Aktuality

Nadace na festivalu Metronome Nadace na festivalu Metronome Nadace na festivalu Metronome

Nadace na festivalu Metronome

Účastnili jsme se letního hudebního festivalu Metronome a akce pro zaměstnance Spořka fest. Hudba nebyla to jediné, co účastníci zažili. Návštěvníci se mohli seznámit s aktivitami z oblasti vzdělávání (Abeceda peněz, Elixír do školHejného metoda).

Zobrazit

Vyzkoušeli si dobré věci, které Spořitelna a naše Nadace vytváří nebo se na nich podílí. Prošli si na příklad tzv. cyklostezky, kde bylo potřeba zjistit správnou trasu dle barevného kódu, pokryli podlahu parketami nebo si zkusili geometrii s dřívky. To vše pod vedením zkušených matikářů.

V rámci Elixíru do škol si vyzkoušeli diváci fyzikální pokusy a kantoři ze smíchovské průmyslovky a vedoucí elixířího digicentra předvedli roboty ze stavebnice Lego Mindstorms - výrobky studentů školního předmětu robotika.

Zavřít
Česká spořitelna zakončila proces slučování svých dvou nadací

Česká spořitelna zakončila proces slučování svých dvou nadací

Od června 2019 dochází k zakončení procesu slučování dvou nadací České spořitelny. Nadace Depositum Bonum zaniká a její poslání bude nadále naplňovat “sesterská” Nadace České spořitelny. Tu Česká spořitelna založila v roce 2002 a jejím posláním byla podpora sociálního podnikání a pomoc lidem na okraji společnosti. O deset let později k ní přibyla Nadace Depositum Bonum zaměřená na oblast vzdělávání. Nadace České spořitelny se po loňském propojení a letošním formálním sloučení věnuje primárně vzdělávání. I nadále ale zachovává sociální program pro podporu podnikavosti neziskového sektoru.

Zobrazit

Formálně jsme nyní dokončili to, na čem jsme začali pracovat už v uplynulém roce,” říká ředitel Nadace České spořitelny Ondřej Zapletal a vysvětluje: “Paralelní řízení provozu dvou nadací znamenalo složitější procesy zejména ve vztahu k partnerským organizacím. Sloučením obou nadací dosáhneme nejen snížení administrativní zátěže a úspory některých mandatorních výdajů, ale především nám to umožní ještě intenzivněji se soustředit na to, v čem hrajeme tak důležitou roli - totiž na podporu inovativních projektů ve vzdělávání s cílem dosažení pozitivních systémových změn.

Zavřít
Šetření Delphi: aktéři ve vzdělávání volají nejvíce po koncepčnosti státní politiky ve vzdělávání a její kontinuitě Šetření Delphi: aktéři ve vzdělávání volají nejvíce po koncepčnosti státní politiky ve vzdělávání a její kontinuitě

Šetření Delphi: aktéři ve vzdělávání volají nejvíce po koncepčnosti státní politiky ve vzdělávání a její kontinuitě

Mezi TOP 5 témat, kterými by se podle výsledků šetření Delphi měla prioritně zabývat vzdělávací politika, patří oblast systémového řízení na národní úrovni, financování školství, přípravy nových učitelů, administrativy spojené s řízením škol a rozdílné kvality jednotlivých škol. Na těchto tématech panuje poměrně široká shoda mezi respondenty šetření, které zrealizovala Stálá konference asociací ve vzdělávání, z. s., ve spolupráci s Technologickým centrem Akademie věd za podpory naší Nadace.

Zobrazit

Kompletní zpráva z šetření ke stažení ZDE

Šetření proběhlo v souvislosti s přípravou Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+. Respondenti byli požádáni o posouzení 39 výroků charakterizujících současné problémy vzdělávání v ČR. Celý proces přípravy, realizace a vyhodnocení šetření probíhal v období únor–červen 2019.

Hlavní cíle šetření:


  *Zahájit expertní diskusi o významných problémech systému vzdělávání v ČR
  *Zapojit do této diskuse široké spektrum aktérů v oblasti vzdělávání
  *Získat podněty z různých oblastí vzdělávacího systému na témata, kterými by se měla vzdělávací politika zabývat
  *Posoudit získané podněty širokou komunitou expertů
  *Poskytnout vstupy expertní skupině pro přípravu Strategie vzdělávací politiky 2030+

Výsledky šetření
Nejvyšší podíl respondentů souhlasil s výrokem, že „České školství jako celek je dlouhodobě podfinancované“. Tento výrok vykazoval rovněž nejnižší míru variability odpovědí napříč celým spektrem respondentů, a jedná se tedy o nejméně kontroverzní výrok ze všech hodnocených výroků. Nízkou variabilitu a vysokou míru shody vykazuje rovněž téma vysoké administrativní zátěže ředitelů škol vyjádřené výrokem „Ředitelé škol jsou zavaleni administrativou a chybí jim jakákoli podpora“. Největší význam pro pozitivní změnu má oblast systémového řízení vzdělávací politiky na národní úrovni reprezentovaná výrokem: „Státní politika ve vzdělávání je nekoncepční a nesystémová, nemá jasně a dlouhodobě stanovený cíl a jasné priority. Podléhá momentálním vlivům, požadavky se mění s každým novým ministrem.“

Nejvíce respondentů nesouhlasilo s výrokem, že „Požadavek povinného vzdělávání je pro děti a rodiče v současné době již příliš svazující“. Tento výrok vykazoval rovněž nejvyšší variabilitu v odpovědích ohledně souhlasu či nesouhlasu a společně s tématem povinného předškolního vzdělávání („Povinné předškolní vzdělávání nemá žádné opodstatnění a jen zbytečně zatěžuje systém“) patří mezi nejkontroverznější hodnocená témata.

Účast v šetření
Celkem bylo k účasti v šetření Delphi přizváno 748 účastníků z různých oblastí vzdělávacího systému. Prvního kola se zúčastnilo 275 respondentů. Druhého kola, do kterého byli přizváni jen respondenti kola prvního, se zúčastnilo 151 respondentů.

V českém prostředí citelně chybí širší shoda na tom, jak má vlastně vzdělávací systém vypadat, na co se prioritně zaměřit, kam cílit energii a tolik potřebné finanční investice,“ komentuje Ondřej Zapletal, ředitel Nadace České spořitelny, a uzavírá: „Proto je podpora podobných šetření nedílnou součástí naší nadační strategie. Ověřené informace totiž tvoří pomyslnou startovací čáru na cestě k velkým systémovým změnám.

Souhrn identifikovaných 39 prioritních témat ve vzdělávání

Zavřít
Cena pro inspirativní učitele. Naše nadace byla u toho Cena pro inspirativní učitele. Naše nadace byla u toho

Cena pro inspirativní učitele. Naše nadace byla u toho

V pondělí 10.6. proběhlo slavnostní předání cen Global Teacher Prize ČR- ocenění pro inspirativní učitele, která pořádá organizace EDUin. Naše nadace se stala partnerem letošního ročníku. První místo vyhrál Tomáš Chrobák ze ZŠ Baška na Frýdecko-Místecku, druhou příčku obsadila Monika Olšáková ze ZŠ Janovice a třetí František Brauner z Gymnázia Olomouc.

Zobrazit

U vítěze ocenila porota především respektující přístup k žákům a snahu pomáhat i svým kolegům. Tomáš Chrobák vyučuje matematiku tzv. Hejného metodou, kterou i lektoruje. Ocenění převzal z rukou ministra školství Roberta Plagy. Druhé místo předal předseda senátního výboru pro vzdělávání Jiří Drahoš, společně s ředitelem Nadace České spořitelny Ondřejem Zapletalem, Monice Olšákové, která učí v Janovicích chemii, přírodopis, angličtinu a environmentální výchovu. Na třetím místě se umístil učitel biologie a chemie z Gymnázia Olomouc-Hejčín František Brauner.

Dnešní večer mne naplňuje optimismem. Ukazuje se totiž, že v českém vzdělávacím systému je spousta silných a inspirativních osobností, kteří svou energii předávají dětem. A samozřejmě mi dělá radost, že se vítězem stal učitel, který ve svých hodinách aplikuje Hejného metodu, u které naše nadace stojí téměř od samého počátku jejího rozvoje,” uvedl na slavnostním večeru Ondřej Zapletal.

Co je cena Global Teacher Prize Česká republika ?
Ocenění se mohou zúčastnit všichni učitelé základních a středních škol v České republice. Každý, kdo se přihlásí do ocenění, je hodnocen na základě stanovených kritérií. Kandidát, který se umístí na prvním místě, obdrží finanční odměnu ve výši 50 000 Kč. Finalisté, kteří se umístí na druhém a třetím místě, získají finanční ohodnocení ve výši 40 000 Kč a 30000 Kč.

Veřejnost na cenu nominovala téměř 700 inspirativních pedagogů, finalisty vybrala odborná porota, která strávila desítky hodin posouzením přihlášek a na cestách po celé ČR na návštěvě ve výuce u finalistů. Ocenění napomáhá nahlédnout do tříd, kde jsou profesionálové, kteří dobře umí své učitelské řemeslo, vytvářejí podmínky k rozvoji potenciálu žáků a jsou otevření ke sdílení v rámci školy i mimo ni.

Zavřít
Česko dožene Německo s více penězi pro učitele nejdřív tak v roce 2100

Česko dožene Německo s více penězi pro učitele nejdřív tak v roce 2100

V případě, že český stát výrazně investuje do učitelské práce, může se dostat díky vyšší vzdělanosti na úroveň HDP sousedního Německa v roce 2100. Tvrdí to studie Institutu pro demokracii a ekonomickou analýzu (IDEA) při akademickém pracovišti CERGE-EI, kterou Nadace České spořitelny spoluzadávala. Pokud budou investice slabé, Česká republika bude přirozeně dál zaostávat.

Zobrazit

Kvalitní školství je klíčovým předpokladem budoucího ekonomického a společenského rozvoje každé země. Klíčovou roli zde hraje kvalita práce učitelů. Pokud by do této kvality Česká republika začala více investovat, mohla by v horizontu 80 let dosáhnout ekonomické úrovně Německa. Pro občany Česka by to znamenalo výrazně vyšší reálné platy, vyšší kvalitu veřejných služeb a výrazně vyšší kvalitu života. Studie ukazuje, že kumulovaný příspěvek optimistického reformního scénáře k HDP by v roce 2100 mohl dosáhnout obrovských 54 bilionů korun. Výraznější ekonomické dopady by začaly být patrné po 30 letech. Znatelné zlepšení patnáctiletých žáků v mezinárodním šetření PISA by se projevilo už po deseti letech.

