Cena Floccus
V letošním roce ceny obdržely osobnosti, které skrze širokou spolupráci zásadním způsobem posouvají obor, v němž působí, směrem k systémovým změnám. Ceny Nadace České spořitelny byly uděleny již popáté (navázaly na předchozí Ceny Floccus) a získaly je tři osobnosti 28. ledna na slavnostním večeru v koncertním sále Pražské konzervatoře.

„Věříme, že jediná cesta, jak dosahovat trvalých a systémových změn k lepšímu, je skrze budování aliancí a širších spoluprací,” říká ředitel Nadace ČS Ondřej Zapletal a dodává: „I proto již popáté vyhlašujeme Cenu Nadace České spořitelny, kterou chceme vyzdvihnout osobnosti, jež se výraznou měrou podílejí na konkrétních krocích vedoucích ke zlepšení situace v oblasti sociálního vyloučení a vzdělávání dětí a jsou nositeli hodnot, k nimž se Nadace hlásí.”

Osobnosti byly v letošním ročníku nominovány šestnácti experty v sociální oblasti a sedmi experty ve vzdělávací oblasti. Ocenění byli vybráni komisí složenou z členů správní rady Nadace ČS ve spolupráci s předsedou představenstva České spořitelny Tomášem Salomonem a členkou poradního sboru Nadace Martinou Břeňovou z Nadačního fondu Avast.

Porota Ceny Nadace České spořitelny

Předseda komise:
Tomáš Salomon, předseda představenstva České spořitelny a předseda dozorčí rady Nadace České spořitelny

Členové komise:
Anna Dvořáková - místopředsedkyně správní rady Nadace České spořitelny
Martina Břeňová- členka poradního sboru Nadace a ředitelka pro programy a rozvoj Nadačního fondu Avast
Monika Hovorková - členka správní rady Nadace České spořitelny
Ondřej Liška, člen správní rady Nadace, regionální ředitel nadace Porticus
Ondřej Pohanka- předseda správní rady Nadace České spořitelny
Petr Vítek, člen správní rady Nadace České spořitelny a spoluzakladatel Impact HUB

Vítězové v roce 2019

Vzdělávání

prof. RNDr. Milan Hejný, CSc.

Přední odborník na didaktiku matematiky, který od devadesátých let, za podpory Nadace České spořitelny, vyvíjel metodiku, podle níž v současnosti vyučuje matematiku přes pět tísícovek učitelů na více než sedmi stovkách českých škol.

Vzdělávání

Doc. RNDr. Jana Straková, Ph.D.

Byla oceněna za dlouhodobé prosazování rovného přístupu ke kvalitnímu veřejnému vzdělávání. V rámci svého akademického působení vytrvale upozorňuje na dlouhodobou neudržitelnost situace, kdy jsou vzdělávací výsledky českých dětí extrémně závislé na tom, do jaké školy chodí, v jakém regionu žijí a jaké mají rodinné zázemí.

Sociální oblast

MUDr. Zdeněk Kalvach CSc.

Průkopník moderní geriatrie a gerontologie, který stojí za výjimečným projektem SIPS, systémem integrované péče o seniory.

Vítězové v roce 2018

Cena
pro organizaci

Anima - terapie, z.ú., Praha

Anima pomáhá dětem, dospělým a rodinám ohroženým závislostí. Jako jedno z mála zařízení v ČR zajišťuje nařízenou terapii v kombinaci s těmi, kteří se závislým nebo agresivním člověkem žijí a mnohdy (zejména děti) velmi trpí. Vytvořila program Závislí na závislých. Dětem z rodin se závislým rodičem/rodiči přináší program opakovanou zkušenost se zdravými vzorci chování formou učení a podporuje tak jejich sebevědomí a pocit možnosti ovlivňovat život kolem sebe.

Cena
pro organizaci

Institut důstojného stárnutí Diakonie ČCE, Praha

Diakonie ČCE vytvořila Institut důstojného stárnutí, který připravuje obce na demografické změny - na seniory, z nichž si většina přeje s určitou mírou podpory stárnout ve svém domově. Tento model prosazuje roli koordinátora podpory seniorských služeb, který proniká do lokálních komunit jako poradce a zprostředkovatel lokální podpory. Tento systém podpůrných služeb pro seniory je ojedinělou aktivitou, která řeší téma systémové a udržitelné komunitní podpory seniorů přímo v obcích.

