Hlasování

Grantový program Nadace České spořitelny zná vítězné projekty, které si mezi sebou rozdělí 1 milion korun

Zaslali jste jim celkem 6133 platných hlasů. Z 18 finalistů se tak dostane na 15 projektů, které přispějí ke zkvalitnění péče o seniory, mentálně handicapované a o lidi léčící se z drogové závislosti.
Seznamte se s finálovými projekty

Vítězové 2017

Aktivní a důstojný
život seniorů

ŽIVOT 90, z.ú., Praha

Život 90 již od roku 1990 pomáhá seniorům žít co nejdéle plnohodnotný život v prostředí domova. Od roku 1995 provozuje v Praze komunitní centrum. V projektu Centrum aktivního stáří bude z grantu nakoupeno vybavení pro jazykové učebny a nábytek pro keramickou dílnu, který umožní aby se kurzů keramiky zúčastnili i vozíčkáři.

Aktivní a důstojný
život seniorů

Hospic sv. Štěpána, Litoměřice

Poskytuje paliativní léčbu a péči lidem v závěru života a pomáhá jejich blízkým. V projektu I v hospici je živo 2018 je cílem grantu zajistit finance na volnočasovou činnost pro pacienty - často také na splnění jejich posledních snů a přání. Prostředky z grantu budou použity na nákup výtvarných potřeb nebo pohonných hmot na společné výlety.

Aktivní a důstojný
život seniorů

Diakonie ČCE - středisko v Myslibořicích

Poskytuje sociální služby na Vysočině. Cílem projektu Stáří není překážka je zajistit smysluplné trávení volného času klientů, propojení s aktivitami dětí z místní školy, nedalekého dětského domova a také dobrovolníky. Prostředky z grantu budou sloužit zároveň na vybudování mezigeneračních kontaktů a setkávání s lidmi z podobných zařízení.

Aktivní a důstojný
život seniorů

Sdílení o.p.s., Telč

Provází na cestě stářím a nemocemi. Pomáhá starým a vážně nemocným lidem zůstat doma - až do konce a v sepětí s rodinou. Pomocí projektu Cestujme se seniory do vzpomínek plní touhu seniorů navštívit ještě jednou místo svého narození, dětství a mládí. Věří, že díky grantu dokáže tato vzpomínková terapie pro seniory zkvalitnit jejich život a zpříjemnit volné chvíle.

Aktivní a důstojný
život seniorů

Elpida, o.p.s., Praha

Pomáhá seniorům stát se samozřejmou a sebevědomou součástí společnosti. V projektu Ponožky od babičky pletou babičky nové ponožky z nepotřebné vlny. Prodej jim pomáhá aktivně si přivydělat k důchodu, část výtěžku jde na spolufinancování programů pro seniory. V rámci projektu pomůže grant uspořádat na různých místech ČR také workshopy pletení pro širokou veřejnost.

Odborná prevence
a léčba drogové závislosti

FOKUS Vysočina, z.ú.

Jeho posláním je podpora lidí s duševním onemocněním případně jiným handicapem. Funguje již od roku 1992. Díky grantu pomůže projektu Zbavme se závislosti zajistit služby specializovaného adiktologa pro zvyšující se počet klientů s duální diagnózou (kombinace duševního onemocnění s určitým typem závislosti), neboť tyto diagnózy vyžadují u klientů specifický přístup.

Odborná prevence
a léčba drogové závislosti

P-centrum, spolek, Olomouc

Posláním Doléčovacího centra je vést své klienty k ukotvení, stabilizaci a začlenění do společnosti, v níž zvládnou nároky každodenního života bez návykových látek. Projekt Pro kvalitní život bez drog nabídne klientům komplexnější program prevence prostřednictvím aktivit vedoucích ke změně životního stylu a k nácviku samostatného života bez drog.

