Cena Floccus
Nebojí se bojovat za lepší integraci lidí s mentálním postižením, za to, aby možnost důstojně zestárnout nebyla výsadou, ale běžnou praxí, nebojí se ani denně čelit opovržení společnosti vůči svým klientům - lidem se závislostmi. Ocenit jejich odvahu a nezdolnou vůli těmto lidem pomáhat chce Cena Floccus, kterou Nadace České spořitelny udělí již počtvrté.

„Česko dlouhodobě nemá nouzi o tvůrčí ani obětavé lidi, o pozoruhodné projekty ani odvážné pokusy a tím ani o příklady dobré praxe. Má však vleklý a zničující problém se společenským nedoceněním těchto lidí a činů, s nevyužitím následování hodných zkušeností, s váznoucí změnou překonané praxe. Dobré zkušenosti zůstávají izolovanými ostrůvky, síly docházejí, nadšení vyhořívá, systém odolává a zbytečné utrpení či neprospívání trvá.
Je nezbytné, aby plody všech těch úsilí vešly ve známost, aby se jim dostalo obecné podpory i připravené půdy, v níž by ze zavátých semínek vyrostly nové květy ušlechtilé nápodoby - jako když vítr rozfouká chmýří pampelišky. Jde o jednu z nejúčinnějších cest rozvoje a kultivace naší společnosti, šíření ušlechtilosti a užitečnosti, navyšování sociálního kapitálu České republiky“.

Mudr. Zdeněk Kalvach, předseda poroty Ceny Floccus

I proto již počtvrté vyhlašujeme Cenu Floccus, kterou chceme vyzdvihnout ty organizace a jednotlivce, jež věnují svůj čas, péči a energii

  • seniorům,
  • lidem s mentálním postižením,
  • prevenci a léčbě drogové závislosti.

Symbolem Ceny Floccus jsou chomáče chmýří pampelišek (Floccus znamená v latině chomáč). Jsou křehké ale odolné zároveň. Jsou nesmírně životaschopné. Jsou zdánlivě prosté, ale mají v sobě kus krásy a síly. Zralé chmýří z chomáče květu pampelišky se odvážně pouští s větrem i stovky metrů daleko a rostlina se tak snadno šíří.

Přesně to jsou vlastnosti, které se pojí k aktivitám, jež podnikají organizace a lidé na podporu spoluobčanům na okraji společnosti. Vlastnosti, které obdivujeme a oceňujeme.

Cena pro jednotlivce

Do této kategorie nominují jednotlivce organizace. O vítězi rozhoduje porota Ceny Floccus.
Cena je určena jednotlivci, který dlouhodobě působí v jedné ze strategických oblastí Nadace ČS (tj. péče o seniory, drogově závislé a mentálně postižené dospělé) a dosahuje v ní mimořádných výsledků. Svou odvahou a inovativním přístupem slouží jako vzor pro ostatní. Cena oceňuje osobní angažovanost a neotřelé a trvale udržitelné způsoby řešení.

až 3 vítězové

Cena pro organizaci

Do této kategorie může posílat nominace kdokoli, a to i organizace samotná. O vítězi rozhoduje porota Ceny Floccus.
Cena je určena neziskové organizaci (nikoli příspěvkové organizaci), která dlouhodobě a udržitelně zlepšuje život cílových skupin Nadace ČS (tj. seniorů, drogově závislých, mentálně postižených) a v rámci své činnosti se zasazuje o změny v systému péče o tyto skupiny. Cena oceňuje aktivní roli organizace při šíření a prohlubování příkladů dobré praxe s dopadem na celou cílovou skupinu.

až 3 vítězové

Cena zaměstnanců České spořitelny

Do této kategorie postupuje devítka organizací (3 finalisti z každé kategorie), které po prvním kole hodnocení porotou Ceny Floccus získají nejvíce bodů. O vítězi rozhodují hlasováním zaměstnanci Finanční skupiny České spořitelny.

1 vítěz

Cena veřejnosti

Do této kategorie postupuje devítka organizací (3 finalisti z každé kategorie), které po prvním kole hodnocení porotou Ceny Floccus získají nejvíce bodů. O vítězi rozhoduje hlasováním veřejnost.