Cena
pro organizaci

ZŠ a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s., Pardubice

Už 25 let pečuje o děti a mladé lidi se zdravotním postižením z celého Pardubického kraje. Ze školičky s 26 žáky dnes pečuje zhruba o 200 žáků a v terénu o 700 klientů. Organizace se od svého vzniku prosazuje změny v systému péče o zdravotně postižené. Vytvořila učební materiály pro žáky s mentálním a kombinovaným postižením, podle nichž se dnes učí na většině speciálních škol v ČR a metodicky postupuje při přípravě na zaměstnávání lidí s mentálním postižením.

Zvláštní cena poroty

ŽIVOT 90, z. ú., Praha

Život 90 již 27 let soustavně bojuje za zlepšení kvality života seniorů a jeho působení ovlivnilo celou seniorskou populaci v ČR. Vytváří jedinečný prostor, kde se senioři mohou nejen vzdělávat, ale i získat profesionální pomoc, podporu, kulturní vyžití a přátele.
Mezi klíčové úspěchy Života 90 v legislativní oblasti patří prosazení tísňové péče do zákona o sociálních službách a založení Rady vlády pro seniory a otázky stárnutí. Senior telefon pomohl dosud půl milionu lidem v nouzi, další statisíce prošlo Životem 90 v rámci jiných služeb.

Cena veřejnosti

V růžovém sadu, z. ú., Ořechov, Jihomoravský kraj

Posláním organizace je přispívat ke zvyšování kvality života lidí s postižením s využitím pracovně sociální terapie a také přispívat k větší informovanosti veřejnosti. Dílna V růžovém sadu byla založena v r. 2003 s cílem vytvořit systém práce vyhovující lidem s mentálním handicapem v podmínkách, které budou rozvíjet jejich samostatnost a kreativitu.

Cena zaměstnanců České spořitelny

Hospic sv. Jana N. Neumanna, o. p. s., Prachatice

Neziskové zařízení sdružuje hospic, sociální poradny, vzdělávací centrum a domov se zvláštním režimem. Domov Matky Vojtěchy je významným ukázkovým pracovištěm pro poskytování služeb osobám s demencí. Pracoviště úzce spolupracuje s Jihočeskou univerzitou a odbornými školami v kraji, jeho zaměstnanci jsou lektory kurzů v oblasti péče o osoby s demencí i autory mnoha odborných statí.

Cena
pro jednotlivce

Mgr. Pavla Baxová, ředitelka občanského sdružení Rytmus Praha

Díky odvaze a díky vizi občanství lidí s tzv. mentálním postižením se jí podařilo udržet klíčové principy a vybudovat silnou organizaci poskytující služby výhradně zaměřené na podporu sociálního začleňování a ochranu práv lidí s postižením. Rytmus díky ní patří k vůdčím organizacím a výrazně tak přispívá k systémovým změnám v oblasti podporovaného zaměstnávání, inkluzivního vzdělávání i nezávislého života pro lidi s postižením.

Cena
pro jednotlivce

MUDr. Ján Cabadaj, vedoucí lékař chebského Hospice sv. Jiří

Je také odborným garantem péče o umírající v hospici, díky jeho empatii a individuálnímu jednání k nemocnému a jeho rodině byly služby mobilního hospice poskytnuty více než 200 nemocným na Chebsku. Pořádá již dlouhodobě různé přednášky, semináře, benefice a snaží se prosadit paliativní péči v Karlovarském kraji.

Cena
pro jednotlivce

MUDr. Jiří Dvořáček, primář a ředitel Psychiatrické nemocnice Červený Dvůr, Český Krumlov

Jeho hlavním přínosem pro obor návykových nemocí jsou inovace, které zavádí do ústavní léčby - jejich hlavním jmenovatelem je respekt ke klientovi. Je známý svojí odvahou prosazovat změny v již mnoho let zaběhlé ústavní léčbě závislostí i trvalou angažovaností v reformním hnutí v rámci psychiatrické péče. Zde působí jako zdatný mediátor mezi jednotlivými odbornými složkami adiktologické obce.