Studie think-tanku IDEA při Národohospodářském ústavu AV ČR, v. v. i. pracuje s několika hypotetickými, ale implementačně realistickými scénáři budoucího vývoje kvality práce českých učitelů. Pokud nic neuděláme, ekonomický výkon Česka se do roku 2100 pouze zhruba zdvojnásobí. Vyšší investice do kvality práce učitelů však mají potenciál zvýšit HDP až na 5,5 násobek. „To by umožnilo výrazné přiblížení se například ekonomickému výkonu na hlavu Německa a samozřejmě znamenalo výrazně vyšší reálné platy, vyšší kvalitu veřejných služeb a kvality života“, říká spoluautorka studie Jana Krajčová. A znatelné zlepšení výsledků žáků lze očekávat dokonce již v horizontu prvního desetiletí. Například vzdělanostní náskok finských patnáctiletých žáků v mezinárodním šetření přírodovědné a matematické gramotnosti PISA má Česko potenciál stáhnout za dekádu o čtvrtinu až polovinu, podle razance investic.

Časový horizont příčin a následků ve školství a vzdělávání se neměří na měsíce ani roky, ale na dlouhá desetiletí. První viditelné ekonomické přínosy se mohou projevit až v horizontu 30 let a více. V dlouhém časovém horizontu jsou však přínosy obrovské. Může však být, že společnost význam kvalitního vzdělání a investic do vzdělání podceňuje“ doplňuje druhý z autorů ekonomické studie, Daniel Münich z think-tanku IDEA při Národohospodářském ústavu AV ČR, v. v. i.

Inspirací pro Česko může být právě Finsko, kde se rozhodli do vzdělávání více investovat již před více než 40 lety a dnes sklízí plody,“ doplňuje Martin Kozel z organizace Učitel naživo, která se zabývá vývojem, ověřováním a šířením modelů vzdělávání budoucích učitelů a která na přípravě studie spolupracovala.

Data potvrzují, že jednou z nejefektivnější cest, jak zvyšovat kvalitu školství, jsou investice do přípravy budoucích učitelů,“ vysvětluje Martin Kozel z Učitele naživo. „Jde o investici do lidí, kteří do profese teprve nastoupí a mají celý svůj profesní život před sebou. Oproti lidem, kteří jsou již v praxi, mají daleko více času na to se vzdělávat – množství času, který stráví student svou přípravou, odpovídá množství času, který stráví učitel vzděláváním se za chodu za 50 let. Koneckonců, od toho tu profesní příprava je,“ doplňuje Martin Kozel.

Kvalita práce učitelů se odvíjí nejenom od kvality jejich počáteční přípravy a dalšího vzdělávání, ale i od finanční a nefinanční atraktivity učitelské profese. Vyšší atraktivita učitelské profese než dosud by zajistila zájem nejlepších a nejnadanějších o přípravu na učitelskou profesi a umožnila by jejich mnohem náročnější výběr a udržení v profesi.

Problematikou nákladnosti platů učitelů z retrospektivního pohledu se nedávno zabýval analytik České spořitelny Michal Skořepa ve studii věnované dluhu vůči českým učitelům: „Finanční dluh vůči českým učitelům za posledních 25 let je obrovský a ze srovnání obou studií jednoznačně vyplývá, že by se taková investice české ekonomice v dlouhodobém období jednoznačně vyplatila.“

"Nadace i Spořitelna různými cestami směřují ke společnému cíli, kterým je prosperující a zdravá společnost. Nadace se vydala cestou vedoucí k systémovým změnám ve vzdělávání," říká Ondřej Zapletal, ředitel Nadace České spořitelny a dodává: "Věřím, že narůstá společenská shoda na tom, že je potřeba navýšit investice do této oblasti, což je nikoli jediná, ale nutná podmínka k tomu, aby k pozitivním změnám skutečně došlo."

Studie České spořitelny

Studie IDEA

Videozáznam z tiskové konference 6.6. včetně prezentace

Zavřít
Elixír do škol aneb vysoká koncentrace nadšených učitelů fyziky v Hradci Králové

Elixír do škol aneb vysoká koncentrace nadšených učitelů fyziky v Hradci Králové

Kampus Univerzity Hradec Králové hostil 6. ročník celorepublikové konference Elixíru do škol pro učitele, příznivce fyziky a digitálních technologií. Více než 200 pedagogů se tak opět sjelo do Hradce Králové, aby načerpali pořádnou porci inspirace do své výuky.

Zobrazit

Účastníky čekali tři přednášky zaměřené na psychologii, fyziku v lékařství a výzvy české energetiky. Samozřejmostí byly oblíbené dílny nabité experimenty od 3D tisku přes využití filmu ve výuce fyziky až po pohádkovou fyziku. Fórum inspirace, které mělo svou premiéru v loňském roce, zprostředkovalo i letos učitelům vhled do technologií a nabídlo další inspiraci do výuky. Novinkou bylo aktivní zapojení studentů do doprovodného programu.

Elixír do škol vytváří od roku 2013 učitelům podmínky pro smysluplnou výuku fyziky a digitálních technologií. „Díky regionálním centrům a skvělé práci učitelů vznikla v České republice unikátní a pevná síť pedagogů, kteří se od sebe vzájemně učí, inspirují se a sdílejí mezi sebou zkušenosti z výuky. Ukazuje se, že podpora a kolegiální vzdělávání učitelů je jedna z cest, která prokazatelně přispívá k jejich profesnímu rozvoji a zvýšení kvality přírodovědného vzdělávání. Učitelé, kteří ve své výuce často využívají pokusy, vnímají u svých žáků větší zapojení v hodinách, hlubší porozumění učivu a i je samotné výuka více baví a naplňuje,“ uvedla Petra Prošková, ředitelka organizace Elixír do škol.

"Nadace podporuje systémové změny a věříme, že kolegiální vzdělávání učitelů je jedna z cest, jak přispět přirozeně a odspodu ke změně ve vzdělávání. Těší mě, že Nadace České spořitelny jako zakladatel, významný donor a podporovatel Elixíru do škol, z. ú., umožňuje naplňování a rozvíjení původního poslání projektu," potvrzuje Ondřej Zapletal, ředitel Nadace české spořitelny.

Generálním partnerem konference byla tak již tradičně Nadace České spořitelny. Záštitu nad akcí převzali hejtman Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán a ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga.

Zavřít
Global Teacher Prize Czech Republic - ceny pro inspirující pedagogy: odborná porota v těchto dnech navštěvuje jejich hodiny Global Teacher Prize Czech Republic - ceny pro inspirující pedagogy: odborná porota v těchto dnech navštěvuje jejich hodiny Global Teacher Prize Czech Republic - ceny pro inspirující pedagogy: odborná porota v těchto dnech navštěvuje jejich hodiny

Global Teacher Prize Czech Republic - ceny pro inspirující pedagogy: odborná porota v těchto dnech navštěvuje jejich hodiny

Odborná porota vybrala 10 finalistů a v těchto dnech navštěvuje jejich výuku. Fyzika byla náplní obou hodin, které porotci navštívili 22. května. Nejprve shlédli projektovou výuku Rity Chalupníkové v páté třídě základní školy Seč a poté navázali fyzikou v deváté třídě ZŠ Čakovice s Petrou Boháčkovou.

Zobrazit

Jak poutavě přiblížit fyzikální zákony žákům pátého ročníku? Třeba rostřednictvím tak běžné potraviny jako je slepičí vejce. Lze vejce rozmáčknout v dlani, kdy plave na hladině a jak je uvařené neporušeně dostat do lahve s úzkým hrdlem? To a mnohem více zjistily děti na dvouhodinovce Rity Chalupníkové v základní škole Seč. Rita Chalupníková je zároveň vedoucí regionálního centra Elixír do škol v Chrudimi.

Na hodině Petry Boháčkové v ZŠ Čakovice hledali žáci 9. třídy nejlepší zvukový izolant. Izoluje lépe papír, látka nebo seno? Studenti ve skupinkách měřili izolační vlastnosti jednotlivých materiálů v několika pokusech; jako pomůcky jim posloužily mobilní telefony s oblíbenou písničkou, iPady s aplikací Decibelmetr a rulička toaletního papíru.

"Je to cena, jakou si učitelé zaslouží. Není o popularitě, ale o kvalitě. Ze strany organizátorů jsou nastavená kritéria, která jasně dávají najevo, jak si představují kvalitu v práci pedagoga – například vytváření podmínek k rozvoji potenciálu žáků nebo využívání inovativních metod učení. Zároveň by ocenění pedagogové měli být otevření ke sdílení v rámci školy i mimo ni. Moje účast v této soutěži mi dala příležitost zreflektovat svou práci, popsat, jak daná kritéria naplňuji", potvrzuje Jarmila Polomská, finalistka GTP ČR 2018.

"Ukazovat a podporovat nadané a inspirativní učitele a dobré příklady praxe je i cílem vzdělávací strategie Nadace České spořitelny, proto jsme partnerem ocenění", potvrzuje Ondřej Zapletal, ředitel Nadace České spořitelny.

Více o finalistech https://www.gtpcr.cz/finaliste-gtp-cr-2019/

Zavřít
Vzdělávací program Nadace České spořitelny posiluje Klára Rundová

Vzdělávací program Nadace České spořitelny posiluje Klára Rundová

Klára je novou členkou nadačního týmu, který podporuje inovativní programy a systémové změny v oblasti vzdělávání. V letech 2005 – 2018 pracovala na různých pozicích v Evropské komisi v Bruselu, Praze a Bratislavě. Na Zastoupení Evropské komise v České republice vedla sedm let politické oddělení, poté byla čtyři roky na Zastoupení na Slovensku zodpovědná za oblast komunikace.

Zobrazit

Kvalita vzdělávání je klíčovou výzvou pro českou společnost. Rozhoduje o tom, v jakém světě budeme žít. V Nadaci usilujeme o to, aby se děti učily naplno, s radostí a ze škol přicházely připraveny na výzvy 21. století. Tento cíl je pro mě obrovskou motivací a já jsem velmi ráda, že se na těchto změnách v českém vzdělávání budu moct podílet,” říká Klára Rundová.

Oblast vzdělávání se stává hlavní prioritou Nadace - rozšiřujeme portfolio podporovaných organizací a aktivit, rozjíždíme celou řadu spoluprací s cílem dosažení systémových a udržitelných změn, pouštíme se do ambiciózních projektů. Jsem proto rád, že Vladimíra Srba ve vzdělávacím programu doplní zkušená profesionálka Klára. Stabilní tým s kvalitním expertním zázemím vnímám jako nezbytný krok k naplňování naší strategie,” říká ředitel Nadace České spořitelny Ondřej Zapletal.

