Podpořené projekty

Naplnění posledních přání a tužeb seniorů navštívit ještě jednou místo svého narození, dětství a mládí, uspořádání 25 seminářů zaměřených na prevenci sociálně patologických jevů mezi mládeží na ZŠ a SŠ, financování originálního projektu dřevodílny, kde je prostředí a výrobní program speciálně upravený pro potřeby lidí s mentálním postižením - to je jen část aktivit, které podpoříme granty v roce 2017.

Podívejte se také na projekty, které uspěly v předchozích ročnících našeho Grantového programu.

Ročník 2017

ŽIVOT 90, z.ú., Praha

---

Život 90 již od roku 1990 pomáhá seniorům žít co nejdéle plnohodnotný život v prostředí domova. Od roku 1995 provozuje v Praze komunitní centrum. V projektu Centrum aktivního stáří bude z grantu nakoupeno vybavení pro jazykové učebny a nábytek pro keramickou dílnu, který umožní aby se kurzů keramiky zúčastnili i vozíčkáři.

747 hlasů

Hospic sv. Štěpána, Litoměřice

---

Poskytuje paliativní léčbu a péči lidem v závěru života a pomáhá jejich blízkým. V projektu I v hospici je živo 2018 je cílem grantu zajistit finance na volnočasovou činnost pro pacienty - často také na splnění jejich posledních snů a přání. Prostředky z grantu budou použity na nákup výtvarných potřeb nebo pohonných hmot na společné výlety.

736 hlasů

Diakonie ČCE - středisko v Myslibořicích

---

Poskytuje sociální služby na Vysočině. Cílem projektu Stáří není překážka je zajistit smysluplné trávení volného času klientů, propojení s aktivitami dětí z místní školy, nedalekého dětského domova a také dobrovolníky. Prostředky z grantu budou sloužit zároveň na vybudování mezigeneračních kontaktů a setkávání s lidmi z podobných zařízení.

466 hlasů

Sdílení o.p.s., Telč

---

Provází na cestě stářím a nemocemi. Pomáhá starým a vážně nemocným lidem zůstat doma - až do konce a v sepětí s rodinou. Pomocí projektu Cestujme se seniory do vzpomínek plní touhu seniorů navštívit ještě jednou místo svého narození, dětství a mládí. Věří, že díky grantu dokáže tato vzpomínková terapie pro seniory zkvalitnit jejich život a zpříjemnit volné chvíle.

289 hlasů

Elpida, o.p.s., Praha

---

Pomáhá seniorům stát se samozřejmou a sebevědomou součástí společnosti. V projektu Ponožky od babičky pletou babičky nové ponožky z nepotřebné vlny. Prodej jim pomáhá aktivně si přivydělat k důchodu, část výtěžku jde na spolufinancování programů pro seniory. V rámci projektu pomůže grant uspořádat na různých místech ČR také workshopy pletení pro širokou veřejnost.

187 hlasů

FOKUS Vysočina, z.ú.

---

Jeho posláním je podpora lidí s duševním onemocněním případně jiným handicapem. Funguje již od roku 1992. Díky grantu pomůže projektu Zbavme se závislosti zajistit služby specializovaného adiktologa pro zvyšující se počet klientů s duální diagnózou (kombinace duševního onemocnění s určitým typem závislosti), neboť tyto diagnózy vyžadují u klientů specifický přístup.

233 hlasů

P-centrum, spolek, Olomouc

---

Posláním Doléčovacího centra je vést své klienty k ukotvení, stabilizaci a začlenění do společnosti, v níž zvládnou nároky každodenního života bez návykových látek. Projekt Pro kvalitní život bez drog nabídne klientům komplexnější program prevence prostřednictvím aktivit vedoucích ke změně životního stylu a k nácviku samostatného života bez drog.

226 hlasů

BÉTEL CZ z.s., Kralupy nad Vltavou

---

Poskytuje již 12. rokem dlouhodobý léčebný program pro závislé na návykových látkách. Dobročinný obchod, kde prodávají nábytek restaurovaný klienty BÉTELU v rámci terapie, bude moct být díky grantu v provozu i v zimě a zajistí si tak celoroční prodej. Grant pomůže financovat zateplený prostor pro jednání se zákazníky a zlepší tak odbyt i pracovní podmínky klientů.