Vítězové v roce 2017

Cena
pro organizaci

Společnost Podané ruce o.p.s.

Organizace vznikla roku 1991, provozuje více než 30 provázaných sociálních, zdravotnických a preventivních služeb v oblasti návykového chování. Působí na Moravě, a to ve třech krajích. Vedle preventivních a terénních programů provozuje terapeutickou komunitu, sociálně terapeutickou dílnu aj.

Cena
pro organizaci

Portus Praha, z. ú.

Od roku 2001 poskytuje sociální služby lidem s mentálním postižením v regionu Praha-západ, známý je svou sbírkou Akce cihla. V sociálním podniku Dobroty s příběhem jim také dává práci. Podnik založil roku 2014 v městysu Davle, vyrábí zde nakládané sýry a utopence a provozuje sezónní rychlé občerstvení.

Cena
pro organizaci

Domov Sue ​Ryder, z.ú.

Od roku 1998 nabízí v Praze sociální služby seniorům a jejich rodinám. Snaha domova o to, aby každý člověk mohl důstojně zestárnout, se promítá i do nově zaváděného programu paliativní péče o klienty v domově. Domov dále nabízí poradenství, osobní asistenci, zápůjčku kompenzačních pomůcek.

Zvláštní cena poroty

Diakonie ČCE, Středisko ve Valašském Meziříčí

Od roku 1993 spoluvytvářejí společnost přátelskou pro seniory, pomáhají i dalším potřebným. Na Vsetínsku patří v oblasti péče o seniory k největším poskytovatelům, nabízejí jim např. pečovatelskou službu, osobní asistenci, provozují denní stacionář, domácí hospicovou péči i půjčovnu kompenzačních pomůcek.

Cena veřejnosti

Diakonie ČCE, Středisko ve Valašském Meziříčí

Od roku 1993 spoluvytvářejí společnost přátelskou pro seniory, pomáhají i dalším potřebným. Na Vsetínsku patří v oblasti péče o seniory k největším poskytovatelům, nabízejí jim např. pečovatelskou službu, osobní asistenci, provozují denní stacionář, domácí hospicovou péči i půjčovnu kompenzačních pomůcek.

Cena zaměstnanců České spořitelny

Hospicová péče sv. Kleofáše Třeboň, o.p.s.

Na Třeboňsku od roku 2012 pomáhá nevyléčitelně nemocným pacientům v poslední fázi života a jejich rodinám. Jejím posláním je umožnit lidem důstojně a v kruhu jejich rodiny a přátel prožít poslední etapu svého života. Tým tvoří lékaři, zdravotní sestry, sociální pracovnice, psycholog, příp. duchovní.

Cena
pro jednotlivce

Ing. Taťána Janoušková

ředitelka Hospice sv. Zdislava

„V roce 2008 vkročila jako dobrovolnice do hospicové sféry. Brzy na to v roce 2009 založila se svým týmem terénní  Hospicovou péči sv. Zdislavy v Liberci a stala se její  ředitelkou. Současně stála po celé roky v čele týmu připravujícího projekt lůžkového hospice v Liberci a neochvějně jej dovedla k cíli. Je viceprezidentkou Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče, která přispívá k pozitivní proměně vztahu české společnosti ke smrti a umírání.“

Cena
pro jednotlivce

Zdeňka Palátová

zakladatelka zapsaného ústavu Vrátka

„I přesto, že sama přišla o sluch, myslela na druhé a založila organizaci Vrátka, která v současné době zaměstnává několik desítek hendikepovaných osob. Dala druhým šanci, aby byli pro společnost užiteční. Má na starosti internetovou poradnu, kde odpovídá na veškeré dotazy týkající se pracovně právních vztahů. Obnovila několik řemeslných aktivit (tkaní na tkalcovském stavu, pečení kváskového chleba).“

