O nadaci

Klára Gajdušková, předsedkyně správní rady Nadace České spořitelny
Že za sebou nechává naše nadace viditelnou stopu v životech konkrétních lidí, ale i celé společnosti, dokazuje celá řada námi podpořených veřejně prospěšných projektů.
Klára Gajdušková
předsedkyně správní rady Nadace České spořitelny

Nadace České spořitelny efektivně a dlouhodobě pomáhá při řešení závažných společenských témat, jako jsou problémy seniorů či prevence a boj s drogovou závislostí a péče o dospělé s mentálním postižením. Zároveň se také zasazuje o rozvoj komunit. Společně s partnery z neziskového sektoru se věnuje dlouhodobým projektům ve všech zmíněných oblastech. Veřejně prospěšnou činnost Nadace podporují také zaměstnanci České spořitelny jako dobrovolníci.

Při založení Nadace České spořitelny v roce 2002 stála prostá myšlenka pomáhat potřebným a slabším, a zároveň přispívat k rozvoji společnosti. Tuto myšlenku ctí Nadace dodnes.

Nadace si při svých aktivitách dobře uvědomuje, že palčivé problémy společnosti neřeší populistické projekty s velkým mediálním ohlasem, ale především systematická péče a odborná podpora – byť není na první pohled vidět. Proto jsme před několika lety zvolili strategii, která pomáhá dlouhodobě a bez přestávek. Za čtrnáct let naší práce na této nelehké cestě jsme se utvrdili v tom, že zvolená strategie je správná. Naše spolupráce se špičkovými organizacemi ve všech strategických oblastech časem přerostla v opravdová a vzájemně obohacující partnerství. Našim partnerům patří velký dík nejen za to, že obětavě a s neuvěřitelnou energií denně pracují na rozvoji společnosti, ale také za to, že nás učí, jak správné věci dělat správně.

Nadace České spořitelny dlouhodobě spolupracuje s těmito organizacemi:

Podpora Nadace směřuje také do regionů, kde bývá mnohdy cesta k finančním prostředkům obtížná. Zde pomáháme menším organizacím prostřednictvím projektů oblastních poboček České spořitelny.

V neposlední řadě jsou velkou oporou nadační činnosti také zaměstnanci České spořitelny (zakladatele Nadace), kteří se aktivně a dobrovolně zapojují do veřejně prospěšných projektů a opakovaně pomáhají v našich partnerských organizacích.