199 hlasů

Občanské sdružení Smíšek, Praha

---

Pracuje s rodiči po detoxikační léčbě a pomáhá jim zařadit se zpět do společnosti, osvojit si rodičovské kompetence a postarat se o své děti. Zároveň se stará o děti drogově závislých rodičů. V projektu Drogy jsou má minulost napomůže grant k lepší individuální práci s rodiči při řešení jejich existenčních a finančních problémů a posilování sebedůvěry a odhodlání změnit životní styl.

191 hlasů

OD5K10, z. s., Rychnov nad Kněžnou

---

Projekt Odborná prevence drogových závislostí na Rychnovsku má podpořit prevenci na školách. Grant pomůže zorganizovat 25 seminářů zaměřených na prevenci sociálně patologických jevů mezi mládeží na ZŠ a SŠ. Se školami je navázána spolupráce a lektoři mohou díky pravidelným přednáškám rozvíjet se studenty atmosféru otevřenosti a důvěry.

164 hlasů

V růžovém sadu, z.ú., Ořechov, Jihomoravský kraj

---

Nedávejte lidem ryby, naučte je rybařit - je název originálního projektu dře-vodílny, kde je prostředí a výrobní program speciálně upravený pro potřeby lidí s mentálním postižením. Dílna od r. 2003 posouvá lidi s mentálním postižením z pozice příjemce péče do role pracovníka, který zvládá základy řemesla a dělá výrobky, které se díky jejich kvalitě prodávají.

970 hlasů

Slunečnice, z.s., Děčín

---

Od r. 1998 poskytuje služby lidem s mentálním a zdravotním postižením a usiluje o integraci osob s postižením do běžného života. Provozuje na Zámku Děčín "Kavárnu-palačinkárnu Na cestě", kde se dospělí lidé s mentálním postižením učí pracovním návykům a postupům. Z grantu chtějí nahradit stávající dosluhující vybavení a nakoupit pracovní oděvy pro klienty.

481 hlasů

Asistence, o.p.s., Praha

---

Je poskytovatelem sociálních služeb pro více než 250 lidí s tělesným a kombinovaným postižením, kteří bydlí v domácím prostředí. Grant pomůže projektu Víkendové asistence pro lidi s postižením pokrýt zvýšené náklady na osobní asistenci, zacvičit nové dobrovolníky a zajistit koordinaci služeb tak, aby se klientům dostalo asistence v kterýkoliv den, včetně víkendů.

429 hlasů

Občanské sdružení Pferda, z. ú., Rychnov nad Kněžnou

---

Sdružení pomáhá dospělým s mentálním a duševním postižením osvojovat si pracovní dovednosti a integrovat se tak do společnosti. Působí na Rychnovsku a Náchodsku, kde provozuje 2 tréninkové kavárny. V projektu kavárny Láry Fáry v novém budou prostředky získané z grantu použity na úpravu pracovního prostředí tak, aby lépe vyhovovalo potřebám klientů.

255 hlasů

Náruč, z.s., Řevnice

---

Samostatnost a bezpečnost při nakládání s finančními prostředky je důležitou dovedností jak v práci, tak i osobním životě lidí s mentálním postižením. Projekt Finanční gramotnost pro klienty a zaměstnance s mentálním postižením napomůže klientům Náruče získat nové dovednosti, např. naučit se hospodařit se svými příjmy a výdaji či mít představu o hodnotě zboží a služeb.

204 hlasů

Ročník 2016

Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s.

---

V pomoci nevyléčitelně nemocným pacientům sehrávají dobrovolníci a čas, který umírajícím a lidem s demencí věnují, důležitou roli. Grant nám umožní vycvičit nové dobrovolníky, a rozšířit tak naše služby i zapojení dobrovolníků do organizace benefičních akcí pro pacienty našeho hospice.

710 hlasů

ŽIVOT 90, z.ú.

---

Díky grantu otevřeme v centru Prahy novou komunitní místnost pro seniory. Už teď jim nabízíme bezplatnou poradnu, různá cvičení a tance, kurzy jazyků, malování i práce s počítačem. Stávající prostory jsou však malé a nestačí našim více než 500 klientům. Vybavením nové místnosti budeme moci své služby rozšířit.