Zavřít
"7 statečných” začne vymýšlet model podpory škol v regionech. Projekt, který spojuje dárce a působí v něm i naše nadace. "7 statečných” začne vymýšlet model podpory škol v regionech. Projekt, který spojuje dárce a působí v něm i naše nadace.

"7 statečných” začne vymýšlet model podpory škol v regionech. Projekt, který spojuje dárce a působí v něm i naše nadace.

Závažným problémem českého vzdělávacího systému jsou velké rozdíly mezi jednotlivými školami i v rámci regionů. Záměrem Nadačního fondu Eduzměna je podpořit vznik modelu, který v praxi ověří, jak by mohla vypadat podpora v konkrétním regionu, která by vedla ke kvalitnímu vzdělávání všech dětí a snižování rozdílů mezi školami.

Zobrazit

Na základě výsledků analýzy, kterou si nechal Nadační fond Eduzměna zpracovat, zkušeností z praxe a po konzultacích s odborníky vybral nadační fond jako svou první prioritu pětiletou pilotáž systémové změny na malém území.

"Jsme přesvědčení, že cesta k významným systémovým změnám vede skrze širokou spolupráci, důkladnou pilotáž a vyhodnocování dopadu. Teprve pak mají inovace potenciál zabydlet se natrvalo v systému. Proto věříme v úspěch Eduzměny, proto jsme hrdí, že jsme u toho," říká Ondřej Zapletal, ředitel Nadace České spořitelny.

Společně s partnery (školami, neziskovými organizacemi a zástupci veřejné správy), kteří zde již řadu let dělají skvělou práci, chce nadační fond podpořit propojení různých know-how a najít způsob, jak posunout všechny školy v daném regionu na cestě k rozvoji. Inovace je postavena na zapojení a podpoře všech, kdo v daném regionu o vzdělávání pečují a zároveň jej ovlivňují - tj. žáků, rodičů, učitelů, ředitelů a zřizovatelů. Záměrem je vytvořit replikovatelný model regionální podpory vzdělávání.

V březnu 2019 byla vyhlášena výzva ke spolupráci, do které se přihlásilo celkem 76 žadatelů s 95 žádostmi, od mateřských a základních škol, přes neziskové organizace až po obce a regiony. V dubnu vybrala odborná rada fondu sedm organizací (ČOSIV, EDUin, Elixír do škol, JOB - spolek pro inovace, Společnost pro kreativitu ve vzdělávání, Step by step a Unii rodičů), které povedou celý náročný proces příprav. K nim se přidají další odborníci a konzultanti, včetně zástupců regionů, jehož výběr ještě probíhá. Součástí zadání je zároveň nalezení udržitelného způsobu fungování regionální podpory, který nezanikne po pětiletém období.

Chceme podpořit vznik replikovatelného modelu, díky kterému se v průběhu pěti let zvýší kvalita všech škol v určitém regionu. Věříme, že v důsledku toho zde dojde ke zlepšení učení všech dětí. Model pak bude možné nabídnout k šíření do dalších regionů, ale vzejdou z něj i důležitá poučení pro tvůrce vzdělávací politiky.” říká Zdeněk Slejška, ředitel Nadačního fondu Eduzměna.

Nadační fond Eduzměna předpokládá investici v hodnotě 200 mil. Kč, která by měla prokázat, co vše je zapotřebí nastavit, aby se školy mohly dlouhodobě rozvíjet. Z této částky je již zakládajícími nadacemi přislíbena polovina prostředků a další dárce, kteří by se chtěli zapojit, fond hledá. Nadační fond založily čtyři české nadace (Nadační fond Avast, Nadace České spořitelny, Nadace Karla Janečka a Nadace OSF) a postupně jej budou rozšiřovat další dárci.
Více o Nadačním fondu Eduzměna najdete zde.

Studii popisující aktuální situaci českého školství zpracovali Daniel Prokop a Tomáš Dvořák (nezávislí sociologové a analytici). Je založena na rešerši a dodatečné analýze již existujících studií a dlouhodobých mezinárodních šetření. Má podobu bodů, které ve stručnosti shrnují výsledky dílčích šetření.
Celou studii najdete zde.

Zavřít
V PŘÍPRAVĚ UČITELŮ JE POUZE 4 % ČASU VĚNOVÁNO PRAKTICKÉ VÝUCE.

V PŘÍPRAVĚ UČITELŮ JE POUZE 4 % ČASU VĚNOVÁNO PRAKTICKÉ VÝUCE.

Nadační fond Eduzměna, jehož jsme spoluzakladatelem, zveřejňuje další část aktuální studie o situaci ve školství. Učitelky a učitelé se cítí být společensky opomíjení, přetěžovaní a bez podpory. Mladí lidé do školství příliš nesměřují a pokud ano, tak během prvních tří let praxe každý třetí uvažuje o změně. Hlavními důvody jsou nízké platové ohodnocení, nízká prestiž povolání, konflikty s rodiči a celkové podmínky ve škole. Ve školách působí 44 % učitelů starších 49 let, což může při některých scénářích znamenat, že budeme muset zavřít polovinu škol, neboť nebude, kdo by děti učil.

Zobrazit

Část studie Analýza výzev českého vzdělávání, kterou postupně Eduzměna představuje, věnovaná učitelům pokrývá poměrně širokou oblast. Od přípravy učitelů, včetně problematiky nezájmu o učitelství ze strany mladých lidí, přes postoje učitelů k práci a mapování jejich dílčích kompetencí až po profesní podporou a učitelské praktiky ovlivňujících výsledky žáků. Je k dispozici tak velmi ucelený obrázek o tom, kde jsou problematická místa v učitelské profesi, která je pro společnost nesmírně důležitá. Kvalitní vzdělání je přímo úměrné kvalitě učitelů. Pokud tedy chceme jako společnost mít kvalitní vzdělávací systém, je nutné, abychom učitele podpořili a zajistili jim podporu, kterou si zaslouží. Je nutné především investovat do lidí a jejich rozvoje.

V analýze, která byla v rámci studie provedena, se potvrzuje, že lepších výsledků v základních gramotnostech dosahují žáci, jejichž učitelé je nenechávají opisovat z tabule, ale podporují je v aktivním zapojení do výuky, zaměřují se s nimi na experimentování, nechávají je prezentovat, využívají skupinové aktivity, poskytují kromě známek i psanou zpětnou vazbu a podporují u nich kritické myšlení. Proto je důležité, aby tyto postupy využívalo co nejvíce učitelů, neboť se ukazuje, že žáci jsou pak schopnější obstát v praxi.

Studie se mimo jiné věnuje i spokojenosti učitelů s jejich prací. V tomto ohledu se ukazuje, že pro učitele hraje klíčovou roli, jestli se mohou podílet na rozhodování o směřování školy. „Vedení školy by mělo být s učiteli v kontaktu a znát jejich potřeby, společně pak určovat cíle a priority školy. Analýza provedená v rámci studie ukazuje, že se jedná o položku s největší sílou efektu na spokojenost učitelů. Usilujeme tedy o to, aby ve školách vzniklo prostředí, které umožní větší zapojení učitelů,” doplňuje Martina Břeňová, ředitelka Nadačního fondu Avast, jednoho ze čtyř spoluzakladatelů Nadačního fondu Eduzměna.

Více o situaci učitelů se dozvíte zde

Zavřít
Analýza České spořitelny: Učitelům dlužíme na platech 500 miliard korun

Analýza České spořitelny: Učitelům dlužíme na platech 500 miliard korun

Nízké platy českých učitelů mají přímý dopad na studijní výsledky žáků. Ze srovnání studijních výsledků školáků v mezinárodních testech PISA a úrovně platů učitelů ve 24 zemích OECD vyplývá, že v zemích s  lépe placenými učiteli je podíl žáků se špatnými výsledky nižší a podíl žáků s dobrými výsledky vyšší. Česká republika vychází jako země s vůbec nejnižšími učitelskými platy v rámci 24 zemí OECD a zároveň jako jedna ze zemí s relativně nejhoršími studijními výsledky dětí na základních školách. Zatímco ve studijně úspěšných zemích, jako je Finsko nebo Německo, se průměrný plat učitele v podstatě rovná průměrné mzdě vysokoškoláka, v ČR je v posledních 25 letech zhruba poloviční. Protože stát českým učitelům v uplynulém čtvrtstoletí vyplácel velmi nízkou mzdu, nedosahující úrovně obvyklé ve vyspělých státech, “ušetřil” tak na vzdělání dětí více než 500 miliard korun.

Zobrazit

Těžko můžeme být pyšní na nízký státní dluh, když se o něj mimo jiné zasloužil pokles investic do tak klíčové oblasti prosperity naší společnosti, jako je vzdělání,” říká analytik České spořitelny Michal Skořepa a dodává: “Bez přehánění můžeme říci, že nám čeští učitelé koupili Temelín. Oněch více než 500 miliard, které stát učitelům na platech za poslední čtvrtstoletí dluží, totiž zhruba odpovídá nákladům na výstavbu dvou jaderných reaktorů.”

Podle analýzy České spořitelny práce učitele zásadním způsobem ovlivňuje výši „lidského kapitálu“ žáků, tedy jejich znalostí a dovedností. Výdaje na platy učitelů proto lze chápat jako investici do kvality výuky, a tedy do lidského kapitálu žáků a do budoucí konkurenceschopnosti české ekonomiky. Pracovník je v průměru tím produktivnější, čím lepší měl učitele.

„Dluh naší společnosti vůči učitelům a obecně vzdělávacímu systému není jen o platech. Dlouhodobě selhává také systém přípravy budoucích učitelů, profesního rozvoje stávajících učitelů a ředitelů škol - a nad tím vším stojí aspekt vnímání učitelského povolání českou veřejností. To všechno jsou oblasti, kterým se strategicky věnujeme,” říká Ondřej Zapletal, ředitel Nadace České spořitelny a doplňuje: „Jen v loňském roce jsme organizace, které jsou na práci s učiteli zaměřeny, podpořili více než 33 miliony korun a od roku 2012 to bylo v součtu 108 milionů korun." Jsou mezi nimi zejména projekty jako kolegiální vzdělávání učitelů Elixír do škol a nadační fond Eduzměna s cílem podpořit systémové změny ve vzdělávání dětí.