1 vítěz

Porota Ceny Floccus

Předseda poroty:

MUDr. Zdeněk Kalvach, internista, geriatr, gerontolog, bývalý člen Rady vlády pro seniory a stárnutí populace, člen Etické komise České lékařské komory, člen výboru České společnosti pro paliativní medicínu, předseda správní rady mobilního hospice Cesta domů

Místopředsedkyně poroty:

Mgr. Nina Janyšková, protidrogová koordinátorka Hl. m. Prahy v letech 1996 až 2016, terapeutka oddělení závislostí Psychiatrické nemocnice Bohnice

Členové poroty:

Petra Francová – ředitelka a zakladatelka organizace P3 – People, Planet, Profit, o.p.s.
Mgr. Jana Hanzlíková, náměstkyně ministryně práce a sociálních věcí pro ochranu práv dětí a sociální začleňování
Ing. Monika Hovorková,MBA, DBA, ředitelka marketingu, Česká spořitelna, a.s.
Mgr. Šárka Petrášová, POHODA – společnost pro normální život lidí s postižením, o.p.s.
Světlana Lavičková - Český rozhlas Dvojka
PhDr. Dagmar Sladká – tajemnice Nadace České spořitelny
Petr Vítek, Impact HUB
Mgr. Jindřich Vobořil, Pg.Dip., národní protidrogový koordinátor
Mgr. Robert Čásenský, šéfredaktor magazínu Reportér

Vítězové v roce 2017

Cena
pro organizaci

Společnost Podané ruce o.p.s.

Organizace vznikla roku 1991, provozuje více než 30 provázaných sociálních, zdravotnických a preventivních služeb v oblasti návykového chování. Působí na Moravě, a to ve třech krajích. Vedle preventivních a terénních programů provozuje terapeutickou komunitu, sociálně terapeutickou dílnu aj.

Cena
pro organizaci

Portus Praha, z. ú.

Od roku 2001 poskytuje sociální služby lidem s mentálním postižením v regionu Praha-západ, známý je svou sbírkou Akce cihla. V sociálním podniku Dobroty s příběhem jim také dává práci. Podnik založil roku 2014 v městysu Davle, vyrábí zde nakládané sýry a utopence a provozuje sezónní rychlé občerstvení.

Cena
pro organizaci

Domov Sue ​Ryder, z.ú.

Od roku 1998 nabízí v Praze sociální služby seniorům a jejich rodinám. Snaha domova o to, aby každý člověk mohl důstojně zestárnout, se promítá i do nově zaváděného programu paliativní péče o klienty v domově. Domov dále nabízí poradenství, osobní asistenci, zápůjčku kompenzačních pomůcek.

Zvláštní cena poroty

Diakonie ČCE, Středisko ve Valašském Meziříčí

Od roku 1993 spoluvytvářejí společnost přátelskou pro seniory, pomáhají i dalším potřebným. Na Vsetínsku patří v oblasti péče o seniory k největším poskytovatelům, nabízejí jim např. pečovatelskou službu, osobní asistenci, provozují denní stacionář, domácí hospicovou péči i půjčovnu kompenzačních pomůcek.

Cena veřejnosti

Diakonie ČCE, Středisko ve Valašském Meziříčí

Od roku 1993 spoluvytvářejí společnost přátelskou pro seniory, pomáhají i dalším potřebným. Na Vsetínsku patří v oblasti péče o seniory k největším poskytovatelům, nabízejí jim např. pečovatelskou službu, osobní asistenci, provozují denní stacionář, domácí hospicovou péči i půjčovnu kompenzačních pomůcek.

Cena zaměstnanců České spořitelny

Hospicová péče sv. Kleofáše Třeboň, o.p.s.

Na Třeboňsku od roku 2012 pomáhá nevyléčitelně nemocným pacientům v poslední fázi života a jejich rodinám. Jejím posláním je umožnit lidem důstojně a v kruhu jejich rodiny a přátel prožít poslední etapu svého života. Tým tvoří lékaři, zdravotní sestry, sociální pracovnice, psycholog, příp. duchovní.