397 hlasů

Charita sv. Rodiny Nový Hrozenkov

---

Grant nám umožní vybudovat na zahradě našeho charitního domu venkovní fitness pro seniory. Jeho součástí bude i pískoviště, kam si senioři budou moct sebou přivést i vnoučata a s nimi sdílet radost z pohybu. Využívat jej samozřejmě budou moci i ostatní z obce Halenkov a okolí.

213 hlasů

Slezská diakonie

---

V Nemocnici Třinec otevřeme Kavárnu u Lidušky, v níž chceme seniorům a klientům sociálních služeb co nejvíce zpříjemnit pobyt v nemocnici. Kávu a čaj si zde vychutnají v hovoru s našimi dobrovolníky, kteří jim budou předčítat, pouštět hudbu a filmy na přání. Z grantu pořídíme stylové vybavení kavárny.

181 hlasů

CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Libereckého kraje, o.p.s.

---

Grant pomůže zachovat službu osobní asistence pro seniory a lidi s postižením v regionu. Našich 18 osobních asistentů pomáhá 7 dní v týdnu, 24 hodin denně zajistit, aby senioři mohli žít ve svém přirozeném prostředí podle svých představ a přání.

173 hlasů

BÉTEL CZ z.s.

---

Grant nám umožní vybudovat v terapeutické komunitě Bétel dílnu, kde budou naši klienti opravovat a restaurovat nábytek. Tomuto řemeslu se již delší dobu věnujeme, opravený nábytek prodáváme v dobročinném obchodě. Rozšířením dílny a její kapacity budeme moci zpracovávat více zakázek.

450 hlasů

O. s. Smíšek, spolek

---

Reagujeme na neutěšenou situaci dětí drogově závislých rodičů. V našich čtyřech pražských školkách počet těchto dětí neustále roste. Grant nám umožní efektivněji pomáhat rodičům těchto dětí zvládat péči o ně, osvojovat si pracovní návyky a rodičovské kompetence.

355 hlasů

SANANIM z. ú.

---

Díky grantu budeme v naší Terapeutické komunitě Heřmaň včelařit. Rozšíříme tak nabídku pracovní terapie a rehabilitace pro naše klienty. Včelaření jim pomůže upevňovat pracovní návyky, posilovat vlastní zodpovědnost za svěřené úkoly, a zvýšit tak šanci na úspěšný návrat k normálnímu životu.

266 hlasů

Keramický a výtvarný ateliér Koněšín, o.p.s.

---

Naše sociální firma zaměstnává osoby znevýhodněné na trhu práce a nabízí jim i rekvalifikaci. Z grantu pořídíme stroje a vybavení pro výrobu loutek a keramiky. Poptávka po výrobcích převyšuje možnosti dílny, proto ji potřebujeme dovybavit.

149 hlasů

Společnost Podané ruce o.p.s.

---

Grant nám umožní realizovat preventivní kampaně v nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež v Mohelnici a Zábřehu na Moravě. Začátek školního roku bývá stresující období - nezvládnutý nástup do školy mohou studenti řešit hledáním zapomnění v drogách.

132 hlasů

Dílna Eliáš, z.s.

---

Práci v pražské keramické dílně nabízíme i lidem s velmi vysokým stupněm postižení - náš druh výroby je totiž založen na několika snadných činnostech. Díky grantu budeme moci zavést v dílně další řemeslné techniky, a také uspořádat společný výlet nebo workshop. Oslovíme i nové dobrovolníky.

576 hlasů

Chelčický domov sv. Linharta, o.p.s.

---

Z grantu vybudujeme bezbariérový přístup v Domově ve Vodňanech - zde provozujeme sociálně terapeutické dílny, kde lidé s mentálním postižením vyrábí výrobky z keramiky, textilu či ručního papíru. Současný vstup je provizorní a není pro imobilní klienty bezpečný.

478 hlasů

Quip

---

Napříč ČR pomáháme lidem s mentálním postižením žít důstojně a v přirozeném prostředí. Zhruba 13 tisíc jich setrvává v neosobním prostředí ústavů - nevědí, že mají nárok a možnost žít jinak a jinde. Opustit ústav je však těžké – díky grantu pro ně připravíme brožuru s návodem jak na to.

412 hlasů

Centrum služeb Slunce všem, o.p.s.