Více k analýze zde

Zavřít
Donzelina Barosso: Spolupráci vždy provází částečná ztráta kontroly

Donzelina Barosso: Spolupráci vždy provází částečná ztráta kontroly

Ve dnech 4. a 5. dubna navštívila Prahu ředitelka evropské pobočky Rockefeller Philanthropy Advisors v Londýně Donzelina Barroso. Ve čtvrtek 4. dubna dopoledne se uskutečnilo setkání pro individuální filantropy u kulatého stolu „Philanthropy Masterclass“, jehož tématem byl strategický přístup k filantropii, finanční přesah a impact investing. Společenský večer „Strategic philanthropy, sustainability and global philanthropy trends“ pak přinesl témata aktuálních trendů v globální filantropii, dopadu a udržitelnosti filantropických projektů. Akci organizoval Nadační fond Via Clarita a Nadace České spořitelny se stala partnerem. Donzelina Barosso navštívila Nadaci a při té příležitosti vznikl i krátký rozhovor, který s Donzelinou Barosso vedl ředitel Nadace České spořitelny Ondřej Zapletal.

Zobrazit

OZ: Jaký je vztah Rockefeller Philanthropy Advisors a Rockefeller Foundation?

DB: To je velmi častá otázka. Ta historie sahá až k Johnu D. Rockefellerovi staršímu, který v na konci osmnáctého století začal na svou filantropickou činnost najímat profesionály. Takže stejně jako měl svůj investiční nebo účetní tým, tak měl k ruce i skupinu profesionálů, kteří se zabývali jeho dobročinnými aktivitami. Jak totiž jeho majetek narůstal, tak kamkoli přijel, sbíral žádosti o podporu, a to nejen v rámci USA, ale z celého světa. Začal si uvědomovat, že i kdyby všem těm žádostem vyhověl, tak nezajistí plošnou pomoc pro všechny lidi, kteří ji potřebují. Tehdy začal strukturovat svou filantropickou strategii podle byznysových modelů, tedy se systémovými ambicemi a cíli. Začal podporovat velké instituce jako například nemocnice, univerzity a dedikoval na to svůj filantropický tým. Ještě když jsem nastoupila já, tak jsme byli součástí rodinné kanceláře. To bylo ještě předtím, než jsme se stali nezávislou organizací. V roce 2002 se rozhodlo, že máme natolik velkou expertízu, že bychom ji mohli sdílet s širší veřejností a přestalo dávat smysl, abychom byli součástí struktury rodinné firmy. Takže nám pomohli osamostatnit se a zároveň těžit z dobré pověsti rodiny, sdílet rodinné hodnoty Rockefellerů. Dnes se zabýváme hlavně třemi oblastmi: poradenstvím, kdy provádíme buď krátkodobé konzultace, nebo dlouhodobý management nadací...

OZ: O jaké typy nadací se typicky jedná?

Dám příklad z poslední doby: jedna z mých klientek je velmi bohatá dáma, která - bez hlubší strategie - dávala na nejrůznější projekty šeky na miliony dolarů ročně, neměla žádný filantropický nástroj. A tak se rozhodla vytvořit nadaci. Sestavili jsme pro ni správní radu, pomohli se strategií, oblastmi zaměření a akčním plánem. Raději, než zakládat kancelář a najímat lidi, se rozhodla to celé outsourcovat od nás...

OZ: Tedy to je ta první oblast Vaší činnosti…

Ano, ta druhá je velmi dynamicky rostoucí a říkáme jí sponzorované projekty. Tam nabízíme projektový management velkých projektů a iniciativ, na nichž se podílí větší množství donorů, nebo jsou do nich zapojeny vládní instituce. Teď jsme například obdrželi grant od nadace manželů Gatesových, která s nigerijskou vládou vyvíjí program mířící k vymýcení chudoby. To je velmi komplexní projekt zahrnující celou řadu aktivit. Třetí oblast, kterou se zabýváme, je výzkumná činnost a osvěta.

OZ: My teď v Nadaci České spořitelny zkoumáme různé přístupy v cestě za systémovou změnou a jednou z nich je i spolupráce klíčových hráčů - hledání společných cílů, společné vize. A ukazuje se, že je to velmi složité. Uvedu příklad: spolu s dalšími třemi nadacemi jsme založili nadační fond Eduzměna a - byť jsme se všichni zakládající členové znali nejen profesně, ale i osobně - tak nám zabralo rok a půl se domluvit. Prošli jsme si bouřlivými diskusemi, chvílemi to vypadalo, že se nedohodneme. A to jsme všichni stavěli na stejných hodnotách a principech… Co byste poradila filantropickým organizacím, které chtějí své cíle stavět na velkých koalicích a spolupracích?

Nejtěžší je asi okamžik úplné nebo částečné ztráty kontroly nad svými penězi. A spolupráce je skoro vždy provázena nějakým typem ztráty kontroly. Různé organizace mají různé procesy, různé způsoby sledování dopadu svých činností. Pro jednoho klienta jsme pracovali na projektu, kde taky spolupracovala celá řada neziskovek, bylo to v malém městě, tahle skupina zasahovala stejnou cílovou skupinu, ale s různými zaměřeními - od zdravotní péče po sociální služby. Říkala jsem si: nebylo by skvělé, kdyby pracovali společně? Co myslíte? Nefungovalo to. Ano, sešli se u jednoho stolu, ale vzájemně se vnímali jako konkurenti. Takže moje zkušenost je taková, že je opravdu nezbytně nutné, aby ti, kteří mají spolupracovat, opravdu do hloubky rozuměli přínosům spolupráce a měli společný cíl. V případě, o kterém jste mluvil - u nadačního fondu Eduzměna - hraje roli určitě i ten dlouhodobý horizont. Vidím to i u svých klientů - a musím říct, že je to občas velmi frustrující - chtějí dosáhnout změny hned. Mimochodem, nedávno jsem četla zajímavý článek o snahách neziskovek v oblasti vzdělávání, kde je autor přirovnává k uklízení stolů na Titaniku. Stoly jsou sice krásně uklizené a prostřené, ale loď se řítí směrem k ledovci. Takže malé změny nepomohou, je potřeba mířit na systém.

Zavřít
Polovina českých učitelů vykazuje příznaky vyhoření

Polovina českých učitelů vykazuje příznaky vyhoření

Nadační fond Eduzměna, založený Nadací České spořitelny a dalšími třemi českými nadacemi, přináší přehled stavu českého školství. Vyplývá z něj mimo jiné, že téměř třetina (32 %) žáků, nejvíce ze zemí OECD, nerada chodí do školy. Polovina české veřejnosti je spokojena se stavem škol. Zároveň polovina učitelů vykazuje příznaky vyhoření. Pouze 30 % času věnují ředitelé tomu nejdůležitějšímu – pedagogickému vedení školy a 60 % základních škol nemá zřizovatele kvalifikovaného ve vzdělávání. Čísla ukazují, že jsou oblasti, které je třeba v českém školství změnit. Nadační fond Eduzměna chce reagovat na tento stav a najít řešení společně s těmi, kteří mají chuť spolupracovat.

Zobrazit

Nově vzniklý Nadační fond Eduzměna na svém startu přináší přehled stavu, ve kterém se české školství nachází. Studii popisující aktuální situaci českého školství zpracovali Daniel Prokop a Tomáš Dvořák (nezávislí sociologové a analytici). Je založena na rešerši a dodatečné analýze již existujících studií (např. výroční a tematické zprávy České školní inspekce, McKinsey&Company, EDUin aj.) a dlouhodobých mezinárodních šetření. Tato data jsou doplněna zjištěním z výzkumů realizovaných v dílčích oblastech vzdělávání (výzkumy společnosti Median, Kalibro, programu Jeden svět na školách atd.) a z rozhovorů se čtyřmi expertními skupinami. Analýza je členěna podle jednotlivých skupin – žáci, rodiče, učitelé, ředitelé a zřizovatelé, aby byl obraz co nejvíce kompletní.

„Jako ochutnávku přinášíme shrnutí v podobě infografiky, která ukazuje zásadní zjištění na úrovni jednotlivých skupin. V následujících týdnech budeme postupně publikovat informace o jednotlivých skupinách. Vždy přineseme přehlednou infografiku, shrnující jednostránkový text a patřičnou část samotné studie. Na závěr chystáme celkové představení fondu a také návrh řešení, se kterým nadační fond přichází. Nechceme totiž skončit u popisu stavu, ale chceme jej aktivně řešit ve spolupráci s těmi, kteří zde již řadu let dělají skvělé věci.“ říká ředitel nadačního fondu Zdeněk Slejška.

Nadační fond Eduzměna funguje jako platforma zástupců soukromého, neziskového a státního sektoru, která chce společnými silami, svým jménem, know-how a financemi podpořit systémové změny ve vzdělávání dětí v České republice. Fond se bude soustředit na dlouhodobé a udržitelné přístupy, které budou mít prokazatelný dopad na zlepšování učení dětí. Prostředkem bude podpora různých organizací a projektů zaměřených na rozvoj vzdělávání i zvyšování povědomí o klíčové roli vzdělávání obecně. Nadační fond založily čtyři české nadace (Nadační fond Avast, Nadace České spořitelny, Nadace Karla Janečka a Nadace OSF) a postupně jej budou rozšiřovat další dárci. Nedávno například přistoupila ke spolupráci Nadace Jablotron.
Více na www.eduzmena.cz

Zavřít
Bez dobrých ředitelů se školy nezlepší. Vznikl program Ředitel naživo s podporou Nadace České spořitelny

Bez dobrých ředitelů se školy nezlepší. Vznikl program Ředitel naživo s podporou Nadace České spořitelny

Ředitelé českých škol jsou zavaleni administrativou a nezbývá jim čas ani energie na systematický rozvoj učitelského sboru. Pro zástupce vedení škol, kteří hledají podporu a chtějí posunout svou školu kupředu, proto vznikl program Ředitel naživo. Jde o novinku z organizace Učitel naživo, která vznikla v Nadaci České spořitelny, a kterou naše nadace dlouhodobě podporuje.

Zobrazit

„Náš cíl ve vzdělávání lze vyjádřit mottem ‚Aby ta nejlepší škola byla ta, která je nejblíže‘. K tomu, aby se tak stalo, je mimo jiné zapotřebí, aby školám šéfovali lídři s vizí a s předpoklady pro vedení pedagogického týmu,” říká ředitel Nadace České spořitelny Ondřej Zapletal a uzavírá: "Podpora Ředitele naživo je dalším krokem Nadace směrem k systémovým změnám českého školství.”