Cena
pro jednotlivce

Ing. Taťána Janoušková

ředitelka Hospice sv. Zdislava

„V roce 2008 vkročila jako dobrovolnice do hospicové sféry. Brzy na to v roce 2009 založila se svým týmem terénní  Hospicovou péči sv. Zdislavy v Liberci a stala se její  ředitelkou. Současně stála po celé roky v čele týmu připravujícího projekt lůžkového hospice v Liberci a neochvějně jej dovedla k cíli. Je viceprezidentkou Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče, která přispívá k pozitivní proměně vztahu české společnosti ke smrti a umírání.“

Cena
pro jednotlivce

Zdeňka Palátová

zakladatelka zapsaného ústavu Vrátka

„I přesto, že sama přišla o sluch, myslela na druhé a založila organizaci Vrátka, která v současné době zaměstnává několik desítek hendikepovaných osob. Dala druhým šanci, aby byli pro společnost užiteční. Má na starosti internetovou poradnu, kde odpovídá na veškeré dotazy týkající se pracovně právních vztahů. Obnovila několik řemeslných aktivit (tkaní na tkalcovském stavu, pečení kváskového chleba).“

Cena
pro jednotlivce

Mgr. Ondřej Počarovský

ředitel společnosti Prev-Centrum

„Je odvážný, protože nepodlehl svodům být individuálním rodinným terapeutem, ale zvolil komplikovanější cestu, kdy vedle odborné činnosti řídí organizaci a zároveň se věnuje komunální politice. Je mnohaletým vedoucím Prev-Centra, které se zabývá  ambulantní léčbou závislostí. Toto centrum jako jedno z prvních ambulantních zařízení začalo pracovat s mladistvými klienty. Silnou stránkou zařízení je práce s celým rodinným systémem klienta.“

Vítězové v roce 2016

Cena
pro organizaci

Hospic sv. Jiří, Cheb

První mobilní hospic Karlovarského kraje umožňuje lidem umírat doma, přejí-li si to. Úzce spolupracuje s dárci, firmami, církví, nadacemi, městy, médii a dalšími podporovateli. Aktuálně organizace zakládá mobilní hospic v Plzeňském kraji.

Cena
pro organizaci

POHODA – společnost pro normální život lidí s postižením, Praha

Od roku 1999 poskytuje v Praze a jejím okolí sociální služby pro dospělé lidi s mentálním a kombinovaným postižením a umožňuje jim přijmout odpovědnost za svůj život. Spolupracuje nejen s městskými částmi a klienty zaměstnává v sociálním podniku Kavárna Bílá vrána.

Cena
pro organizaci

Proxima Sociale, Praha

Zaměřuje se zejména na ohroženou skupinu mladistvých, užívajících nejčastěji tabák, alkohol a marihuanu, provozuje nízkoprahový klub, pracuje v terénu i přímo v rodinách. Od svého vzniku roku 1993 úzce spolupracuje s městskou částí Praha 12 a dalšími městskými úřady.

Zvláštní cena poroty

QUIP, ČR

Ve svém projektu Black & White se zaměřuje na posilování právního postavení lidí s postižením, zejména mentálním, kteří žijí stále často v ústavech, zbaveni svéprávnosti. Spolupracuje s neziskovými organizacemi a státními institucemi napříč ČR i v zahraničí.

Cena veřejnosti

Diakonie ČCE – Středisko v Myslibořicích

Její Středisko v Myslibořicích patří na Vysočině k významným poskytovatelům sociálních služeb. Pomáhá hlavně seniorům, osobám se zdravotním postižením nebo demencí. Podílí se na dění v obci a ve farnosti, pro klienty pořádá volnočasové i mezigenerační aktivity.

Cena zaměstnanců České spořitelny

Oblastní charita Hradec Králové

Službou domácí hospicové péče reagovala na potřeby a přání umírajících a jejich blízkých setrvat co nejdéle doma. Úzce spolupracuje s fakultní nemocnicí, dalšími zdravotnickými zařízeními i dobrovolníky a dárci. Pořádá také konference a semináře.

Cena
pro jednotlivce

Mgr. Nina Janyšková

Protidrogová koordinátorka Hl. m. Prahy
„Svými skutky osvědčuje vysokou odbornost, morální zralost a pracovitost. S neutuchající vůlí prosazuje racionální přístup dle principu evidence-based k problematice závislostí, akcentuje humanistický přístup k závislým, nestranně přistupuje ke všem realizátorům protidrogové politiky a vždy jedná s cílem zlepšení situace nejen pro osoby závislé, ale i pro ostatní Pražany, kteří se cítí zneužíváním návykových látek ohroženi.“

Cena
pro jednotlivce

Mgr. Jiří Richter

Výkonný ředitel z. ú. SANANIM
„Zdánlivě je mužem v pozadí. Jeho hlavním úkolem je provozní a finanční řízení a zajištění dostatku financí pro provoz 14 základních služeb SANANIMu. Na druhé straně již 20 let vyjednává opakovaně s ministerstvy a dalšími donory podmínky podávaných projektů tak, aby byly smysluplné, nevytvářely zbytečnou administrativu a odpovídaly potřebám služeb a klientů. Při tom má inovativní nápady především v oblasti sociálního podnikání.“