---

Sociální služby, které poskytujeme v Unhošti lidem s postižením, zahrnují i podporované zaměstnání. Z grantu přebudujeme stávající zastaralou kuchyni tak, aby vyhovovala všem normám. Kuchyně, včetně cateringu, umožní i lidem s těžšími handicapy snazší cestu k samostatnosti.

380 hlasů

FOKUS Vysočina, z.ú.

---

V chotěbořském středisku Bludiště rozvíjíme schopnosti lidí s mentálním a kombinovaným postižením. Díky grantu jim nově chceme nabídnout zahradní terapii. Pořídíme za něj nejen vybavení pro práci s květinami a bylinkami, ale také školení pro zaměstnance pro tento druh terapie.

220 hlasů

Ročník 2015

Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s., Prachatice

---

Kromě hospice provozujeme i zařízení pečující o osoby s pokročilou demencí, půjčovnu kompenzačních pomůcek i poradnu pro pozůstalé. Díky grantu dovybavíme půjčovnu kompenzačními pomůckami a zajištění činnosti poradny pro pozůstalé (obojí v Českých Budějovicích).

1428 hlasů

Sbor Jednoty bratrské v Ivančicích

---

Z grantu nakoupíme 12 chodítek a 50 polohovacích pomůcek pro pacienty LDN v Ivančicích. Tímto zlepšíme služby pacientům a napomůžeme účinně bojovat proti proleženinám. Potřebné jsou zejména pomůcky umožňující naučit se znova chodit.

518 hlasů

Domácí hospic Vysočina, o.p.s., Nové Město na Moravě

---

Díky grantu rozšíříme dobrovolnickou činnost i do Velkého Meziříčí (vedle stávající Jihlavy a Nového Města), pro dobrovolníky připravíme odborný kurz a zajistíme kvalitní činnost koordinátorů dobrovolníků. Budeme moci uspořádat i pravidelné akce pro klienty domovů pro seniory.

517 hlasů

Sdílny generací, z.s., Praha

---

Díky grantu uspořádáme 20 workshopů, tzv. Sdílen, a zapojíme se i do různých veřejných akcí jako jsou foodfestivaly. V Sdílnách učí senioři mladší generace dovednostem, které získali během života, ba předávají i pozapomenutá řemesla. Předáváním znalostí se posiluje vazba mezi staršími a mladšími.

423 hlasů

Domov Sue Ryder, Praha

---

Z grantu koupíme stolečky-záhonky pro pěstování rostlin seniory upoutanými na invalidní vozík nebo lůžko. Zapojíme je tak do běžného života, respektujíce jejich osobnost a možnosti, což přispěje ke zlepšení jejich zdravotního, psychického i fyzického stavu a potěší je.

380 hlasů

DIANA TŘEBÍČ, o.p.s., Třebíč

---

Z grantu pořídíme vozidlo, které nám umožní zajistit dostupnost terénní pečovatelské služby přímo v domácnostech našich klientů. Vůz naši pečovatelé využijí také při sociálním šetření, zajištění větších nákupů, převozu kompenzačních pomůcek, doprovodu klientů k lékaři apod.

362 hlasů

Slezský klub stomiků, z.ú., Ostrava

---

Z grantu uspořádáme edukační a rehabilitační pobyt v ČR pro osoby se stomií (lidé s vývodem střeva). Průměrný věk klientů je nad 60 let. Pobyt je zaměřen na výměnu osobních zkušeností, vzdělávací, rehabilitační a léčebnou činnost a plní také funkci společenskou.

342 hlasů

Darmoděj, z.ú., Jeseník

---

Z grantu zakoupíme hospodářskou mechanizaci a také zvířata - v našem doléčovacím centru bývalí uživatelé drog pečují o hospodářská zvířata, pěstují zeleninu, byliny a věnují se dalším činnostem, které jim napomáhají získat a udržet pracovní návyky.

447 hlasů

Dílna Gawain, z.s., Praha

---

Rekonstruujeme objekt, do kterého letos v létě přestěhujeme terapeutickou dílnu (klienti tady zpracovávají ovčí vlnu a pracují se dřevem). Z grantu pořídíme materiál k potřebný k zateplení a obložení stěn, k úpravě osvětlení, pořízení skříně a kuchyňského koutu.