Program zahrnuje 350 hodin, jejichž součástí jsou vzdělávací bloky, exkurze do zajímavých škol či firem, stáže u zkušených ředitelů a možnost zahraničních exkurzí. Účastníci získají individuální podporu ve formě koučinku nebo mentoringu či setkání ve facilitovaných svépomocných skupinách. Prakticky posouvat školu kupředu se účastníci naučí díky inspiraci od špičkových lektorů a škol a sdílení v komunitě lidí, kteří jim rozumějí.

"Když se podíváte na ty nejmodernější poznatky z oblasti neurosciences či moderní pedagogiky, tak stejně nakonec končí u Komenského. Jsou to staré koncepty, které mluví o celistvosti. O celostním pohledu na děti, na sebe samého, na člověka. A myšlenka, která mi přijde právě tady vhodná za zpřítomnění, je, že tradice není uctívání popela, ale předávání ohně. A to je přesně to, co dělá Učitel naživo a nově i Ředitel naživo," řekl na slavnostním představení nového programu v galerii DOX bývalý ministr školství a člen správní rady naší nadace Ondřej Liška.

O Řediteli naživo
Program je určen vedení základních a středních škol, a to bez ohledu na délku zkušeností ve vedení školy či region, ve kterém se škola nachází. Přihlášení je možné do 19. května, program potrvá od srpna 2019 do června 2021. Více informací je k dispozici na www.reditelnazivo.cz

Zavřít
Změny ve vedení Nadace České spořitelny - finančním a provozním ředitelem je Karel Valo, novým členem správní rady Viktor Kotlán Změny ve vedení Nadace České spořitelny - finančním a provozním ředitelem je Karel Valo, novým členem správní rady Viktor Kotlán

Změny ve vedení Nadace České spořitelny - finančním a provozním ředitelem je Karel Valo, novým členem správní rady Viktor Kotlán

Karel Valo vystudoval ekonomii na VŠE v Praze a na Univerzitě v Kolíně nad Rýnem. Pracoval ve společnostech Accenture, Daimler, GE Money a posledních devět let v největší evropské bance HSBC Bank, z toho většinou ve Velké Británii, Francii a dalších zemích regionu. Po celou kariéru se věnuje oblasti financí, auditu, řízení rizik, provozu a technologickým projektům. Ve funkci finančního a provozního ředitele Nadace střídá Jana Baláče. Novým členem správní rady Nadace je Viktor Kotlán z České spořitelny.

Zobrazit

“Jsem rád, že se podařilo do nadačního týmu získat profesionála s tak bohatou minulostí a zahraničními zkušenostmi, jakým je Karel Valo. A Honzovi Baláčovi přeji mnoho úspěchů ve státní správě”, říká Ondřej Zapletal, ředitel Nadace České spořitelny.

“Albert Einstein kdysi řekl - fantazie je důležitější než znalosti a učení nemá být povinnost, co lidem kazí dobrou náladu. Usilovat o nastavení co nejlepších podmínek pro vzdělávání dětí by mělo být prioritou každé společnosti,” říká Karel Valo a uzavírá: “Není-li tomu tak, je třeba se snažit o zlepšení. A to je směr, kterým jde Nadace.”

Novým členem správní rady Nadace se stal Viktor Kotlán. Ten ve Spořitelně zodpovídá za řízení bilance finanční skupiny. Před tím měl na starosti investice velkých klientů včetně řady nadací a působil také v roli hlavního ekonoma Spořitelny, kam přišel z České národní banky. Absolvoval na Masarykově univerzitě a VŠB-TU Ostrava, má doktorát z ekonomie. Je členem předsednictva České společnosti ekonomické a přednáší na Karlově Univerzitě.

“Líbí se mi motto, že by člověk měl dělat něco, čemu rozumí, ku prospěchu něčeho, co je větší než on,” říká Viktor Kotlán a uzavírá: “Já rozumím investování a rád bych prospěl ve vzdělávání a sociální oblasti. No a kde jinde toto udělat, než v Nadaci České spořitelny?”

Zavřít
Nadace České spořitelny je o krok blíže ke změně českého vzdělávání

Nadace České spořitelny je o krok blíže ke změně českého vzdělávání

Poprvé v historii se čtyři velké české nadace spojily se společným cílem a založily společný projekt - Nadační fond Eduzměna. Ten má ambici v konkrétním městě, na konkrétních školách a v jasně vymezeném čase dosáhnout prokazatelného zlepšení učení žáků.

Zobrazit

Své síly spojily Nadace České spořitelny, Nadační fond Avast, Nadace Karla Janečka a Nadace OSF a ve středu 6. března 2019 oznámily založení nového Nadačního fondu Eduzměna. "Hlavním posláním Nadace České spořitelny je dosahovat systémových změn, které v konečném důsledku zkvalitní výuku a vzdělávání dětí na všech českých veřejných školách. Věřím, že hmatatelných výsledků lze dosáhnout jen řízenou a soustředěnou spoluprací odborníků, organizací a filantropů se zástupci veřejného sektoru," říká k novému projektu ředitel Nadace České spořitelny Ondřej Zapletal a pokračuje: "Eduzměna je ambiciózní projekt, který - jak věříme - na konkrétních školách ukáže nejen, že změny lze dosáhnout, ale také jaké cesty k ní vedou. A u toho nechceme chybět."

O čem je Eduzměna?
V první fázi projektu bude probíhat výběr partnerů z řad neziskovek pohybujících se na poli vzdělávání, spolu s nimi bude připraven model práce se školami a systém měření a hodnocení. následně bude vybrán region, kde bude model aplikován. Cílem je vybrat obec s rozšířenou působností se zhruba dvacítkou škol (mateřské školy, základní školy a střední školy). Na těchto školách pak, po dobu pěti let, budou formou mentoringu učitelů, ředitelů, práce s rodičovskými komunitami, zřizovateli a dalšími důležitými hráči regionu pracovat externí konzultanti z řad neziskových a odborných organizací.

Co je jejím cílem?
Projekt Eduzměny je momentálně plánován na pět let. Poté dojde k vyhodnocení tří základních oblastí - čtenářská, matematická a přírodovědná gramotnost; schopnost řešení problémů a celkový vztah k učení a škole. Pokud se ukáže, že zvolený model přinesl kýžené výsledky, je ambicí, aby byl použit i v dalších regionech a stal se součástí českého vzdělávacího systému.

Více na www.eduzmena.cz

Zavřít
Do 15. března je možné podat přihlášku do fundraisingové akademie pro neziskovky

Do 15. března je možné podat přihlášku do fundraisingové akademie pro neziskovky

FRIN 2019: do začátku března je otevřená registrace do ročního akceleračního programu pro dobročinné organizace, které se rozhodly pořádně rozjet své fundraisingové kampaně.

Zobrazit

V roce 2019 je program určen pro 7—10 našlápnutých týmů, které se rozhodly některou ze svých fundraisingových kampaní inovovat a výrazně ji kvalitativně posunout, případně rozjet kampaň novou a chtějí si ověřit a otestovat své předpoklady, nápady a hypotézy

Program kombinuje vzdělávací prvky, výměnu zkušeností a podporu úspěšných praktiků v roli mentorů. Neziskovým organizacím nabízí cestu k částečné finanční nezávislosti na dotacích a grantech a nabízí možnost otestovat kampaně, díky kterým chtějí získat finance od dárců, což bylo v Česku do teď zcela ojedinělé.

Vyvrcholením každého ročníku je veřejná prezentace výstupů, ke kterým účastníci akademie dojdou. Prezentují porotě kam se za půl roku práce posunou a ti nejlepší si odnesou ocenění.

Realizuje jej České centrum fundraisingu s podporou Nadace České spořitelny a je součástí programu sociálního bankovnictví České spořitelny.

Zavřít
První pilotní centrum pro pedagogy MŠ a ZŠ otevřeno na Praze 7

První pilotní centrum pro pedagogy MŠ a ZŠ otevřeno na Praze 7

Organizace Elixír do škol, založená a podporovaná Nadací České spořitelny, ve spolupráci s městskou částí Praha 7 v únoru 2019 otevřeli na Praze 7 unikátní centrum, které propojuje vzdělávání pedagogů v oblasti fyziky od mateřských škol přes 1. stupeň až po 2. stupeň škol základních.

Zobrazit

Centrum pedagogické podpory funguje na principu standardních regionálních center Elixíru do škol a kombinuje a propojuje tzv. Pohádkovou fyziku (pro předškolní a mladší školní věk) s obsahem pro učitele fyziky na 2.st. ZŠ. Centrum vede RNDr. Jitka Houfková, Ph.D., autorka Pohádkové fyziky a pedagog připravující budoucí učitele fyziky na Katedře didaktiky a fyziky Matematické a fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Setkání se uskuteční v ZŠ T. G. Masaryka na Ortenově náměstí.

Program setkávání je v maximální míře založen na experimentech a heuristické výukové metodě. *Učitelé si zde mohou osvojit, co vše je možné prostřednictvím pokusů žáky naučit. Přirozenou součástí aktivit je také sdílení neotřelých nápadů, příkladů dobré praxe a vzájemná diskuse.*

Zavřít
Laureát Ceny Nadace České spořitelny Zdeněk Kalvach: Stáří neexistuje. Jen čím dál zralejší dospělost

Laureát Ceny Nadace České spořitelny Zdeněk Kalvach: Stáří neexistuje. Jen čím dál zralejší dospělost

Doktor Zdeněk Kalvach je průkopníkem moderní geriatrie a gerontologie, člen Etické komise České lékařské komory, byl náměstkem ministra pro lidská práva a stojí za výjimečným projektem SIPS - Systémem integrované péče o seniory. Jeho cílem je zapojit obce a místní samosprávy do péče o své seniory a umožnit jim žít co nejdéle v domácím prostředí. Zdeněk Kalvach skrze spolupráci mezi neziskovým a veřejným sektorem dlouhodobě usiluje o to, aby všichni senioři mohli žít plnohodnotný život a cítili se v české společnosti dobře. Za to získal Cenu Nadace České spořitelny.

Zobrazit

Co pro Vás ocenění od Nadace znamená?

Především radost - tento pocit bychom měli v podobných odpovědích a situacích zdůrazňovat asi více a častěji, než se děje. Takže si to užívám :-). Pak také cítím velké povzbuzení, že věci, o kterých člověk váhá a pochybuje, jestli je vlastně řeší správně, jestli s nimi vůbec někdo pozitivně rezonuje, vzbudily až tak velkou pozitivní odezvu. A pak závazek - že když už jsem získal takové ocenění, tak, že bude SIPS dotažen do systémové aplikace a cena důstojně využita (poreferuji napřesrok).

Můžete SIPS (Systém integrované péče o seniory) blíže představit? O co usilujete a jak se to daří?