Cena
pro jednotlivce

Mgr. Ondřej Počarovský

ředitel společnosti Prev-Centrum

„Je odvážný, protože nepodlehl svodům být individuálním rodinným terapeutem, ale zvolil komplikovanější cestu, kdy vedle odborné činnosti řídí organizaci a zároveň se věnuje komunální politice. Je mnohaletým vedoucím Prev-Centra, které se zabývá  ambulantní léčbou závislostí. Toto centrum jako jedno z prvních ambulantních zařízení začalo pracovat s mladistvými klienty. Silnou stránkou zařízení je práce s celým rodinným systémem klienta.“

Vítězové v roce 2016

Cena
pro organizaci

Hospic sv. Jiří, Cheb

První mobilní hospic Karlovarského kraje umožňuje lidem umírat doma, přejí-li si to. Úzce spolupracuje s dárci, firmami, církví, nadacemi, městy, médii a dalšími podporovateli. Aktuálně organizace zakládá mobilní hospic v Plzeňském kraji.

Cena
pro organizaci

POHODA – společnost pro normální život lidí s postižením, Praha

Od roku 1999 poskytuje v Praze a jejím okolí sociální služby pro dospělé lidi s mentálním a kombinovaným postižením a umožňuje jim přijmout odpovědnost za svůj život. Spolupracuje nejen s městskými částmi a klienty zaměstnává v sociálním podniku Kavárna Bílá vrána.

Cena
pro organizaci

Proxima Sociale, Praha

Zaměřuje se zejména na ohroženou skupinu mladistvých, užívajících nejčastěji tabák, alkohol a marihuanu, provozuje nízkoprahový klub, pracuje v terénu i přímo v rodinách. Od svého vzniku roku 1993 úzce spolupracuje s městskou částí Praha 12 a dalšími městskými úřady.

Zvláštní cena poroty

QUIP, ČR

Ve svém projektu Black & White se zaměřuje na posilování právního postavení lidí s postižením, zejména mentálním, kteří žijí stále často v ústavech, zbaveni svéprávnosti. Spolupracuje s neziskovými organizacemi a státními institucemi napříč ČR i v zahraničí.

Cena veřejnosti

Diakonie ČCE – Středisko v Myslibořicích

Její Středisko v Myslibořicích patří na Vysočině k významným poskytovatelům sociálních služeb. Pomáhá hlavně seniorům, osobám se zdravotním postižením nebo demencí. Podílí se na dění v obci a ve farnosti, pro klienty pořádá volnočasové i mezigenerační aktivity.

Cena zaměstnanců České spořitelny

Oblastní charita Hradec Králové

Službou domácí hospicové péče reagovala na potřeby a přání umírajících a jejich blízkých setrvat co nejdéle doma. Úzce spolupracuje s fakultní nemocnicí, dalšími zdravotnickými zařízeními i dobrovolníky a dárci. Pořádá také konference a semináře.

Cena
pro jednotlivce

Mgr. Nina Janyšková

Protidrogová koordinátorka Hl. m. Prahy
„Svými skutky osvědčuje vysokou odbornost, morální zralost a pracovitost. S neutuchající vůlí prosazuje racionální přístup dle principu evidence-based k problematice závislostí, akcentuje humanistický přístup k závislým, nestranně přistupuje ke všem realizátorům protidrogové politiky a vždy jedná s cílem zlepšení situace nejen pro osoby závislé, ale i pro ostatní Pražany, kteří se cítí zneužíváním návykových látek ohroženi.“

Cena
pro jednotlivce

Mgr. Jiří Richter

Výkonný ředitel z. ú. SANANIM
„Zdánlivě je mužem v pozadí. Jeho hlavním úkolem je provozní a finanční řízení a zajištění dostatku financí pro provoz 14 základních služeb SANANIMu. Na druhé straně již 20 let vyjednává opakovaně s ministerstvy a dalšími donory podmínky podávaných projektů tak, aby byly smysluplné, nevytvářely zbytečnou administrativu a odpovídaly potřebám služeb a klientů. Při tom má inovativní nápady především v oblasti sociálního podnikání.“

