O nadaci

Manifest Nadace

Hlavní účel nadace je vytvářet prostor pro šíření systémových inovací ve vzdělávání a sociálním podnikání* vedoucích ke zdravé společnosti, ve které každý může rozvíjet svůj potenciál, najít své místo a prožít spokojený život.

Naše východiska

 • jsme první generace, která má zdroje, technologie a možnosti, kdy skutečně každý člověk na světě má příležitost naplnit svůj potenciál, najít své místo ve společnosti a žít spokojený život.
 • vnímáme Česko jako zemi s obrovským potenciálem lidským, občanským, vzdělanostním, ekonomickým i technologickým, který ale není dosud naplněn.
 • vnímáme obrovské rezervy v systému i praxi vzdělávání a podnikání, v oblastech, které považujeme za zásadní způsoby dosažení nutné transformace.

Naše vize

Máme vizi prosperujícího Česka s aktivní občanskou společností, která úspěšně prochází technologickou a sociální transformací a přitom

 • je pevně ukotvená v Evropě jako kulturním a politickém kontextu, smýšlí evropsky a je v rámci středoevropského prostoru jedním z konstruktivních lídrů EU;
 • zvládá svou pestrost s velkou soudržností, důvěrou a solidaritou; integruje své vrstvy a sociální skupiny, které mezi sebou komunikují s respektem;
 • umožňuje každému osobní naplnění, smysluplnost a spokojenost, povzbuzuje odpovědnost a vnitřní motivaci každého;
 • opírá se o vzdělávací systém, který reaguje na potřeby a výzvy 21. století, je součástí mezinárodního kontextu a staví na skvělých učitelích;
 • je sebevědomá, podnikavá a vystavěná na principech udržitelného rozvoje.

Cestou jak takovou občanskou společnost rozvíjet je humanistické, integrující a celoživotní vzdělávání a sociální a odpovědné podnikání.

Působíme v sociálních oblastech (primárně podpora aktivního života seniorů, léčba a prevence drogové závislosti a péče o lidi s mentálním postižením), v průřezových tématech financování občanské společnosti (filantropie, sociální podnikání, škálování, společenské dopady) a v institucionálním a formálním vzdělávání od mateřských škol po vysoké. Cílíme na sociální podnikatele a organizace občanské společnosti, systémové aktéry (policy makers), učitele a ředitele.

Stavíme na těchto hodnotách

 • odpovědnost vůči generacím, které přijdou po nás
 • udržitelný rozvoj
 • odvaha riskovat a učení se z chyb
 • solidarita
 • otevřenost (otevřený obsah, otevřené zdroje, otevřená mysl)
 • partnerství
 • poctivost
 • důvěra
 • radost, vášeň
 • spolupráce

Čím se řídíme – Naše principy

 • podnikavá filantropie – vnímáme sami sebe jako investora, který neinvestuje s cílem finančního zisku ale s cílem maximalizace společenských dopadů. Z tohoto hlediska volíme integrovaný přístup k partnerským organizacím, které hledají dlouhodobý udržitelný rozvoj, snažíme se maximálně využívat svého postavení, networku, know-how, i synergií s Českou spořitelnou pro rozvoj partnerských organizací.
 • networking, propojovatel – chceme být propojovatel, protože věříme, že to nejlepší vzniká ze schopností vidět věci v souvislostech. Z povahy svého postavení, máme širokou síť kontaktů v neziskovém sektoru, byznyse i veřejné správě a chceme tento sociální kapitál nabídnout i našim partnerům.
 • dělat méně lépe – hledáme zaměření, abychom se mohli učit, rozuměli věcem do hloubky a měli jistotu, že děláme správné věci správně.
 • flexibilita – různé problémy vyžadují různá řešení a hledání nových řešení vyžaduje vydávat se nevyšlapanými cestami. Vždycky hledáme lepší cesty jak dosáhnout společenských dopadů. Podporujeme podnikavost našich partnerů a to znamená i flexibilitu.
 • měření dopadů – měříme to, co děláme a to samé očekáváme od svých partnerů. Ne proto, abychom se porovnávali s ostatními, ale abychom se mohli zlepšovat a rozuměli tomu, kam míříme.
 • podpora hybatelů změn
 • investice se sociálním dopadem

*) Za sociální podnikání považujeme podnikání, kdy podnikatel deklaruje za hlavní cíl sociální dopad a vyhodnocuje ho; 100% zisku reinvestuje do jeho dosahování. Sociálním podnikáním rozumíme i získávání prostředků pro dosahování dopadu ze soukromých zdrojů nebo hnutí či komunita fungující např. na dobrovolné bázi udržitelným způsobem.