Lidé se závažným funkčním postižením, s ohroženou či ztracenou soběstačností a jejich rodiny zůstávají často bezradní v neznámé situaci a v labyrintu neznámých služeb, podpor a postupů. Nevědí, že nevědí, co lze využít a požadovat. To množství možností kolem nich u nás nevytváří systém a není nikdo, kdo by je měl sjednotit - není nadrezortní case manager. Ten „nesystém" je prostoupen negativními kompetenčními konflikty, profesními bariérami, územími nikoho a v důsledku neúčelnostmi i zbytečným strádáním, zbytečnou ztrátou důstojnosti, leckdy zbytečnou smrtí. Naprostý evergreen - nepropojenost zdravotně sociálního pomezí, zcela klíčového např. pro lidi po mozkové mrtvici - se u nás neúspěšně řeší přes 50 let! Státní byrokratický moloch selhal za všech režimů (nebo vlastně „odolal"). Nadějí pro nemocné i jejich rodiny se zdají být obce a v nich „koordinátoři", case manageři jako zaměstnanci obce schopní ji informovat o situaci a vůči potřebným lidem zajišťovat depistáž, dispenzarizaci, „ušití podpory na míru", koordinace, propojení, edukace laických pečujících. S konceptem zatím nejvíce pracuje Diakonie ČCE, zkušenosti ze tří obcí s rozšířenou působností jsou velmi dobré, takže snad…

Po nadačním večeru jste řekl, že stáří neexistuje, pouze stále zralejší dospělost, můžete to rozvést? Jak si to má představit aktivní třicátník? Jak v důchodu nekončit?

Obecné povědomí je plné problematických, překonaných stereotypů - včetně pojetí stáří. Když bylo básníkovi Jaroslavu Vrchlickému 50 let, oslovovali ho „velebný kmete". Dnešní padesátníci se často cítí být na prahu nové životní kariéry. Zdravotní a funkční stav starších lidí se setrvale zlepšuje, hranice „stáří" se rozostřuje, penzionování se u mnoha lidí (zvláště v zahraničí) posouvá nad 70 let, identita „seniora" je problematická - člověk je sám sebou, svou rolí v rodině, svou profesí, národností, svými koníčky atd. a až někde potom třicátníkem, padesátníkem, sedmdesátníkem (ostatně „typický sedmdesátník" je obdobně nevhodná, segregační stereotypizace jako třeba „typický černoch"). Fáze lidského života se uvolňují z těsné vazby na robotování, převažuje existencialita. V tomto smyslu jde bez ohledu na věk (stejně jako na gender či vyznání) o „bezvěkou společnost participativní dospělosti", z níž vyřazuje jen opravdu těžká nemoc nebo osobní nechuť (např. „dejte mi se vším pokoj, jsem již stár").

Nadace České spořitelny oceňuje osobnosti, které přispívají k pozitivním, systémovým změnám. Byly momenty, kdy jste to chtěl vzdát? Nebo chvíle, kdy jste si říkal „stojí mi to za to?“ Co Vás naplňuje energií, elánem a žene dál?

Vzdávání snad ne, ale pocit marnosti určitě ano - po takových reakcích klíčových politiků jako „máte pravdu, ale nejde to", nebo „asi máte pravdu, ale nevidím nositele Vašeho problému v ulicích". Pomáhá pozitivní reakce - včetně ocenění od Vaší nadace, pocit, že ta spousta lidí, kteří padají zbytečně do problémů, stojí za to, aby to člověk nevzdal, protože když je přesvědčený, že má podstatnou pravdu, tak by se na ně vlastně prachobyčejnsky „vykašlal", a to si nezaslouží. A potom, jako vždycky ve všem, rodina a pocit „vyššího principu mravního", že když si člověk myslí, že má pravdu, tak na ní musí trvat.

Dovedu si představit, že témata, která řešíte, mohou vést k pesimismu a jakési bezvýchodnosti, co Vám dodává optimismus, v čem jsou naopak pozitivní stránky českého paliativního systému? Na čem lze stavět?

Nejspíše na síle, důstojnosti, vzájemnosti, obětavosti a statečnosti mnohem většího počtu lidí, než se běžně a v konverzačních floskulích soudí. Lidé jsou v Česku mnohem lepší než systémy. Komunity a pospolitosti jsou lepší, mají větší sociální potenciál než státní moloch - jen si to často nepřipouštějí, podceňují se, proti tomu byrokratickému molochu si po odrazeních nevěří - ale mají na to a zaslouží si to. Na tom lze stavět i čerpat smysluplnost. Jádro i etika podpůrných a pečujících profesí tkví v chráněném vztahu, v zodpovědnosti face-to-face. To zavazuje i posiluje.

Zavřít
 8. ročník Social Impact Award 2019 zahájen, přihlášky jsou otevřené do 30. dubna

8. ročník Social Impact Award 2019 zahájen, přihlášky jsou otevřené do 30. dubna

Začal již 8. ročník Social Impact Award, akcelerační program pro podnikavé mladé lidi, kteří mají hlavu plnou nápadů jak změnit svět, ale chybí jim ty správné nástroje k tomu, aby svůj nápad rozjeli.

Zobrazit

Již teď organizátoři chystají oblíbené jarní workshopy, které budou zaměřeny na to jak správně uchopit svůj nápad a začít jej realizovat. Přihlášky do Social Impact Award jsou otevřené do 30. dubna 2019. Přihlášku a informace o podmínkách programu pak naleznete tady.

V ČR program organizuje Impact Hub Praha a hlavním národním partnerem je naše nadace ve spolupráci se sociálním bankovnictvím České spořitelny.

Zavřít
Držitelka Ceny Nadace ČS, J. Straková: Prosperita společnosti závisí na tom, jak vzdělaná bude ta nejméně vzdělaná část populace

Držitelka Ceny Nadace ČS, J. Straková: Prosperita společnosti závisí na tom, jak vzdělaná bude ta nejméně vzdělaná část populace

Docentka Jana Straková působí v Ústavu výzkumu a rozvoje vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Dlouhodobě bojuje za vysokou kvalitu a rovnost ve veřejném vzdělávání. Vytrvale upozorňuje na to, že vzdělávací výsledky českých dětí extrémně závisí na tom, do jaké školy děti chodí, v jak bohatém regionu žijí a jaké mají rodinné zázemí. Jana Straková je lídrem v prosazování rovného přístupu ke vzdělávání pro všechny děti. Za to získala Cenu Nadace České spořitelny.

Zobrazit

V rámci své výzkumné činnosti se zabýváte především tématem nerovnosti ve školství. Jak byste tuto problematiku vysvětlila někomu, kdo má základní vzdělání, nebo výuční list, je rodičem, žije v Ústeckém kraji a rád by pro své dítě kvalitnější vzdělání, než získal sám?

Takovému člověku bych to asi vysvětlovat nemusela:) Záleží-li mu na vzdělání jeho dítěte, je mu jasné, že potřebuje mít ve své blízkosti dobré školy, které budou pro jeho dítě automaticky dostupné. Možná si nechce nebo neumí školu pro své dítě vybírat, jak to činí mnozí vzdělaní a dobře situovaní rodiče. Potřebuje tedy jistotu, že ať už pošle dítě do jakékoli z okolních škol, dostane se mu kvalitního vzdělání, které nebude závislé na jeho pomoci, neboť ji třeba není schopen poskytnout. Při studiu vzdělanostních nerovností se zajímáme o to, do jaké míry závisí kvalita vzdělávání a dosaženého vzdělání na rodinném zázemí dítěte. Tuto závislost pozorujeme ve všech vzdělávacích systémech, ale její síla se v jednotlivých zemích hodně liší. V zemích, ve kterých je souvislost mezi dosaženým vzděláním a rodinným zázemím silná, zpravidla dochází k tomu, že se děti rozdělují do tříd a škol podle rodinného zázemí. Na to vždy doplácejí děti z méně vzdělaných a motivovaných rodin, a to bez ohledu na svoji snahu a potenciál. Lidé se často domnívají, že například když rozdělíme děti do tříd podle jejich výsledků nebo studijních předpokladů, budeme schopni všechny vzdělávat efektivněji a všem věnovat lepší péči. Výzkumy ale ukazují, že to tak nefunguje. Na takové rozdělení vždy doplácejí děti s horším rodinným zázemím: rodiče jim nejsou schopni zajistit, aby se dostaly do výběrové skupiny, vyučují je horší učitelé, mají horší podmínky ke vzdělávání a nakonec dosahují horších výsledků, než by dosahovaly v systému společného vzdělávání. V České republice je souvislost mezi rodinným zázemím a výsledky vzdělávání relativně silná a k rozdělování dětí zde dochází již na vstupu do povinného vzdělávání, a to i způsobem, který je z pohledu vyspělého světa naprosto nepřijatelný. Například ve veřejných školách jsou nabízeny třídy s rozšířenou výukou angličtiny, na které si rodiče připlácejí, a za to jsou jim nabízeny služby, které by měly být v kvalitním vzdělávacím systému dostupné každému dítěti, kromě angličtiny například osobnostní a sociální rozvoj nebo komunikace s rodiči.

Ve své práci vytrvale upozorňujete na hrozby, které nerovný a nespravedlivý systém sebou nese… co se může stát v extrémním případě, kdy by se problémy, na něž upozorňujete, vůbec neřešily?

Já jsem přesvědčena o tom, že to, jak se té které společnosti daří a zejména jak se v ní žije, do značné míry záleží na tom, jak vzdělaná a kultivovaná je ta nejméně vzdělaná část populace. A tím, že systém podporuje výběrovost, zároveň rezignuje na vzdělávání těch, kteří by to nejvíce potřebovali. Ti budou tím pádem více ohroženi nezaměstnaností, kriminalitou, což představuje výdaje na sociální dávky, podporu v nezaměstnanosti, potírání kriminality. Zároveň hrozí nespokojenost a napětí ve společnosti, která musí fungovat pro všechny, protože všichni spolu nevyhnutelně budou sdílet společný prostor. A nevzdělaní a frustrovaní budou také volit, i na to je třeba pamatovat.

Jaká je role rodičů? Co mohou dělat rodiče, aby došlo k pozitivním změnám?