Odborná prevence
a léčba drogové závislosti

BÉTEL CZ z.s., Kralupy nad Vltavou

Poskytuje již 12. rokem dlouhodobý léčebný program pro závislé na návykových látkách. Dobročinný obchod, kde prodávají nábytek restaurovaný klienty BÉTELU v rámci terapie, bude moct být díky grantu v provozu i v zimě a zajistí si tak celoroční prodej. Grant pomůže financovat zateplený prostor pro jednání se zákazníky a zlepší tak odbyt i pracovní podmínky klientů.

Odborná prevence
a léčba drogové závislosti

Občanské sdružení Smíšek, Praha

Pracuje s rodiči po detoxikační léčbě a pomáhá jim zařadit se zpět do společnosti, osvojit si rodičovské kompetence a postarat se o své děti. Zároveň se stará o děti drogově závislých rodičů. V projektu Drogy jsou má minulost napomůže grant k lepší individuální práci s rodiči při řešení jejich existenčních a finančních problémů a posilování sebedůvěry a odhodlání změnit životní styl.

Odborná prevence
a léčba drogové závislosti

OD5K10, z. s., Rychnov nad Kněžnou

Projekt Odborná prevence drogových závislostí na Rychnovsku má podpořit prevenci na školách. Grant pomůže zorganizovat 25 seminářů zaměřených na prevenci sociálně patologických jevů mezi mládeží na ZŠ a SŠ. Se školami je navázána spolupráce a lektoři mohou díky pravidelným přednáškám rozvíjet se studenty atmosféru otevřenosti a důvěry.

Péče o lidi
s mentálním postižením

V růžovém sadu, z.ú., Ořechov, Jihomoravský kraj

Nedávejte lidem ryby, naučte je rybařit - je název originálního projektu dře-vodílny, kde je prostředí a výrobní program speciálně upravený pro potřeby lidí s mentálním postižením. Dílna od r. 2003 posouvá lidi s mentálním postižením z pozice příjemce péče do role pracovníka, který zvládá základy řemesla a dělá výrobky, které se díky jejich kvalitě prodávají.

Péče o lidi
s mentálním postižením

Slunečnice, z.s., Děčín

Od r. 1998 poskytuje služby lidem s mentálním a zdravotním postižením a usiluje o integraci osob s postižením do běžného života. Provozuje na Zámku Děčín "Kavárnu-palačinkárnu Na cestě", kde se dospělí lidé s mentálním postižením učí pracovním návykům a postupům. Z grantu chtějí nahradit stávající dosluhující vybavení a nakoupit pracovní oděvy pro klienty.

Péče o lidi
s mentálním postižením

Asistence, o.p.s., Praha

Je poskytovatelem sociálních služeb pro více než 250 lidí s tělesným a kombinovaným postižením, kteří bydlí v domácím prostředí. Grant pomůže projektu Víkendové asistence pro lidi s postižením pokrýt zvýšené náklady na osobní asistenci, zacvičit nové dobrovolníky a zajistit koordinaci služeb tak, aby se klientům dostalo asistence v kterýkoliv den, včetně víkendů.

Péče o lidi
s mentálním postižením

Občanské sdružení Pferda, z. ú., Rychnov nad Kněžnou

Sdružení pomáhá dospělým s mentálním a duševním postižením osvojovat si pracovní dovednosti a integrovat se tak do společnosti. Působí na Rychnovsku a Náchodsku, kde provozuje 2 tréninkové kavárny. V projektu kavárny Láry Fáry v novém budou prostředky získané z grantu použity na úpravu pracovního prostředí tak, aby lépe vyhovovalo potřebám klientů.

Péče o lidi
s mentálním postižením

Náruč, z.s., Řevnice

Samostatnost a bezpečnost při nakládání s finančními prostředky je důležitou dovedností jak v práci, tak i osobním životě lidí s mentálním postižením. Projekt Finanční gramotnost pro klienty a zaměstnance s mentálním postižením napomůže klientům Náruče získat nové dovednosti, např. naučit se hospodařit se svými příjmy a výdaji či mít představu o hodnotě zboží a služeb.