Cena
pro jednotlivce

Mons. Josef Suchár

Duchovní správce farnosti Neratov
„Na počátku 90. let stál u zrodu Sdružení Neratov. On přesvědčil první rodiny, aby se do Neratova přestěhovaly, a na faře poskytoval a poskytuje druhou šanci lidem, kteří v normální společnosti neuspěli. Dodnes se na obnově Neratova aktivně podílí vlastní fyzickou prací i duchovním vedením. Právě díky němu má dnes Neratov 60 stálých obyvatel a místní sdružení přes 100 zaměstnanců, z toho přes 80 s postižením. Josef Suchár je i dlouholetým prezidentem Diecézní charity Hradec Králové, kde se zasazuje o pomoc potřebným.“

Vítězové v roce 2015

Cena
pro organizaci

Fokus Praha, spolek

Posláním Fokusu Praha je podpora lidí se zkušeností s duševní nemocí spokojeně zvládat život a nalézat možnosti osobní realizace ve společnosti.

Cena
pro organizaci

Modré dveře, o.s.

Terapeutické centrum Modré dveře pomáhá lidem s psychickými obtížemi, v krizi nebo lidem s mentálním handicapem a dále pak jejich rodinným příslušníkům.

Cena
pro organizaci

Sdružení Neratov, o.s.

Sdružení Neratov obnovuje vysídlenou pohraniční obec a pomáhá dětem i dospělým s postižením. Poskytuje jim zázemí, mimo jiné provozuje chráněné bydlení a dílny.

Zvláštní cena poroty

Liga lidských práv

Spolek Liga lidských práv hájí práva a svobody všech lidí. Pomáhá lidem, aby znali svá práva a aktivně je prosazovali. Prosazuje systémové změny, které zlepšují kvalitu života v České republice.

Cena veřejnosti

Sdružení Neratov, o.s.

Sdružení Neratov obnovuje vysídlenou pohraniční obec a pomáhá dětem i dospělým s postižením. Poskytuje jim zázemí, mimo jiné provozuje chráněné bydlení a dílny.

Cena zaměstnanců České spořitelny

Hospicová péče sv. Zdislavy, o.p.s.

Hospicová péče sv. Zdislavy pomáhá těžce a nevyléčitelně nemocným lidem prožít důstojným způsobem závěr života v domácím prostředí.

Cena
pro jednotlivce

MUDr. Petr Jeřábek

MUDr. Jeřábek je provozuje zajímavý systém péče o osoby závislé na návykových látkách v naprosto zapomenutém kraji v Bílé Vodě na Jesenicku. Jedinečnost přístupu tkví v odvaze začlenit do zdravotnického systému provoz opravdových terapeutických komunit pro léčbu závislostí, ve kterých pracuje multidisciplinární tým, nejenom zdravotnický. Kombinace dobré psychiatrické péče s dobrou léčbou v komunitě zajišťuje vysokou efektivitu léčby v Bílé vodě.

Cena
pro jednotlivce

Mgr. Jan Lorman

Spolu s manželkou Blankou založil v roce 1990 občanské sdružení Život 90. Nejdříve udělali pár kulturních akcí pro seniory, rok na to začali provozovat Senior telefon, linku pro starší lidi v nesnázích. Převzali několik klubů důchodců, začali organizovat zájezdy, bazar pro seniory, pečovatelskou službu. Vybudovali Dům Portus, který se postupně stal největším komunitním centrem pro seniory v České republice. Pořádají běh Seniorská míle, provozují Divadlo U Valšů, stránky seniorum.cz a jsou pořadateli či spolupořadateli řady dalších akcí týkajících se lidí vyššího věku.

Cena
pro jednotlivce

PaeDr. Martina Richterová Těmínová

Zhruba před dvaceti lety se pustila do problematiky drog. Jejím přičiněním vznikly v České republice protidrogové komunity, jejichž úspěšný model dále přebírají jiní. A to muselo být hrozně těžké, Martina tomu musela věnovat nejen velkou dávku odvahy, ale také tvrdohlavosti, odhodlání a rozhodnosti.