Rodiče jsou především voliči. Měli by požadovat, aby stát investoval více do vzdělávání, protože bez toho není možno jeho kvalitu plošně zvýšit. Měli by požadovat, aby se zvýšení kvality vzdělávání stalo skutečnou vládní prioritou a aby služby, které jsou nabízeny ve výběrových školách a třídách, byly automaticky dostupné všem dětem ve všech veřejných školách. Jinak si ale nemyslím, že by rodiče mohli a měli být nějakými velkými hybateli pozitivních změn v oblasti nerovností. V situaci, kdy je kvalita škol velmi různá, je jen logické, že ti, kteří si mohou a umějí vybrat, dají své dítě do školy, kterou budou považovat za nejlepší, čímž se rozdíly budou jen zvyšovat: školy a třídy se budou čím dál tím více rozdělovat na ty, které budou navštěvovat děti vzdělaných a motivovaných rodičů, bude se jim tam dostávat kvalitnějšího vzdělávání a budou tam dosahovat lepších výsledků, a na školy „zbytkové“, kde tomu bude přesně naopak.

O škole mluvíte jako o tmelícím prvku. Podobným byla kdysi povinná vojna - tam se potkal filosof s klempířem. Pokud postupně mizí tyto tmelící prvky, kam to může vést?

Já jsem jako žena vojnu neabsolvovala, tedy k jejímu blahodárnému účinku se nemohu kvalifikovaně vyjadřovat, ale spíše o něm pochybuji. Co se týče školy, ta mi připadá zcela zásadní pro to, aby se mladí lidé naučili komunikovat a spolupracovat s mladými lidmi s odlišným rodinným i kulturním zázemím, nadáním, hendikepy. Zároveň je unikátním místem pro budování společných hodnot a norem. V současnosti mi tato její úloha připadá závažnější než předávání vědomostí a myslím, že ji naše společnost nedoceňuje.

Dovedu si představit, že témata, která řešíte, mohou vést k pesimismu a jakési bezvýchodnosti, co Vám dodává optimismus, v čem jsou naopak pozitivní stránky českého školství a vzdělávacího systému? Na čem lze stavět?

V českých školách je mnoho velmi obětavých, zodpovědných a pracovitých učitelek a učitelů, kteří berou svoji práci velmi vážně. Myslím, že je třeba těmto lidem poskytnout patřičné ocenění a profesní podporu a zejména, že je třeba jim pozměnit zadání tak, aby cítili trochu větší zodpovědnost za úspěch každého dítěte na úkor zodpovědnosti za plnění osnov. Zcela mimořádnou devízou České republiky jsou nevládní organizace působící v sociální oblasti i v oblasti vzdělávání. Pracuje v nich mnoho velmi kvalifikovaných a obětavých odborníků. Domnívám se, že větší spolupráce s těmito organizacemi by mohla mnohým školám hodně ulevit. Obecně by bylo výborné, kdyby se podařilo docílit lepší spolupráce mezi jednotlivými aktéry, kteří se v oblasti vzdělávání nějak angažují.

Ve své děkovné řeči jste uvedla, že Cenou Nadace České spořitelny získala témata, kterým se věnujete, určitou vážnost. Lze tomu rozumět tak, že společnost podceňuje hrozby, na něž upozorňujete?

Myslím, že ano. Zejména se domnívám, že úlohu vzdělávání a vzdělávacího systému chápe příliš úzce – pouze jako cestu k certifikátům, které umožní postup ve vzdělávací dráze. Myslím, že tato úloha již není zdaleka tak důležitá, jako bývala, a bude dále ztrácet na významu.

Sama jste učila, jakou nejcennější zkušenost jste si z této praxe odnesla? S čím jste do učitelské praxe šla a jak moc jste byla realitou zklamaná nebo překvapená?

Já nejsem vystudovaná učitelka. Vystudovala jsem fyziku, do revoluce jsem pracovala na fyzikálním pracovišti a nikdy jsem učitelku dělat nechtěla. Moje učitelská kariéra byla spojena s gymnáziem PORG, které jsem pomáhala založit v porevoluční touze dělat nové a užitečné věci. Dnes už bych osmileté gymnázium zakládat nepomáhala, neboť si myslím, že by se děti měly v rámci povinného vzdělávání vzdělávat společně v kvalitních základních školách. Ale principy, na kterých jsme se snažili naši školu postavit, mi připadají užitečné dodnes. Namátkou bych uvedla barevný učitelský sbor, vzájemný respekt, diskuse, motivace a vzájemná důvěra. Tu důvěru, kterou jsem zažívala já ze strany rodičů svých žáků, bych přála všem učitelům. Pro pedagogickou práci mi připadá zcela zásadní, neboť umožňuje navázat spolupráci při vzdělávání každého dítěte a umožňuje získat potřebné sebevědomí, které řadě učitelů chybí.

Kdo pro Vás byl Váš nejdůležitější učitel? A proč?

Teď Vás asi zklamu, ale pro mě byli vždycky důležitější spolužáci. Když o tom přemýšlím, tak můj nejdůležitější učitel byl asi vedoucí mé diplomové práce na vysoké škole, neboť měl málo času se mi věnovat, a já jsem zjistila, že vlastně řadu problémů, se kterými si zpočátku nevím rady, vyřeším sama, když jim věnuji dostatečné množství času a úsilí. To byl do života znamenitý vklad.

Finanční částku, která byla spojena s oceněním, jste se rozhodla věnovat spolku Ramus. Co Vás k tomuto rozhodnutí vedlo.

Peníze jsem chtěla věnovat organizaci, která vykonává činnost související se vzděláváním, a Ramus takovou činnost bezesporu vykonává. Organizuje volnočasové aktivity pro mladé lidi s postižením a bez postižení, čímž umožňuje mladým lidem s postižením získat zážitky a zkušenosti v kolektivu vrstevníků, které by jim jinak byly nedostupné. Zároveň učí mladé lidi bez postižení, že mohou s postiženými vrstevníky leccos sdílet a že mohou řadu věcí dělat spolu. A to spolu je zcela zásadní i pro zmírňování vzdělanostních nerovností.

Videomedailonek Jany Strakové

Zavřít
Držitel Ceny Nadace České spořitelny, profesor Milan Hejný: Matematika je pamlsek pro mysl

Držitel Ceny Nadace České spořitelny, profesor Milan Hejný: Matematika je pamlsek pro mysl

„Hleď, aby tvoje snaha udělat z žáků skvělé matematiky, nepotlačila snahu udělat z nich slušné lidi“ – to je nejcennější rada, kterou dostal Milan Hejný od svého otce, Víta Hejného, jehož pan profesor označuje za hlavního architekta tzv. Hejného metody. Milan Hejný dokázal nastartovat spolupráci tisíců učitelů nejen v oblasti matematiky, ale také v celkovém přístupu ke vzdělávání dětí. Jeho metoda je cesta k výchově komunikativních, spolupracujících a autonomních lidí. Dnes se podle ní učí na více než sedmi stovkách českých škol. Za obdivuhodné výsledky své usilovné práce získal profesor Milan Hejný Cenu Nadace České spořitelny.

Zobrazit

Co pro Vás ocenění od Nadace České spořitelny znamená?

Pro mne jde o výrazný signál toho, že v občanské společnosti narůstá poznání, že to nejcennější, co máme, jsou naše děti. Dvě z cen Nadace byly směřovány do této oblasti. Osobně jsem rád, že iniciativa, kterou před mnoha lety otevřel můj otec, našla v Nadaci tak silné pochopení.

A co pro Vás znamenalo, když Vás v roce 2013 oslovili kolegové z Nadace Depositum Bonum? Co vám spolupráce se Spořitelnou přinesla a přináší? V čem vidíte její jedinečnost?

Spolupráce s Depositum Bonum a později s Nadací České spořitelny nám přinesla významnou finanční pomoc a především víru, že naše práce pomůže zlepšit vyučování matematice, umožnila široce rozvinout naše aktivity – tedy nabízet pomoc těm učitelům, kteří projevili zájem a odhodlání změnit styl svého vyučování.

Albert Einstein řekl, že matematika je jediný zaručený způsob, jak se zbláznit. Čím je matematika pro Vás?

Je to pamlsek pro moji mysl a zároveň pomocník při výchově mladé generace. Asi v žádné jiné oblasti nemůže dítě projevit tolik fantazie a tvořivosti, asi v žádné jiné oblasti nemůže být pravda tak jasně prokázána.

Co Vás naplňuje energií, elánem a žene Vás dál?

Dobrá otázka. Dospěl jsem ke třem zdrojům, z nichž čerpám. Prvním je moje rodina. Především moje manželka, skvělá pečovatelka i rádkyně a naše dvouletá pravnučka Mona. Ta mi stále potvrzuje, že dítě má obrovský potenciál rozvoje somatického, intelektuálního i sociálního. Když jsme spolu, ona určuje, co budeme dělat a jak to budeme dělat. Když si pak v klidu rozebírám, co jsme to vlastně dělali a proč ona volila tu nebo onu aktivitu, obdivuji, jak efektivně to dítě řídí vlastní rozvoj. Druhým zdrojem jsou nejbližší spolupracovníci. Na ty mám štěstí. V Bratislavě, před 50 lety, jsme se s několika kolegy s velikou vervou pustili do vyučování, ve kterém nikoli učitel, ale žáci orientují směr výuky. Nadšení, které z naši malé skupinky vyzařovalo do okolí, rozšířilo naše řady o další kolegy a posluchače fakulty. Byla to krásná doba, i když lidská závist nám prostřednictvím komunistické strany házela klacky pod nohy. No a po příchodu na Pedagogickou fakultu v Praze se mi dostalo od vedoucího katedry prof. Komana vřelého přijetí a záhy jsem našel výborné spolupracovníky – Naďu Vondrovou, Darinu Jirotkovou, Janu Kratochvílovou (dnes Slezákovou). Asi ještě důležitější, než přímí spolupracovníci, byli mí žáci – v Bratislavě i Praze. Třetím zdrojem je moudrost ukrytá v knihách.

V jednom rozhovoru jste zmínil, že Vám Váš tatínek doporučil, abyste si do vyučování bral deník a ta nejpřekvapivější zjištění si zapisoval. Co v něm konkrétně je za zápisky a jak ovlivňovaly a ovlivňují Hejného matematiku?

Lidská paměť není příliš spolehlivá. Když vykládám zážitek z prázdnin potřetí, tak mi manželka řekne, že minule jsem to vykládal trochu jinak. To je přirozené. Naše mysl na záznamech paměti pracuje. Když chci svoje zkušenosti s výukou efektivně využívat ke zlepšení práce, musím mít fakta nezkreslená. Proto jsem si po každé hodině (někdy i v průběhu hodiny) zapsal to, co se mi jevilo důležité. Občas jsem se k tomu vracel. Například když Alenka měla potíže s úpravou zlomků, napsal jsem si, jak ji to naučím, pomocí jakých úloh ji to naučím. Moc se mi to nedařilo. Pak, asi po měsíci, mi Alenka s radostí oznámila, že už to umí, že ji to Eva vysvětlila. Do deníku jsem si zapsal, jak to Eva udělala, a pochopil jsem, kde jsem se mýlil.

