O programu

Žádost o podporu z 5. ročníku Grantového programu Nadace České spořitelny mohli od 31. srpna do 21. září 2017 podávat klienti České spořitelny pro neziskové organizace, v nichž sami působí jako dobrovolníci. Pro „svou“ neziskovou organizaci - pokud působí ve stejných oblastech jako naše nadace - mohli v našem grantovém programu získat až 70 000 Kč. O vítězích rozhodovala hlasováním veřejnost, a to od 2. do 22. října 2017.

Seznamte se s 15 projekty, kterým jste udělili nejvíce hlasů.

Oblasti podpory

 • Aktivní život seniorů

  Pomoc seniorům, jejich zapojování do společnosti a zlepšování kvality jejich života.

 • Odborná prevence a léčba drogových závislostí

  Boj proti drogové závislosti, která má vážné dopady na jedince i celou společnost.

 • Péče o lidi s mentálním postižením

  Péče o dospělé lidi s mentálním, případně s mentálním a zároveň tělesným postižením

Kdo může žádat

O grant může zažádat klient České spořitelny, který aktivně v roli dobrovolníka spolupracuje s neziskovou organizací, která má působnost v ČR a věnuje se některé z vypsaných oblastí podpory. Více informací najdete v pravidlech.

Jak podat žádost

Přejděte na portál Grantys a vyplňte nominační formulář. Postupujte v souladu s pravidly a nezapomeňte žádost dokončit k 21. září 2017.
Návod, jak pracovat v systému Grantys.

Pravidla Grantového programu Nadace České spořitelny

I. Podmínky účasti

 • o grant může zažádat klient České spořitelny (dále jen garant), který aktivně v roli dobrovolníka spolupracuje (min. 12 měsíců) s neziskovou organizací, která má působnost v ČR a  potřebuje finanční pomoc na určený projekt, jehož cílem je:

  aktivní život seniorů (lidí pobírající starobní důchod)
  péče o lidi (dospělé od 18 let věku) s mentálním, příp. s mentálním a zároveň tělesným postižením
  odborná prevence a léčba drogové závislosti

 • nezisková organizace by měla působit v jedné z výše uvedených oblastí dlouhodobě
 • garant projektu zpracuje žádost, koordinuje schválený projekt a zpracovává vyhodnocení
 • jeden garant předkládá jeden projekt pro jednu neziskovou organizaci s platností na 12 měsíců od vyhlášení grantového programu, (pravidlo: 1 garant – 1 projekt – 1 nezisková organizace – 1 rok)
 • výše finanční pomoci na jeden projekt je maximálně 70 000 Kč, tzn., že schválená částka může být nižší
 • garant nesmí být zaměstnancem České spořitelny

II. Jak a kdy zažádat o grant

 • prostřednictvím portálu Grantyswww.cs-granty.cz (vyplnění informací o garantovi a neziskové organizaci; popis projektu a způsob zapojení garanta v projektu; číslo účtu garanta u ČS, smlouva o dobrovolné činnosti garanta v organizaci; dokumenty o neziskové organizaci: dokument o vzniku, aktuální výroční/finanční zpráva nebo zpráva o činnosti)
 • od 31. srpna do 21. září 2017.

III. Výběr projektů

jedná se o 2kolové grantové řízení:

 • 1. KOLO – proběhne nejpozději do 1. října 2017 na základě žádostí uložených na grantovém portálu Grantys, www.cs-granty.cz – hodnoceny budou všechny žádosti a do druhého kola vybere grantová komise tvořená ze zástupců ČS a její nadace nejlepší z projektů, které splní podmínky grantového programu
  ZÁKLADNÍ HODNOTÍCÍ KRITÉRIA – celkový přínos projektu v uvedených oblastech, dopad na cílovou skupinu (grant by měl podpořit co nejvíce osob, projekt by se určitě neměl zaměřit pouze na jednotlivce), dlouhodobý charakter (program nepodporuje např. marketingové a PR akce)
 • 2. KOLO – proběhne hlasováním veřejnosti na internetových stránkách Nadace ČS www.nadacecs.cz od 2. do 22. října 2017. Hlasování probíhá na stránkách Nadace ČS na www.nadacecs.cz/granty. ​Projekty, o nichž je možné hlasovat jsou rozděleny do tří kategorií. V každé z nich může hlasující dát svůj hlas jednomu projektu. Každý hlasující má tedy k využití celkem tři hlasy - využít​ může jeden, dva nebo všechny ​tři hlasy. K hlasování musí uvést svou e-mailovou adresu, volba bude totiž platná až poté, co klikne na odkaz, který mu automaticky přijde do e-mailu. Hlasovat může kdokoli, ale pouze jednou.

Výsledky grantového řízení budou zveřejněny od 25. října 2017 na internetových stránkách www.nadacecs.cz.

IV. Úkoly a závazky garanta projektu a neziskové organizace

 • nejpozději do 21. září 2017 zadá žádost o grant přes grantový portál Grantysdokumenty o neziskové organizaci: dokument o vzniku (např. stanovy nebo zřizovací listinu) – podmínkou je existence neziskové organizace minimálně dva roky, výpis z příslušného rejstříku (ne starší jednoho měsíce), smlouva o bankovním účtu organizace (na který Nadace ČS pošle grant). Ve formuláři žádosti uveďte link na výroční/finanční zprávu nebo zprávu o činnosti organizace za rok 2016 (v případě, že se jedná o malý spolek, je výroční zpráva nepovinná).
 • koordinuje projekt od začátku do konce – dohlíží, aby byly dodrženy naplánované termíny, aby prostředky byly využity podle odsouhlaseného rozpočtu atd.
 • po skončení projektu zpracuje a zašle přes portál Grantys vyhodnocení (specifikace předmětu plnění, kvantifikace přínosu, posouzení přínosů, kladů a záporů), vyúčtování včetně fotodokumentace nejpozději do 31. prosince 2018.

V. V případě, že žádost o grant projde vítězně druhým kolem

 • obdrží garant návrh darovací smlouvy, kterou po odsouhlasení obou stran podepíše nezisková organizace ve
 • 4 vyhotoveních (2× pro Nadaci ČS a 2× pro organizaci). Smlouva bude vystavena na jméno neziskové organizace. Do 14 dnů od obdržení podepsané smlouvy (nebo podle podmínek ve smlouvě) pošle Nadace ČS na účet neziskové organizace finanční sumu, která bude uvedena ve smlouvě – tedy „grant“.

VI. Důležité termíny

31. SRPNA 2017
Vyhlášení Grantového programu Nadace České spořitelny

DO 21. ZÁŘÍ 2017
Zasílání žádostí o grant přes webový program Grantys
Žadatel/garant projektu

DO 1. ŘÍJNA 2017
Výběr projektů, které postoupí do druhého kola
Nadace ČS

2. - 22. ŘÍJNA 2017
Druhé grantové kolo – hlasování na webu nadace
Veřejnost

OD 25. ŘÍJNA 2017
Zveřejnění výsledků grantového řízení na webu nadace
Nadace ČS

DO 31. PROSINCE 2018
Zaslání vyhodnocení projektu (vč. fotodokumentace) přes webový program Grantys
Žadatel/garant projektu