Cena
pro jednotlivce

Mons. Josef Suchár

Duchovní správce farnosti Neratov
„Na počátku 90. let stál u zrodu Sdružení Neratov. On přesvědčil první rodiny, aby se do Neratova přestěhovaly, a na faře poskytoval a poskytuje druhou šanci lidem, kteří v normální společnosti neuspěli. Dodnes se na obnově Neratova aktivně podílí vlastní fyzickou prací i duchovním vedením. Právě díky němu má dnes Neratov 60 stálých obyvatel a místní sdružení přes 100 zaměstnanců, z toho přes 80 s postižením. Josef Suchár je i dlouholetým prezidentem Diecézní charity Hradec Králové, kde se zasazuje o pomoc potřebným.“

Vítězové v roce 2015

Cena
pro organizaci

Fokus Praha, spolek

Posláním Fokusu Praha je podpora lidí se zkušeností s duševní nemocí spokojeně zvládat život a nalézat možnosti osobní realizace ve společnosti.

Cena
pro organizaci

Modré dveře, o.s.

Terapeutické centrum Modré dveře pomáhá lidem s psychickými obtížemi, v krizi nebo lidem s mentálním handicapem a dále pak jejich rodinným příslušníkům.

Cena
pro organizaci

Sdružení Neratov, o.s.

Sdružení Neratov obnovuje vysídlenou pohraniční obec a pomáhá dětem i dospělým s postižením. Poskytuje jim zázemí, mimo jiné provozuje chráněné bydlení a dílny.

Zvláštní cena poroty

Liga lidských práv

Spolek Liga lidských práv hájí práva a svobody všech lidí. Pomáhá lidem, aby znali svá práva a aktivně je prosazovali. Prosazuje systémové změny, které zlepšují kvalitu života v České republice.

Cena veřejnosti

Sdružení Neratov, o.s.

Sdružení Neratov obnovuje vysídlenou pohraniční obec a pomáhá dětem i dospělým s postižením. Poskytuje jim zázemí, mimo jiné provozuje chráněné bydlení a dílny.

Cena zaměstnanců České spořitelny

Hospicová péče sv. Zdislavy, o.p.s.

Hospicová péče sv. Zdislavy pomáhá těžce a nevyléčitelně nemocným lidem prožít důstojným způsobem závěr života v domácím prostředí.

Cena
pro jednotlivce

MUDr. Petr Jeřábek

MUDr. Jeřábek je provozuje zajímavý systém péče o osoby závislé na návykových látkách v naprosto zapomenutém kraji v Bílé Vodě na Jesenicku. Jedinečnost přístupu tkví v odvaze začlenit do zdravotnického systému provoz opravdových terapeutických komunit pro léčbu závislostí, ve kterých pracuje multidisciplinární tým, nejenom zdravotnický. Kombinace dobré psychiatrické péče s dobrou léčbou v komunitě zajišťuje vysokou efektivitu léčby v Bílé vodě.

Cena
pro jednotlivce

Mgr. Jan Lorman

Spolu s manželkou Blankou založil v roce 1990 občanské sdružení Život 90. Nejdříve udělali pár kulturních akcí pro seniory, rok na to začali provozovat Senior telefon, linku pro starší lidi v nesnázích. Převzali několik klubů důchodců, začali organizovat zájezdy, bazar pro seniory, pečovatelskou službu. Vybudovali Dům Portus, který se postupně stal největším komunitním centrem pro seniory v České republice. Pořádají běh Seniorská míle, provozují Divadlo U Valšů, stránky seniorum.cz a jsou pořadateli či spolupořadateli řady dalších akcí týkajících se lidí vyššího věku.

Cena
pro jednotlivce

PaeDr. Martina Richterová Těmínová

Zhruba před dvaceti lety se pustila do problematiky drog. Jejím přičiněním vznikly v České republice protidrogové komunity, jejichž úspěšný model dále přebírají jiní. A to muselo být hrozně těžké, Martina tomu musela věnovat nejen velkou dávku odvahy, ale také tvrdohlavosti, odhodlání a rozhodnosti.

Ambasadoři a partneři ceny

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Velvyslanectví Rakouské republiky v ČR