřesení, povodně) a pomocí pro běžence. Od roku 1995 je členem Caritas Internationalis a Caritas Europe.

Zavřít

Sociální a zdravotnická péče o seniory

Palata – Domov pro zrakově postižené
Naše partnerství trvá od založení Palaty v r. 1888

Palata poskytuje komplexní péči o osoby se zrakovým postižením s důrazem na udržení jejich plnohodnotného života a zvyšování jejich soběstačnosti.

Více informací

Nadace České spořitelny je spolu s Českou spořitelnou tradičním partnerem Palaty. Její předchůdce, Spořitelna Česká v Praze, Palatu zřídila a až do r. 1945 se starala o její financování. Palata klade v péči o klienty důraz na individuální přistup, a také na volnočasové aktivity klientů a rozvoj jejich dovedností. Nadace v posledních letech přispívá zejména na vzdělávání zaměstnanců Palaty v přímé péči (v konceptech jako je bazální stimulace, kinestetika a péče dle biografie klienta, především u klientů s kombinovaným handicapem, tedy zrakovým postižením a syndromem demence, kteří tvoří až 49% klientů domova) a na financování lůžek klientů, kterým měsíční příjem neumožňuje plně hradit péči, jež vyžaduje jejich zdravotní stav (až čtvrtina klientů Palaty).

Do Palaty chodí pravidelně pomáhat a zpestřovat zdejším klientům volný čas dobrovolníci z České spořitelny v rámci Dne pro charitu.

Díky péči v Palatě se zvyšuje kvalita života také u imobilních klientů s těžkým zrakovým postižením, i v kombinaci se stařeckou či Alzheimerovou demencí .

Palata – Domov pro zrakově postižené

Palata – Domov pro zrakově postižené je již 123 let určen těm, kteří se musí naučit žít se zrakovým handicapem získaným v pozdějším věku a potřebují vysoce odbornou péči a pomoc. Kapacita Domova je 133 klientů, z nichž čtvrtina je imobilních; jejich průměrný věk je 84 let.

Zavřít

Týmové supervize pro odborný personál pečující o seniory

Domov Sue Ryder
Zahájení spolupráce: r. 2014

Nadace ČS se v roce 2014 stala partnerem Domova Sue Ryder, konkrétně projektu péče o seniory v pobytových službách Domova. 90% těchto klientů trpí různými pohybovými obtížemi, pohybují se na vozících, případně s pomocí dalších kompenzačních pomůcek. Jejich průměrný věk je 87 let.

Více informací

full/news/sue_ryder.jpg

Nadace přispěla Domovu Sue Ryder na odbornou péči o seniory týmem fyzioterapeutů a ergoterapeutů, kteří diagnostikují jejich potřeby a následně poskytují seniorům rehabilitační a ergoterapeutickou péči, a také na nákup kompenzačních pomůcek umožňujících zlepšení fyzického i psychického zdraví klientů Domova. V posledních dvou letech nadace financuje zejména týmovou supervizi, která u odborného personálu pomáhá odbourávat chronický stres, napětí, opotřebení a vyčerpání z náročné práce, při níž často hrozí syndrom vyhoření.

Sue Ryder je laureátem Ceny Floccus 2017 v kategorii Cena pro organizaci, kterou odborná porota ocenila dlouhodobé úsilí organizace o důstojný život ve stáří.

Domov Sue Ryder

Domov Sue Ryder se od r. 1994 zaměřuje na podporu maximální možné kvality a důstojnosti života seniorů. Nabízí jim pomoc v jejich domácnostech formou osobní asistence a pokud není péče v domácnosti možná, nabízí bydlení přímo v Domově, včetně důstojné péče trvale ležícím seniorům v posledních fázích života.

Zavřít

Počteníčko s babičkou

Spolek Počteníčko
Zahájení spolupráce: r. 2014

Počteníčko s babičkou je příkladem aktivity, v níž senioři nejsou pouhými příjemci, ale mají možnost dávat druhým, v tomto případě nemocným. Přitom mohou využít svých znalostí a zkušeností. Cílem projektu, který se díky příspěvku z Nadace ČS rozšířil již do dvanácti nemocnic pěti krajů, je aktivizovat seniory, zpříjemnit pobyt nemocným dětem v nemocnici, zmírnit jejich stres a přispět ke zlepšení mezigeneračních vztahů. Vrací seniorům pocit potřebnosti, užitečnosti a sounáležitosti a dává jim důležitou náplň běžného dne.

Více informací

full/news/poctenicko.jpg

Do projektu se již zapojilo téměř 100 babiček a dědečků-dobrovolníků. Všichni shodně potvrzují, že jim pomáhá v návratu a zapojení do aktivního dění ve společnosti.

Spolek Počteníčko

Spolek Počteníčko se zaměřuje se na aktivizační projekty a akce pro seniory v souladu s Národním akčním plánem pro pozitivní stárnutí. Projekt se daří úspěšně šířit do řady nemocnic po celé ČR.

Zavřít

Hospicová a paliativní péče

Hospic Sv. Zdislavy
Zahájení spolupráce: r. 2013

Hospic svaté Zdislavy v Liberci šíří myšlenku důstojné paliativní péče. Nabízí zdravotní péči, poradenství a podporu blízkých osob během provázení nemocného i po jeho smrti.

Více informací

Domácí hospic se snaží umírání, nemoc i soudržnosti vrátit z nemocnic zpátky domů. Jako tomu bylo dříve. Každoročně poskytne své služby více než 100 klientům. Naše nadace hospici přispěla na mzdy sester domácího hospice, které dosud nepokrývají dotace, ani je nehradí pojišťovny, poskytla finance na zakoupení vozu pro terénní hospicovou službu v Libereckém kraji, a také na krytí nákladů spojených s praním lůžkovin, které v péči o terminálně nemocné představují vysoké částky.

Hospic Sv. Zdislavy

Směřuje svou činnost ke zlepšení péče o nevyléčitelně nemocné a jejich rodiny v Libereckém kraji. Stará se o to, aby poslední dny umírajícího byly důstojné a bezbolestné, prožité v kruhu blízkých. Prostřednictvím Domácí hospicové péče a za pomoci mobilních zdravotních přístrojů zajišťuje paliativní péči – ulehčení od bolesti a jiného fyzického strádání, které umírající provází. Komunikuje s rodinou a je jim nablízku v jejich nelehké situaci.

Zavřít

Volnočasové aktivity pro seniory

Mareva, o.s.
Zahájení spolupráce: r. 2013

Cílem sdružení MAREVA je zabezpečit plnohodnotný život seniorů a pomoci jim zachovat přirozené sociální vazby a životní návyky. Poskytuje potřebné služby a péči v domácnosti. Sdružení založilo Klub seniorů, kde se senioři mohou účastnit výtvarných a společenských aktivit.

Více informací

Nadace České spořitelny opakovaně přispívá na krytí nákladů na volnočasové aktivity sdružení v rámci projektu Spokojený senior, který nabízí trénování paměti, rehabilitační cvičení, kondiční a terapeutickou činnost, zájmovou činnost a zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. Sestavuje také pro seniory osobní plány, které umožňují klientům žít co nejdéle plnohodnotný život bez nutnosti předčasného umístění do pobytového zařízení.

Mareva, o.s.

Zajišťuje terénní pečovatelskou službu, pomáhá tak seniorům zabezpečit plnohodnotný život a zachovat přirozené sociální vazby a životní návyky.

Zavřít