677 hlasů

Propolis, o. s., Chříč

---

Grant bude z velké části financovat zřízení "chráněného bistra" (rychlého občerstvení) v prostorách bývalé sladovny pivovaru ve Chříči. Bistro nabídne pracovní příležitost lidem s mentálním hendikepem z nedalekého Ústavu sociální péče v Zavidově. Bude také sloužit jako zázemí pro kulturní akce.

628 hlasů

Denní centrum Barevný svět, o.p.s., Třebíč

---

Grant přispěje k možnosti zaměstnat 20 postižených klientů v našich 3 tréninkových provozech (kavárna, zahrada, textilní dílna). Klienti tak získají pracovní návyky, což zvýší jejich samostatnost, sebevědomí i šanci na získání budoucího zaměstnání.

515 hlasů

Arkadie, o.p.s., Teplice

---

Díky grantu vybavíme domácnost uzpůsobenou pro společný život čtyř lidí se zdravotním postižením, a to v rámci služby chráněného bydlení pro lidi se zdravotním postižením. Konkrétně půjde o dvě koupelny a WC, kuchyňský kout se spotřebiči ve větším obývacím pokoji a vybavení 4 jednolůžkových pokojů.

463 hlasů

Domov svaté rodiny, Praha

---

Grant zajistí osobní asistenci pro vybrané klienty Domova, kteří nemají z důvodu své imobility možnost vycházek, kontaktů s okolím a návštěv mimo areál Domova. Cílem projektu je udržet u klientů duševní zdraví, jejich sociální kontakty, zlepšit jejich kondici a přinést jim potěšení do všedního dne.

452 hlasů

Centrum služeb Slunce všem, o.p.s., Unhošť

---

Pro naši bezbariérovou tréninkovou kavárnu a pekárnu v Unhošti, která zaměstnává postižené a funguje i jako tréninkové pracoviště, z grantu koupíme nový nábytek a vybavení, se kterým budou zaměstnanci lépe manipulovat, takže nebudou potřebovat pomoc asistentů.

375 hlasů

Fokus Vysočina, Havlíčkův Brod

---

V denním stacionáři Bludiště v Chotěboři, který poskytuje služby lidem s mentálním a kombinovaným postižením, budujeme relaxační místnost - k odpočinku i cvičení. Díky grantu položíme speciální protiskluzovou podlahu a upravíme vstupy na bezbariérové pro 3 tělesně postižené uživatele.

345 hlasů

Ročník 2014

Senior

Dobrovolnické centrum Kladno, o. s.

---

Organizace výletů pro klienty Domova pro seniory.

192 hlasů

Cestováním ze samoty

Sociální služby města Nový Bor

---

Organizace výletu pro seniory do Botanické zahrady.

199 hlasů

Pomáháme, kde je třeba – senior a dobrovolná služba

TOTEM – regionální dobrovolnické centrum

---

Realizace dobrovolnické služby v zařízeních, kde jsou klienty senioři a cíleně pomáhat zvládat jim pobyt v zařízeních ústavní, zdravotnické péče s co nejvyšší kvalitou života.

212 hlasů

Ozdravný rekondiční pobyt pro ženy v seniorním věku po ablaci prsu

Klub ŽAP – ženy s nádorovým onemocněním

---

Rekondiční ozdravný vícedenní pobyt doporučený lékařem.

220 hlasů

Muzikoterapie proti závislosti

Křesťanské centrum dětí a mládeže

---

Nákup hudebních nástrojů pro muzikoterapii.

235 hlasů

DobroDuch aneb Dobrovolníci v Domově důchodců Humpolec

FOKUS Vysočina

---

Uspořádání společenských tematických večerů; Realizace canisterapie; Propagace dobrovolnictví mezi seniory i na veřejnosti.

268 hlasů

Podpora vzniku DC Kroměříž

Darmoděj o.s.

---

Financování vybavení bytu pro klienty z cílové skupiny a tím umožnit vznik pobytové části doléčovacího programu v Kroměříži.

321 hlasů

I v hospici se žije

Hospic sv. Štěpána, o. s.

---

Nákup vybavení pro poslech rozhlasových her, sledování filmů, pro provoz výtvarné dílny; organizace výletů.

349 hlasů