Máte za sebou neuvěřitelnou cestu, kdy jste často musel prosadit do reálné výuky novou metodu. Byly na té cestě momenty, kdy jste to chtěl vzdát? Nebo chvíle, kdy jste si říkal „stojí mi to za to?"

Nelze říct, že jsem něco prosazoval. Spíše jsem to nabízel těm, co měli zájem. Ani dnes nic neprosazujeme. Kdyby - nedej Bůh - ministerstvo nařídilo, že se takto matematika musí učit všude, byl by to konec naší iniciativy. Zda jsem to někdy chtěl vzdát? Myslím, že ne. Ale byly momenty bolestivé. Například, když jsme měli připravené dvoudenní školení pro více než 50 nadšených učitelů z celého Slovenska a Strana mi zakázal tam jít – musel jsem místo toho mít ve stejné době jakési povídání o škodlivosti náboženství. Nebo když mi Strana zakázala učit na základní škole. To ale naštěstí bylo záhy odvoláno. Tatínek jedné mé žačky byl v tak vysoké pozici, že mohl ministrovi školství nařídit, aby to zrušil. Já tenkrát samozřejmě nevěděl, odkud vítr vane a nevěděli to ani straníci na fakultě. Ale po této události se již se mnou zacházelo ohleduplněji.

A teď naopak: Kdy jste si řekl, že směr, kterým jdete, je správný? Co byly ty nevýznamnější milníky na Vaší cestě ke změně, která ovlivnila to, jak se české děti na školách učí?

Otec mne vedl tak, že jsem již ve dvaceti letech byl přesvědčen, že mým posláním je učit matematice tak, aby to pro posluchače bylo radostné. Toto přesvědčení se rozšířilo i na základní školu, když jsem zde začal učit. Moje přesvědčení sytí učitelé, rodiče a žáci, kteří mi píší děkovné dopisy. Dopisy kritické mne neoslabují. Někdy přinesou i zajímavou myšlenku, ale spíše jen rozhořčení. Moje odpověď na tak rozčílený dopis je rada dát dítě do třídy, kde se učí tradičně.

Kdybyste nezasvětil svůj život matematice, čím byste byl? Jaké jsou - vedle matematiky - další vášně profesora Hejného?

Filozofie. Tu jsem chtěl studovat spíše než matematiku. V době, kdy jsem vstupoval na vysokou školu, v roce 1954, se u nás skutečná filozofie studovat nedala. Dodnes nacházím potěšení v textech Platóna, Aristotela, Komenského, Descarta, Humeho, Masaryka, mého otce, ale též v Bibli.

Zavřít
Ocenění pro hybatele změn. Ceny Nadace České spořitelny převzali Zdeněk Kalvach, Jana Straková a Milan Hejný Ocenění pro hybatele změn. Ceny Nadace České spořitelny převzali Zdeněk Kalvach, Jana Straková a Milan Hejný Ocenění pro hybatele změn. Ceny Nadace České spořitelny převzali Zdeněk Kalvach, Jana Straková a Milan Hejný

Ocenění pro hybatele změn. Ceny Nadace České spořitelny převzali Zdeněk Kalvach, Jana Straková a Milan Hejný

Nadace České spořitelny udělila ocenění třem výrazným osobnostem, které se svou prací zasloužily o systémové změny v sociální práci a ve vzdělávání. Letošními laureáty Cen Nadace České spořitelny (dříve Ceny Floccus) se stali lékař Zdeněk Kalvach, akademička Jana Straková a metodik výuky matematiky Milan Hejný.

Zobrazit

„Věříme, že jediná cesta, jak dosahovat trvalých a systémových změn k lepšímu, je skrze budování aliancí a širších spoluprací,” říká ředitel Nadace ČS Ondřej Zapletal a pokračuje: „Osobnosti, které letos převzaly Cenu Nadace České spořitelny, se výraznou měrou podílejí na konkrétních krocích vedoucích ke zlepšení situace v oblasti sociálního vyloučení a vzdělávání dětí a jsou nositeli hodnot, k nimž se Nadace hlásí.”

Ceny uděluje Nadace ČS od roku 2015. V letošním roce je obdrží osobnosti, které skrze širokou spolupráci zásadním způsobem posouvají obor, v němž působí, směrem k systémovým změnám. Osobnosti byly v letošním ročníku nominovány experty v sociální a vzdělávací oblasti a ocenění byli vybráni komisí složenou z členů správní rady Nadace ČS ve spolupráci s předsedou představenstva České spořitelny Tomášem Salomonem a členkou poradního sboru Nadace Martinou Břeňovou z Nadačního fondu Avast. Ceny byly předány v rámci slavnostního večera v Pražské konzervatoři v pondělí, 28. ledna. K ocenění se váže finanční odměna ve výši 100 tis. Kč.

V letošním roce cenu získal MUDr. Zdeněk Kalvach CSc., průkopník moderní geriatrie a gerontologie, který stojí za výjimečným projektem SIPS, systémem integrované péče o seniory. „Je to pro mne mimořádná situace a těžko mohu říci, že by se porota zmýlila, to by bylo neuctivé,” říká v nadsázce MUDr. Zdeněk Kalvach a pokračuje: „Ocenění je pro mne o to vzácnější, že proběhlo v rámci večera zaměřeného na vzdělávání. Domnívám se totiž, že cílem vzdělávání by mělo být vzájemné porozumění ve společnosti. A zdravá společnost nemusí mít stovky adeptů na Nobelovu cenu, ale naopak snižovat počty těch, kteří z nejrůznějších důvodů nenaplní svůj vlastní potenciál. Pokud se snahy Nadace České spořitelny budou upínat i tímto směrem, pak jí budu držet palce.”

Doc. RNDr. Jana Straková, Ph.D. byla oceněna za dlouhodobé prosazování rovného přístupu ke kvalitnímu veřejnému vzdělávání. V rámci svého akademického působení vytrvale upozorňuje na dlouhodobou neudržitelnost situace, kdy jsou vzdělávací výsledky českých dětí extrémně závislé na tom, do jaké školy chodí, v jakém regionu žijí a jaké mají rodinné zázemí. „Je potřeba pečovat o veřejné školství s cílem zajistit kvalitní vzdělávání pro každé dítě v každé škole, bez ohledu na to, v jaké lokalitě žije a z jaké rodiny pochází. Vážím si toho, že Nadace České spořitelny skrze toto ocenění vyslovila tomuto tématu vážnost,“ uvádí Jana Straková.

Cenu Nadace České spořitelny získal také prof. RNDr. Milan Hejný, CSc., přední odborník na didaktiku matematiky, který od devadesátých let, za podpory Nadace České spořitelny, vyvíjel metodiku, podle níž v současnosti vyučuje matematiku přes pět tísícovek učitelů na více než sedmi stovkách českých škol. „Cenu nevnímám jako ocenění pro Milana Hejného, ale přijímám ji jako reprezentant spousty zapálených lektorů a učitelů, kteří přivedli koncept, jehož prvotním architektem byl můj otec, do života,” říká prof. Milan Hejný a dodává: „Podstatou myšlenek, na nichž stojí naše metoda, není matematika. Chytrých lidí totiž máme dost - to, co nám schází, je mravnost, která spočívá ve vnitřní potřebě pomáhat druhým, svému okolí. K tomu lze vést děti na školách a matematika je k tomu mimořádně vhodným předmětem. Myslím, že to, co nás tři oceněné Nadací České spořitelny spojuje, je cíl měnit společnost k lepšímu.”

Zavřít
Komunikaci Nadace České spořitelny bude řídit Michal Prokeš

Komunikaci Nadace České spořitelny bude řídit Michal Prokeš

Za komunikaci Nadace České spořitelny bude nově zodpovídat Michal Prokeš. V Nadaci České spořitelny bude rozvíjet komunikační aktivity směrem k médiím, odborné veřejnosti, zaměstnancům České spořitelny a partnerům z řad organizací podporovaných Nadací ČS.

Zobrazit

Michal Prokeš je absolventem Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. V oblasti komunikace a marketingu sbírá zkušenosti od roku 2008. Pracoval u developerské společnosti Ekospol, v agentuře Native PR měl na starost klienty Unipetrol, Benzina, Česká kancelář pojistitelů, KPMG, Neckermann Cestovní kancelář a další. V roce 2012 nastoupil do České televize, kde do roku 2017 řídil komunikaci vlastní tvorby a off air marketingové aktivity, od roku 2017 vedl navíc agendu interní komunikace a Diváckého centra. V roce 2018, kdy byl pověřen řízením oddělení Komunikace a vnějších vztahů, získala Česká televize Českou cenu za PR v kategorii krizové komunikace.

„Jsem nesmírně rád, že se role šéfa komunikace Nadace České spořitelny ujímá zkušený expert Michal Prokeš. Nadace prochází velkou změnou a v období, kdy svou činnost směřuje k systémovým změnám v oblastech vzdělávání a sociální podnikavosti, potřebuje i zcela nový způsob komunikace," říká Ondřej Zapletal, ředitel Nadace České spořitelny.

Zavřít
Stojíme po boku Tříkrálové sbírky už 19 let Stojíme po boku Tříkrálové sbírky už 19 let

Stojíme po boku Tříkrálové sbírky už 19 let

Tříkrálová sbírka patří k největším sbírkám u nás, organizuje ji Charita České republiky a my jsme jejím partnerem. V minulém roce sbírka pokořila rekordní hranici 116 milionů korun, kolik se vybere letos?

Zobrazit

Tři králové letos zavítali i na centrálu Spořitelny v úterý 8. ledna, kdy se konalo manažerské setkání regionu Praha. Nápad s tříkrálovým koledováním mezi kolegy totiž vzešel přímo od regionálních manažerů a sami se také převlékli do kostýmů Tří králů. Během odpoledne se jim podařilo vykoledovat 6 714 Kč a jejich výtěžek zdvojnásobila naše nadace.

Nadace České spořitelny zároveň vyhlásila celospořitelní dárcovskou tříkrálovou výzvu, do níž se zapojilo 76 lidí a vybralo se téměř 70 tisíc. Tento výtěžek bude vložen jako dar do celostátní Tříkrálové sbírky tak, aby pomohl potřebným v souladu s pravidly Tříkrálové sbírky.

Rádi bychom rovněž poděkovali kolegům v pobočkách, kteří od vzniku sbírky - tedy všech 19 ročníků - bezplatně zpracovávají výtěžek Tříkrálové sbírky. Děkujeme!

Zavřít