Nominační formulář – organizace

Formulář prosím vyplňujte přesně, jasně a konkrétně. K dispozici máte vždy maximálně 2000 znaků. Další informace najdete v pravidlech.

1. Kontaktní informace o nominované organizaci

Oprávněná osoba/Kontaktní osoba

2. Informace o organizaci

3. Finanční stabilita organizace

4. Přínos pro cílovou skupinu

5. Dlouhodobost (trvání)

6. Inovativnost

7. Proč si nominovaná organizace zaslouží respekt a uznání?

8. Kontaktni informace o navrhovateli

Prohlášení:

Informace obsažené v tomto formuláři mohou být využity Nadací České spořitelny k propagaci Ceny Floccus a mohou být také sdíleny s médii.

Prohlašuji, že všechny mnou uvedené údaje odpovídají skutečnosti. Jsem si vědom/a případných právních následků nepravdivého prohlášení.